Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Pracownicy

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Ważne dokumenty

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulamin organizacyjny UJ

Regulamin pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instrukcja obiegu dokumentów wraz z załącznikami jest dostępna dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego na stronie Biura Kwestora

wzór identyfikatora imiennego dla pracowników UJ

Komunikat Kanclerza UJ ws. wzoru identyfikatorów imiennych dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego niebędących nauczycielami akademickimi (nie dotyczy Collegium Medicum)

Komunikat Kanclerza UJ w sprawie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komunikat Kanclerza UJ w sprawie ubezpieczenia w zakresie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia bagażu podróżnego oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego będącego własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego w czasie zagranicznej podróży służbowej

Formularz zgłoszenia sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia w czasie zagranicznej podróży służbowej

Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jednolity rzeczowy wykaz akt Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instrukcja archiwalna Uniwersytetu Jagiellońskiego