Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studenci

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Stypendia, kredyty, akademiki

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać każdy student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Tu dowiesz się, jakie warunki musisz spełniać, aby zostało ci przyznane stypendium socjalne.

Read More o

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub/i posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Read More o

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Read More o

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

To wyjątkowe stypendium dla osób (uczniów lub studentów), które chcą podjąć studia w Uniwersytecie Jagiellońskim. Będzie ono przyznawane za wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe bądź artystyczne.

Read More o

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym lub jeśli w wyniku zdarzenia losowego student nie znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Read More o

Kredyty studenckie

Wszystko o kredytach studenckich: tu dowiesz się, komu przysługują, jak złożyć wniosek oraz jaki jest okres i warunki spłaty.

Read More o

Stypendium ministra dla wybitnych studentów

O stypendium ministra może ubiegać się student, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim oraz szczególnie wyróżniał się w nauce, lub uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Read More o

Fundusz Stypendialny im. Stanisława Estreichera

O stypendia naukowe z Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, a których sytuacja życiowa wymaga pomocy materialnej.

Nabór w tym momencie nie jest prowadzony.

Fundusz Stypendialny im. Bohdana Łysiaka

Celem Funduszu stypendialnego im. Bohdana Łysiaka jest udzielenie pomocy materialnej w formie stypendium pieniężnego wyróżniającym się studentom, którzy ukończyli II rok studiów na Wydziale Filologicznym, specjalność filologia ukraińska.

Read More o

Fundusz Stypendialny Ad Polonos

Fundusz zapewnia finansowe wsparcie wyróżniającym się w nauce studentom i doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego z Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Rosji i Ukrainy, którzy legitymują się Kartą Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji.

Read More o

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i spełniają warunki określone w Regulaminie Funduszu.

Read More o

Akademiki

Poznaj zasady przyznawania miejsc w domu studenckim. Tu dowiesz się, jakie wymogi formalne muszą zostać spełnione, aby zostało ci przyznane miejsce w akademiku.

Read More o

Akty prawne

Tu znajdziesz wykaz wszelkich aktów prawnych, które dotyczą cię jako studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Read More o

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj