Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Doktoranci

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Sprawy organizacyjne

Tu znajdziesz komunikaty ogólnouniwersyteckie oraz od poszczególnych jednostek uczelnianych.

Read More o

Tu znajdziesz wykaz wszelkich aktów prawnych, które dotyczą cię jako doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Read More o

Tu uzyskasz informacje na temat terminów zajęć dydaktycznych oraz dni wolnych.

Read More o

Celem Towarzystwa Doktorantów jest reprezentowanie i obrona praw i interesów doktorantów na UJ oraz organizowanie koleżeńskiej współpracy i wzajemnej pomocy członków w sprawach naukowych i innych.

Read More o

Wystąpienie dziekana wraz z polskim tekstem przysięgi doktorskiej oraz tekst łaciński (dla wszystkich dziedzin wiedzy) Read More o