Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Pracownicy

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Ważne dokumenty

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulamin organizacyjny UJ (stan na 01.08.2021)

Regulamin pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instrukcja obiegu dokumentów wraz z załącznikami jest dostępna dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego na stronie Biura Kwestora

wzór identyfikatora imiennego dla pracowników UJ

Komunikat Kanclerza UJ ws. wzoru identyfikatorów imiennych dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego niebędących nauczycielami akademickimi (nie dotyczy Collegium Medicum)

Komunikat Kanclerza UJ w sprawie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komunikat Kanclerza UJ w sprawie ubezpieczenia w zakresie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia bagażu podróżnego oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego będącego własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego w czasie zagranicznej podróży służbowej

Komunikat Kanclerza UJ w sprawie aktualizacji wykazu osób odpowiedzialnych w firmie Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. za obsługę spraw ubezpieczeniowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Formularz zgłoszenia sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia w czasie zagranicznej podróży służbowej

Zarządzenie nr 86 Rektora UJ z 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instrukcji archiwalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jednolity rzeczowy wykaz akt Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instrukcja archiwalna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj