Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Naukowcy z UJ wśród laureatów Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Naukowcy z UJ wśród laureatów Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Jak co roku prezes Rady Ministrów uhonorował wybitnych naukowców i artystów. W gronie nagrodzonych za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i wdrożeniową za rok 2018 znaleźli się badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr hab. Przemysław Błyszczuk, dr hab. Wojciech Brzezicki, dr hab. Janusz Dąbrowski, prof. UJ oraz dr Łukasz Bola.


Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 roku. Wręczane są za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, wysoko oceniane osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki, wyróżnione rozprawy doktorskie i osiągnięcia naukowo-techniczne. Laureatów, corocznie w trybie konkursu, wyłania zespół ds. nagród, któremu w kadencji 2019-2023 przewodniczy prof. Tomasz Giaro z Uniwersytetu Warszawskiego.

W tym roku nagrodę, za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, otrzymał dr hab. Przemysław Błyszczuk z Wydziału Lekarskiego UJ CM. Jego pionierski w skali światowej cykl 5 prac eksperymentalnych miał na celu analizę mechanizmów molekularnych i komórkowych odpowiedzialnych za powstawanie pozapalnego zwłóknienia w mięśniu sercowym. Jak czytamy w uzasadnieniu, "stanowi on istotny wkład w wiedzę na temat mechanizmów powstawania kardiomiopatii rozstrzeniowej i możliwości leczenia zapalenia mięśnia sercowego". W tej samej kategorii uhonorowano również dr. hab. Wojciecha Brzezickiego związanego z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Jego badania teoretyczne są związane z "gorącymi" problemami fizyki w nowej dziedzinie - materii topologicznej. Autor wskazał na nowe egzotyczne fazy magnetyczne z uporządkowaniem niekolinearnym w 2- i 3-wymiarowych układach, gdzie stabilizującym czynnikiem są spinowe i orbitalne splątania kwantowe.

Trzecim laureatem nagrody za rozprawę habilitacyjną został dr hab. Janusz Dąbrowski, prof. UJ z Wydziału Chemii. Kapituła nagrodziła go za cykl 16 jednotematycznych prac opublikowanych w prestiżowych i specjalistycznych czasopismach z listy JCR, które cytowane były ponad 650 razy. Prace te pozwoliły na stworzenie biblioteki halogenopochodnych porfiryn, chloryn, bakteriochloryn o korzystnych właściwościach fizykochemicznych oraz określonym działaniu farmakologicznym w warunkach in vitro oraz in vivo. Badacz wykazał silną absorpcję badanych indywiduów w zakresie bliskiej podczerwieni, dużą trwałość fotochemiczną oraz możliwość generowania reaktywnych form tlenu zgodnie z mechanizmem przeniesienia elektronu, jak też przekazanie energii. Ma to dominujący wpływ na aktywność układu immunologicznego. Wyniki tych badań mają duży potencjał badawczy i możliwości wykorzystania w terapii klinicznej.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznano też 12 doktorom za rozprawy doktorskie, w tym m.in. dr. Łukaszowi Boli z Wydziału Filozoficznego za pracę Międzymodalna neuroplastyczność w ludzkim mózgu napisaną pod opieką dr. hab. Marcina Szweda, prof. UJ. Autor podjął w niej próbę kompleksowego zbadania zjawiska neuroplastyczności międzymodalnej w różnych systemach zmysłowych, grupach badawczych oraz z wykorzystaniem różnych metod i poziomów opisu. Zaprezentowane wyniki przyczyniają się do lepszego zrozumienia reguł rządzących rozwojem oraz funkcjonowaniem ludzkiego mózgu.

Pełna lista nagrodzonych w tym roku jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Premiera RP.

Recommended
Szpital Uniwersytecki laureatem nagrody Budowa Roku 2019
Prof. Magdalena Heydel nagrodzona za przekład "O równowadze"
Poznaliśmy pierwszego laureata Nagrody im. Franka Wilczka
Profesor Wiesław Roth laureatem nagrody im. Alexa F. Cronstedta

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj