Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kalendarz

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

20210512

E-administracja. Skuteczna, odpowiedzialna i otwarta administracja publiczna w UE

Date: 12.05.2021 - 13.05.2021
Organiser: Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UJ,
Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
E-administracja. Skuteczna, odpowiedzialna i otwarta administracja publiczna w UE

Tematyka konferencji obejmuje analizę wdrożenia i funkcjonowania e-administracji w Polsce i w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu elektronizacji na otwartość, odpowiedzialność, a także na racjonalność i skuteczność administracji publicznej. Z procesu transformacji administracji pod wpływem technologii informacyjnych i komunikacyjnych wynikają jednak nie tylko korzyści, ale też zagrożenia.

Konferencja jest poświęcona obu tym aspektom. Planowanym przedmiotem dyskusji jest również analiza i ocena prawnych, społecznych, politycznych i ekonomicznych podstaw działania e-administracji oraz uwarunkowań jej rozwoju. Ponieważ polska administracja publiczna funkcjonuje w europejskiej przestrzeni administracyjnej refleksji naukowej, wymaga także problematyki e-administracji w UE i innych krajach europejskich, w tym w krajach Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich, a także zagadnienie wykorzystania narzędzi elektronicznych w ramach współpracy administracji krajowej i europejskiej.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje dziedziny, tj.: prawo, ekonomia, nauka o administracji, zarządzanie, historia prawa administracyjnego i administracji. Celem konferencji jest analiza e-administracji z punktu widzenia aktualnych zmian i tendencji w prawie administracyjnym polskim, unijnym oraz państw europejskich, organizacji i zarządzania w administracji publicznej, koncepcji, priorytetów i działań władz, a także relacji między przedstawicielami administracji publicznej i obywatelami, historycznych oraz społeczno-politycznych uwarunkowań zmian w administracji publicznej wynikających z jej elektronizacji.

Panele:

  • 1. E-administracja - definicja i podstawy działania

Poszukiwanie definicji; porównanie z e-rządzeniem; modele wdrażania i działania e-administracji; prawne, społeczne, polityczne i ekonomiczne podstawy e-administracji; zasoby infrastrukturalne i kadrowe; możliwości przechowywania i wykorzystywania danych; realizacja projektów w zakresie e-administracji; planowanie rozwoju e-administracji.

  • 2. E-administracja jako katalizator transformacji administracji publicznej

Wpływ e-administracji na: zwiększenie przejrzystości procesu decyzyjnego; upraszczanie procedury administracyjnej; większą odpowiedzialność administracji za podejmowane decyzje; ułatwianie relacji pomiędzy interesariuszami a administracją publiczną; zwiększenie skuteczności działania organów administracji publicznej i efektywności wykorzystania środków publicznych.

  • 3. E-administracja a transgraniczna współpraca administracji publicznej

Możliwości oferowane przez e-administrację w zakresie świadczenia transgranicznych usług sektora publicznego dla obywateli i przedsiębiorstw w Europie oraz rozwój i ułatwianie współpracy między organami administracji publicznej a poszczególnymi państwami europejskimi dzięki zastosowaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

  • 4. E-administracja jako czynnik zwiększający potencjał administracji publicznej w poszczególnych państwach europejskich

Modernizacja krajowej administracji publicznej wynikająca z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych Polsce i innych krajach UE oraz państwach Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich.

Informacje organizacyjne:

  • Konferencja odbędzie się w formule online za pomocą komunikatora internetowego.
  • Zgłoszenia udziału wraz z krótkim streszczeniem (około 200 słów) prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2021, wypełniając formularz zgłoszeniowy. O zaakceptowaniu referatu komitet organizacyjny powiadomi za pomocą poczty elektronicznej. W razie dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Autorzy propozycji otrzymają do 31 marca 2021 informację w sprawie przyjęcia referatu do wygłoszenia. Konspekty referatów, w celu umieszczenia ich na stronie internetowej konferencji, należy przesyłać do 5 maja 2021 na adres: inga.kawka@uj.edu.pl. Możliwe jest zgłoszenie udziału w konferencji bez referatu.
  • Organizatorzy zamierzają wydać artykuły pokonferencyjne w monografii w punktowanym wydawnictwie z listy MNiSW. Warunkiem druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Artykuły należy przesyłać do 31 sierpnia 2021 na adres: inga.kawka@uj.edu.pl.
  • Przewidziany czas wystąpienia na konferencji to 15 minut + 10 minut na dyskusję.

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj