Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zasady przyznawania patronatów

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Zasady przyznawania i formularz

Informacje dla ubiegających się o Patronat Honorowy lub udział Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Komitecie Honorowym


1. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego patronuje licznym wydarzeniom naukowym i kulturalnym. Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą być objęte przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla Uniwersytetu, a także dla nauki i kultury polskiej.


2. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego ani organizacyjnego.


3. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego nie obejmuje Honorowym Patronatem inicjatyw o charakterze komercyjnym.


4. Prośbę o objęcie przedsięwzięcia Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego należy składać przesyłając drogą mailową formularz (patronaty@uj.edu.pl) lub w formie pisemnej do Centrum Promocji i Komunikacji UJ nie później niż na 4 tygodnie przed planowaną datą wydarzenia.


5. Prośba powinna zawierać następujące informacje:

 • nazwa i data przedsięwzięcia,
 • krótki opis przedsięwzięcia,
 • pełną nazwę organizatora,
 • dane teleadresowe organizatora,
 • uzasadnienie prośby o objęcie przedsięwzięcia Honorowym Patronatem.


6. W przypadku otrzymania Honorowego Patronatu organizator zobowiązany jest do stosownego oznakowania logotypem UJ wszelkich druków i materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych (zaproszeń, plakatów, ulotek i in.). Centrum Promocji i Komunikacji UJ zobowiązuje organizatorów do przedstawiania projektów materiałów promocyjnych dotyczących przedsięwzięć przed ich ostateczną realizacją. Konsultacji należy dokonać drogą elektroniczną na adres: patronaty@uj.edu.pl.


7. Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest także do:

 • zamieszczenia informacji o Honorowym Patronacie bądź udziale w Komitecie Honorowym Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o stosownej treści (np. wydarzenie pod Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego) na wszelkich materiałach związanych z wydarzeniem;
 • zamieszczenia w stosownych miejscach (druki, strona www) logotypu Uniwersytetu Jagiellońskiego zgodnie z wytycznymi Systemu Identyfikacji Wizualnej.


8. Organizator może przesłać dodatkowe informacje o przedsięwzięciu dla wzbogacenia wpisu i pełniejszego przedstawienia przedsięwzięcia czytelnikowi na stronie www.uj.edu.pl nie później niż na 2 tygodnie przed datą realizacji przedsięwzięcia.
Powinny one być przesłane:

 • wyłącznie w formie elektronicznej;
 • zawierać najważniejsze informacje dotyczące zaplanowanych wydarzeń;
 • oraz ewentualne uzupełnienie danych w wersji podstawowej.

Wymogi dotyczące tekstu:

 • objętość od połowy do jednej pełnej strony A4;
 • czcionka: rozmiar 12, Times New Roman, pojedynczy odstęp między wersami;
 • zredagowany w formacie doc., ewentualne znaki graficzne w formacie gif., zdjęcia w formacie jpg.

Przy redagowaniu treści można wzorować się na notatkach o przedsięwzięciach pod patronatem już zamieszczonych na stronie www.uj.edu.pl.


9. Informacja o otrzymanym Honorowym Patronacie powinna zostać uwzględniona także w przekazach dotyczących przedsięwzięcia skierowanych do mediów.


10. Herb i logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zasady ich użycia są dostępne na stronie: www.promocja.uj.edu.pl/system-identyfikacji-wizualnej/pliki-do-pobrania.


11. Informacje o objęciu przedsięwzięcia Honorowym Patronatem i udziale w Komitecie Honorowym lub o odmowie przekazywane są odbiorcom w formie elektronicznej.


12. Odmowa udzielenia honorowego patronatu lub członkostwo w Komitecie Honorowym jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.


13. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat Honorowy  przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

 

14. W przypadku imprez objętych Honorowym Patronatem Rektora UJ, na które obowiązują wejściówki lub bilety, Organizator zobowiązany jest do dostarczenia do Centrum Promocji i Komunikacji UJ zaproszeń (w liczbie ustalonej między Organizatorem a Centrum).


15. Sprawy dotyczące Honorowego Patronatu lub udziału w Komitecie Honorowym prowadzone są przez Centrum Promocji i Komunikacji UJ, ul. Michałowskiego 9/3, 31-126 Kraków
e-mail: patronaty@uj.edu.pl.