Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Współpraca

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Sieci współpracy

Utrecht Network

Utrecht Network

Sieć Utrechcka (Utrecht Network) powstała w 1987 roku jako inicjatywa uczelni europejskich z intencją wspierania mobilności studenckiej. W tym samym roku Komisja Europejska powołała do życia program Erasmus. Zarówno Sieć, jak i program obchodziły 25 lecie istnienia w 2012 r. Uniwersytet Jagielloński dołączył do sieci w 1997 roku, choć już we wcześniejszych latach uczestniczył we wspólnym projekcie Tempus. W chwili obecnej w konsorcjum zaangażowane są 31 uniwersytetów w 27 krajach (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Łotwa, Litwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy). Ponadto Sieć nawiązała współpracę partnerską z konsorcjami uczelni w Australii i USA (Australian University Network oraz Mid-America Universities International). Na przestrzeni 25 lat działalności Sieci około 20 000 studentów uczelni partnerskich wzięło udział w wymianie stypendialnej (głównie poprzez program Erasmus).

Zadania kluczowe i cele UN to:

 • stworzenie elitarnej grupy uniwersytetów, w celu zapewnienia elastycznej współpracy w zakresie wspólnych programów mobilnościowych oraz nowoczesnych ofert kształcenia;
 • rozszerzenie i optymalizacja oferty mobilności studenckiej;
 • praktyczna implementacja europejskiego programu Life Long Learning poprzez rozwój programów mobilnościowych dla nauczycieli akademickich oraz kadry administracyjnej;
 • intensywna wymiana dobrych praktyk oraz ich wdrażanie w zakresie internacjonalizacji zrzeszonych w sieci uczelni wyższych w tym głównie opracowanie nowych joint programów i uzyskiwanie wspólnych tytułów naukowych;
 • wsparcie organizacyjne szkół letnich dla studentów oraz warsztatów podnoszących kwalifikacje kadry akademickiej;
 • promocja europejskich uczelni wyższych na mapie edukacyjnej świata.

UJ jest partnerem UN od 1997 na podstawie wcześniejszej współpracy w programie TEMPUS. Główne obszary działania UJ w UN:

 

 • MAUI (Mid-America Universities International): umożliwia studentom UJ studiowanie na prestiżowych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych bez opłaty za czesne;
 • AEN (Australian-European Network): umożliwia studentom UJ studiowanie na prestiżowych uniwersytetach w Australii bez opłaty za czesne;
 • Young Researchers Grant: umożliwia magistrantom i doktorantom wyjazdy badawcze do uniwersytetów w sieci utrechckiej


http://www.utrecht-network.org/
Adres
Dział Współpracy Międzynarodowej UJ, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków
Telefon
+48 12 663 30 13
Faks
+48 12 663 17 47
Osoba kontaktowa dla sieci
dr inż. Izabela Zawiska, izabela.zawiska@uj.edu.pl
Osoba kontaktowa ws. wyjazdów
dr inż. Izabela Zawiska, izabela.zawiska@uj.edu.pl
Sieć IRUN

Sieć IRUN

Sieć IRUN została zainicjowana przez Uniwersytet Radboud w Nijmegen w roku 2007. Obecnie członkami IRUN są następujące uczelnie: Westflälische Wilhelms-Universität Münster, Universität Duisburg-Essen, Radboud Universiteit Nijmegen, Pázmány Peter Catholic University of Budapest, Universitá degli Studi di Siena, Universitat de Barcelona, Université de Poitiers, University of Glasgow, University of Ljubljana i Uniwersytet Jagielloński.

Współpraca uniwersytetów w IRUN ma na celu doskonalenie jakości nauczania i badań poprzez wymianę wykładowców, naukowców, doktorantów i studentów, rozwijanie programów prowadzących do podwójnych dyplomów, wspólne sympozja, seminaria czy szkoły letnie. Jedną z form współpracy są tzw. grupy robocze. UJ bierze udział w pracach czterech grup: podwójne/wspólne dyplomy (prof. Armen Edigarian, prorektor UJ ds. dydaktyki), informacji i promocji (dr Maria Kantor, DWM), biura karier (mgr Agnieszka Dudziak, Biuro Karier) oraz  kobiet profesorów (prof. Krystyna Slany, prof. Maria Szewczyk, prof. Beata Tobiasz-Adamczyk). Grupa informacji i promocji wydaje elektroniczny newsletter IRUN dwa razy w roku.

Informacje o planowanych inicjatywach sieci IRUN i poszczególnych uniwersytetów członkowskich są na bieżące ogłaszane przez listę dystrybucyjna DWM i umieszczane na stronie o sieci IRUN.http://www.uj.edu.pl/web/irun
Adres
Dział Współpracy Międzynarodowej, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków
Telefon
+48 12 663 30 14
Osoba kontaktowa
dr Maria Kantor, kantor@adm.uj.edu.pl
Coimbra Group

Coimbra Group

Coimbra Group jest powstałą w 1985 roku siecią europejskich uczelni wyższych, w skład której wchodzi 39 najstarszych i najbardziej prestiżowych uniwersytetów z tej części świata. Celem organizacji jest utrwalanie więzi pomiędzy najstarszymi uczelniami Europy, które proponują także wysokie standardy nauczania.

Uniwersytety członkowskie Grupy Coimbra kooperują w ramach tzw. Task Forces na rzecz rozwoju współpracy akademickiej w dziedzinie mobilności i badań, a także kształtowania europejskiej polityki edukacyjnej.

Uniwersytet Jagielloński aktywnie uczestniczy w pracach kilku Task Forces: European Neighbourhood, Education Training and Mobility, E-learning, Doctoral Studies and Research oraz Employability and Career Guidance.

Reprezentantem Grupy Coimbra w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prof. dr hab. Zdzisław Mach.http://www.coimbra-group.eu/
Adres
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Telefon
+48 12 663 10 17
Faks
+48 12 663 10 98
Osoba kontaktowa
Natasza Styczyńska, natasza.styczynska@uj.edu.pl
EUA - European University Association

EUA - European University Association

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association - EUA) jest organizacją skupiającą ponad 850 uczelni z 47 państw. Jej celem jest zapewnienie instytucjom członkowskim forum współpracy i wymiany informacji w dziedzinie bieżących trendów w szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych.

Członkami Stowarzyszenia są europejskie uczelnie prowadzące działalność badawczą oraz dydaktyczną, a także krajowe stowarzyszenia rektorów i inne organizacje związane z nauką i szkolnictwem wyższym.

Dzięki kapitałowi wiedzy, którym dysponuje EUA, organizacja ta odgrywa niebagatelną rolę w wytyczaniu kierunków rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Europie. Świadczy o tym między innymi jej udział w Procesie Bolońskim, w pracach nad polityką Unii Europejskiej w dziedzinie nauki oraz współpraca z licznymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami Unii Europejskiej i organizacjami międzynarodowymi.http://www.eua.be/Home.aspx
Atomium Culture

Atomium Culture

Atomium Culture to europejska platforma wymiany wiedzy i doświadczeń między światem nauki, biznesu i mediami.

Organizacja powstała z inicjatywy byłego prezydenta Francji Valerégo Giscard d'Estaing, (obecnie: honorowego prezesa Atomium Culture), Miachelangelo Baracchi Bonvicini, prezesa Atomium Culture oraz zrzeszonych instytucji 27 listopada 2009 podczas konferencji w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Atomium Culture wspiera inicjatywy, których celem jest promowanie rozwoju w nauki i innowacyjności, m.in. The Institute for Science in Society, REIsearch - Research Excellence Innovation Network, 18 miesięczny program „Przyszłość Ekosystemu Informacyjnego" i szczyt EISRI. Wśród stałych działań Atomium Culture jest rozwój EU Science Media Centre.http://www.eismd.eu/
Europaeum

Europaeum

Europaeum jest organizacją 11 wiodących uniwersytetów europejskich (Oxford University, Universitat Pompeu Fabra, Universiteit Leiden, Università di Bologna, Universität Bonn, Graduate Institute of International and Development Studies Geneva, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Universidad Complutense de Madrid, Univerzita Karlova, Prague, Helsingin Yliopisto, Uniwersytet Jagiellonski) oraz 2 członków stowarzyszonych: Institute of Political Studies, Catholic University of Portugal, Fundación Ortega Marañón.

Sieć powstała w latach 1990-1992 w celu pogłębienia studiów nad historią i kultura Europy, a także w celu zwiększenia wymiany kadry akademickiej i studentów pomiędzy uczelniami partnerskimi. Sieć Europaeum organizuje warsztaty i szkoły letnie (głownie dla studentów studiów magisterskich oraz doktorantów) oraz konferencje naukowe.

Członkiem Europaeum Academic Council jest prof. dr hab. Zdzisław Mach.http://www.europaeum.org/europaeum/
Adres
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Telefon
+48 12 663 10 17
Faks
+48 12 663 10 98
Osoba kontaktowa
Natasza Styczyńska, natasza.styczynska@uj.edu.pl
Sieć UniTown

Sieć UniTown

Sieć UniTown zainicjowana przez Uniwersytet w Ferrarze oraz miasto Ferrara w 2013 roku służy wymianie doświadczeń i rozwoju dobrych praktyk w relacjach miasto uniwersyteckie - uczelnia (town-gown relations). Opiera się na założeniu, że zależności między miastem i jego społecznością akademicką stanowią podstawę tworzenia obrazu przestrzeni miejskiej.

Sieć ma na celu promowanie interakcji między uniwersytetami i podmiotami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi funkcjonującymi w miastach uniwersyteckich, służących integracji społecznej i zrównoważonemu rozwojowi, a także upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zarządzania miastem służących rozwojowi miast uniwersyteckich i ich społeczności akademickiej. Jednym z bardzo istotnych zadań sieci jest zwiększenie udziału studentów w życiu społecznym i ekonomicznym miast uniwersyteckich.

Reprezentantem sieci UniTown w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prof. dr hab. Armen Edigarian, prorektor ds. dydaktyki.http://www.unife.it/international/networks/unitown-1
Adres
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Telefon
+48 12 663 39 44
Osoba kontaktowa
Katarzyna Jurzak, katarzyna.jurzak@uj.edu.pl, tel. kom. 506 006 722
SYLFF

SYLFF

Fundusz Stypendialny im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) ma na celu wspieranie kształcenia magistrantów i doktorantów o wysokim potencjale przywódczym w życiu publicznym w sektorze prywatnym. Specjalną wagę przywiązuje się do praktycznych zastosowań projektów kandydata związanych ze stypendium. Stypendia są przyznawane wybitnym kandydatom z nauk humanistycznych i społecznych w tradycyjnym znaczeniu oraz prawnych, ekonomicznych i nauk o zarządzaniu.

Stypendium służy wspieraniu udziału w programach dydaktycznych, a nie jest grantem badawczym pozwalającym na pobyt w instytucji przyjmującej wyłącznie dla realizacji własnego programu badawczego bez uczestnictwa w programie dydaktycznym instytucji przyjmującej (wykłady, seminaria, kursy, konsultacje naukowe w trybie tutoralnym)

Rok ustanowienia: 1992

Liczba dotąd przyznanych stypendiów: 261, w tym 5 FMPhttp://www.sylff.uj.edu.pl/pl_PL/start
KRASP

KRASP

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) inspiruje i koordynuje współdziałanie uczelni członkowskich, reprezentuje wspólne interesy uczelni, a także podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.http://www.krasp.org.pl/
Fundacja „Panteon Narodowy

Fundacja „Panteon Narodowy"

Celami Fundacji są: budowa Panteonu Narodowego, przywrócenie tradycji oddziaływania Panteonu Narodowego w pielęgnowaniu tradycji, historii oraz tożsamości narodowej, inicjowanie działań promocyjnych i edukacyjnych dla zachowania w pamięci dorobku i wartości pozostawionych przez Wielkich Polaków.http://www.panteonnarodowy.org/
The Guild

The Guild

1 czerwca 2016 roku założona została uniwersytecka sieć współpracy Guild of European Research-Intensive Universities (Gildia Europejskich Uniwersytetów Badawczych), której celem jest całkowita realizacja potencjału drzemiącego we współpracy pomiędzy czołowymi uniwersyteckimi ośrodkami badawczymi w europejskiej strefie wpływów.

Rola Unii Europejskiej jako fundatora badań, nauczania i międzynarodowej mobilności studenckiej staje się coraz istotniejsza. Dlatego kluczową kwestią jest nawiązywanie wartościowej współpracy w celu zmaksymalizowania korzyści, jakie płyną z wysokiej jakości badań naukowych, wzajemnej bliskości uniwersytetów oraz łatwiejszego dostępu do funduszy UE. Należy zadbać o to, by głos uniwersytetów zorientowanych na badania naukowe stał się wyraźniej słyszalny w Europie. Celem Gildii jest wywieranie pozytywnego wpływu na europejskie organy ustawodawcze w stopniu większym, niż byłoby to możliwe w przypadku pojedynczej organizacji. Poprzez połączone wysiłki badawcze, jak i nawiązywanie strategicznych partnerstw z europejskimi politykami, Gildia wzmocni i rozszerzy możliwości jej członków.

Gildia jest efektywną organizacją promującą badania naukowe, wprowadzanie innowacji dla dobra publicznego i wzbogacanie debaty publicznej na poziomie europejskim oraz krajowym. Jest to sieć uniwersytetów skoncentrowanych na jak najlepszym wykorzystaniu możliwości jego członków w badaniach naukowych na najwyższym światowym poziomie. Wiedzę zdobytą w wyniku tych badań Gildia wykorzystuje w doradztwie politycznym, promocji wysokich standardów dydaktycznych, a także współpracy z publicznymi i prywatnymi instytucjami w celu rozwiązania globalnych problemów.

Uniwersytet Jagielloński jest jednym z członków-założycieli Gildii, wśród których znajdują się także Uniwersytet Boloński, Uniwersytet w Glasgow, Uniwersytet w Getyndze, Uniwersytet w Oslo, Uniwersytet Tybindze, Uniwersytet w Warwick i Uniwersytet w Uppsali.

Wartości i misja

Członków Gildii łączy całkowite oddanie wysokiej jakości badaniom jako źródłu wszelkiej wiedzy, zobowiązanie do informowania władz ustawodawczych o najkorzystniejszych sposobach inwestowania w naukę, a także chęć podjęcia współpracy z wszelkiego rodzaju organizacjami kulturalnymi, think tankami, przemysłem i biznesem. Wartości, które leżą u podstaw Gildii, są ucieleśnieniem idei współpracy jako najdoskonalszej formy dzielenia się dobrymi praktykami i rozwoju każdej instytucji członkowskiej. Poprzez swoje podstawowe działania, Gildia przyczyni się również do zwiększenia autorytetu jej członków w kraju macierzystym. Do celów Gildii należy:

 1. Popularyzacja wiedzy i nauki oraz stanie na straży wolności badań naukowych, wolności akademickiej i etyki badawczej.
 2. Promowanie roli uniwersyteckich ośrodków badawczych jako siły napędowej gospodarki opartej na wiedzy, nieodzownych do wdrażania innowacji i stwarzania wyspecjalizowanych miejsc pracy, ulepszania medycyny i podnoszenia jakości życia, zrozumienia istoty kultury i bycia jednostką ludzką oraz sukcesu krajów europejskich jako sąsiadów i obrońców praw człowieka.
 3. Wspólne wypracowywanie pozytywnych zmian poprzez szczery i otwarty dialog oraz wpływanie na władze ustawodawcze w celu wspierania ważnych inicjatyw, powszechnej wymiany wiedzy i wspieranie demokratycznej debaty w kontekście europejskim jak i krajowym.
 4. Tworzenie korzystnych warunków rozwoju i zapewnianie wsparcia dla innowacji i przedsiębiorstw poprzez stałą współpracę z czołowymi przedstawicielami środowiska przemysłowego i biznesowego, włączając małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pożytku publicznego, a także inne europejskie organizacje prywatne lub publiczne.
 5. Promowanie inkluzywności i równouprawnienia poprzez zaangażowanie akademickie, w szczególności w kwestiach mobilności społecznej, mniejszości i płci kulturowej.
 6. Wspieranie wysiłków zmierzających do zwiększenia finansowania badań naukowych, nauczania i innowacji w całej Europie z zachowaniem najwyższych standardów.
 7. Poświęcenie się studiowaniu wszystkich gałęzi ludzkiej wiedzy, w tym SSAH (nauki społeczne i humanistyczne oraz sztuka), STEMM (nauki ścisłe i techniczne, inżynieria, matematyka oraz medycyna), a także nowo powstałych i potencjalnych przyszłych dziedzinach.
 8. Rozpowszechnianie dobrych praktyk i analiza danych mające na celu nieustający rozwój  członków Gildii (indywidualny oraz wspólny), który zapewni wzajemne zrozumienie, pogłębi wiedzę i umożliwi lepszą koordynację oraz zwiększy moc badawczą.
 9. Pełnienie kluczowej funkcji w globalnych debatach o znaczeniu badań i nauki w rozwoju społeczeństwa, kultury i gospodarki.


http://www.the-guild.uj.edu.pl
The Guild na Twitterze
twitter account @guildeu
AUCSO

AUCSO

Sieć AUCSO (The Association of University Chief Security Officers) od 1984 roku stanowi forum wymiany wiedzy, informacji i najlepszych praktyk w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w instytucjach szkolnictwa wyższego. Zrzesza ponad 150 uczelni z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Belgii, Szwecji, a spoza Europy z Singapuru oraz Kataru i umożliwia czerpanie z doświadczeń ponad 400 ekspertów zatrudnionych w szkołach wyższych będących członkami. Współpraca w sieci jest zorganizowana na poziomie regionalnym. Każdy z regionów jest reprezentowany w Komitecie Wykonawczym stowarzyszenia.

Członkowie sieci mają dostęp do informacji o innowacyjnych sposobach rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem, wskazówek i wytycznych w zakresie zmieniającej się technologii sprzyjającej zapewnianiu bezpieczeństwa na uczelni/ kampusie uniwersyteckim, jak również szkoleń przygotowanych z myślą o europejskich szkołach wyższych w odpowiedzi na zgłaszane problemy.

Uniwersytet Jagielloński przystąpił do sieci AUCSO w czerwcu 2016 r., stając się pierwszą polską uczelnią, która swoje silne przywiązanie do zapewniania bezpieczeństwa członkom społeczności akademickiej, wyniosła na poziom międzynarodowej współpracy.http://www.aucso.org.uk/
ADRES
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
TELEFON
+48 12 663 39 44, +48 506 006 722
OSOBA KONTAKTOWA
Katarzyna Jurzak, pełnomocnik rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów: katarzyna.jurzak@uj.edu.pl
Scholars at Risk

Scholars at Risk

Scholars at Risk to międzynarodowa sieć uczelni, które jednoczą wysiłki w celu promocji i ochrony wolności intelektualnej i praw człowieka uczonych na całym świecie. Została założona w 1999 r. na Uniwersytecie w Chicago. Obecnie ma ponad 400 uczelni członkowskich z 38 krajów.

Działania Scholars at Risk obejmują zwłaszcza wspieranie intelektualistów, którym grozi niebezpieczeństwo w ich ojczyznach i zapewnianie im schronienia na uczelniach należących do sieci. Scholars at Risk monitoruje również przypadki gróźb i przemocy wobec uczonych, co zaowocowało powstaniem raportu "Free to Think", który ukazał się w 2017 r.

Uniwersytet Jagielloński przystąpił do sieci w marcu 2017 r.

Lista uczelni zrzeszonych w sieci Scholars at Risk

Raport "Free to Think"https://www.scholarsatrisk.org/
OSOBA KONTAKTOWA
dr hab. Beata Kowalska, e-mail: beata.1.kowalska@uj.edu.pl
tel. 12 663 17 62

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj