Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

wrzesień 2024

20240923
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Migranci we współczesnym świecie: sprawiedliwość, solidarność, inkluzja

Data: 23.09.2024 - 25.09.2024
Miejsce: Collegium Novum, ul. Gołębia 24; Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52
Organizator: Komitet Badań nad Migracjami PAN, Instytut Socjologii UJ,
Instytut Psychologii Stosowanej UJ, Jagiellońskie Centrum Badań Migracyjnych
Witryna internetowa wydarzenia: //migracje-socjologia.confer.uj.edu.pl
Migranci we współczesnym świecie: sprawiedliwość, solidarność, inkluzja

Instytut Socjologii UJ wraz z Komitetem Badań nad Migracjami, Instytutem Psychologii Stosowanej UJ i Jagiellońskim Centrum Badań Migracyjnych jest współorganizatorem konferencji "Migranci we współczesnym świecie sprawiedliwość, solidarność, inkluzja". Wydarzenie objął patronatem prof. Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

W XXI wieku następuje bezprecedensowa intensyfikacja przepływów migracyjnych, a ich skala, formy i przyczyny są niezwykle zróżnicowane w zależności od kraju pochodzenia i regionu świata. Ludzie nadal przemieszczają się w poszukiwaniu nowych możliwości, uciekają przed biedą, konfliktami wojennymi, zmianami klimatu i środowiska naturalnego, kierując się tam, gdzie żyje się lepiej i bezpieczniej. Przemieszczają się ludzie, nie rzeczy, ze swoim bagażem społeczno-kulturowym i kapitałem ludzkim, który jak nigdy dotąd stał się różnicą polityczną. Dlatego też głównym celem organizowanej w Krakowie konferencji jest zwrócenie uwagi na trzy zasadnicze wartości kluczowe dla godności, tożsamości i bezpieczeństwa ontologicznego osób migrujących czyli na sprawiedliwość, solidarność oraz inkluzję.

- Chcemy analizować pod tym kątem prawa migrantów oraz polityki do nich skierowane, a także opisywać z perspektywy intersekcjonalnej złożone światy migrantów i migrantek. Nasza uwaga nie pomija refleksji historycznej nad tymi zagadnieniami. Będziemy skupiać się na obszarze zdrowia, edukacji, rynku pracy oraz szeroko rozumianych nierówności w dostępie do usług. W tych dziedzinach konferencja ma zwrócić uwagę na kanoniczny temat dla migracji: sprawiedliwość społeczna i jej manifestacje w wymiarze solidarnościowym, partycypacyjnym i obywatelskim. Będziemy dyskutować nad szansami stworzenia świata bardziej sprawiedliwego dla migrantów, uznania ich podmiotowości i wyjątkowości w nowym kraju, możliwościami ich partycypacji w (re)konstruowaniu ładu społecznego, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Nieodłącznym elementem tegorocznej konferencji będzie również refleksja z zakresu metodologii badań migracyjnych: współczesnych trendów oraz wyzwań w obrębie podejść jakościowych i ilościowych - zapowiadają organizatorzy.

Zaplanowane sesje tematyczne:

 • Migracje i emocje: perspektywa afektywna w badaniach nad migracjami,
 • Historyczne uwarunkowania współczesnych migracji,
 • Aktywność przedsiębiorcza migrantów i migrantek w ujęciu empirycznym, teoretycznym i praktycznym,
 • Przedsiębiorczość migrantów i uchodźców: między przymusem a sprawczością,
 • Granice solidarności i inkluzji: rasizm i radykalizacja diaspor w perspektywie historycznej i współczesnej,
 • Polityki i działania integracyjne na poziomie lokalnym,
 • Integracja cudzoziemców w Polsce - stan obecny i postulowane działania,
 • Wyzwania i rozwiązania metodologiczne w badaniach migracji,
 • Poczucie przynależności, zdrowie i dobrostan migrantów - wyzwania, sposoby funkcjonowania i wspierania,
 • Inkluzja z perspektywy polskich migrantów,
 • Ku rozpoznaniu wewnątrzdiasporycznych zróżnicowań i relacji. Dawne i nowe konceptualizacje w badaniach,
 • Polityczny potencjał diaspory. Diaspora jako podmiot polityczny w relacjach z państwem pochodzenia i na arenie międzynarodowej,
 • Ku mobilnościowej sprawiedliwości w świecie globalnych reżimów mobilności,
 • Policy challenge - polityki migracyjne wrażliwe na płeć,
 • Światy wirtualne - przestrzenie solidarności, inkluzji i upodmiotowienia migrantów?,
 • Migranckie ruchy społeczne, mniejszości narodowe i diaspory w warunkach wielowymiarowego kryzysu,
 • Migracje młodzieży i ich wpływ na depopulację i gospodarcze spowolnienie peryferii,
 • Nowe paradygmaty metodologiczne i teoretyczne w badaniach nad dzieciństwem - perspektywy dla studiów nad migracjami,
 • Diaspory w obliczu geopolitycznych przełomów: niepokojące wydarzenia historyczne jako potencjalne "punkty zwrotne" w indywidualnym i kolektywnym życiu diaspor,
 • Przyjmowanie migrantów w miastach: teoria i praktyka w świetle doświadczeń międzynarodowych i polskich,
 • Dzieci i dzieciństwo w empirycznych badaniach migracyjnych,
 • Migracje z i do Polski dwadzieścia lat po akcesji do Unii Europejskiej,
 • Migracje w biegu życia: mobilność w ujęciu temporalnym,
 • Edukacja i popularyzacja migracji międzynarodowych a wsparcie integracji migrantów.

Organizatorzy, podobnie jak w ubiegłych latach, proszą, by propozycje referatów zgłaszać do poszczególnych sesji poprzez formularz zgłoszeniowy (do 15 maja). Jedna osoba może zgłosić tylko jeden referat. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, afiliację, tytuł wystąpienia oraz jego streszczenie obejmujące między 150 a 250 słów. Informację o decyzji dotyczącej przyjęcia referatu zostaną przesłane do końca maja.

Od 1 czerwca otwarta będzie rejestracja na konferencję i warsztaty metodologiczne. Opłata konferencyjna wynosi 700 zł - obejmie udział w sesjach plenarnych i tematycznych, materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadowe oraz kolację w Ogrodzie Botanicznym UJ. Opłata dla doktorantów - 350 zł.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron