Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Uniwersytet Jagielloński z międzynarodowym grantem Twinning

Uniwersytet Jagielloński z międzynarodowym grantem Twinning

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (IGiGP UJ) jest liderem międzynarodowego konsorcjum naukowego, które zrealizuje projekt HES – GEO: Osiąganie doskonałości naukowej w badaniach relacji człowiek-środowisko z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych w ramach konkursu Twinning ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.

Liderem 3-letniego projektu jest IGIGP UJ. W skład konsorcjum realizującego to przedsięwzięcie wchodzą jeszcze 3 wiodące instytucje badawcze: Interfaculty Department of Geoinformatics, Paris Lodron Universität w Salzburgu , Geography Department, Humboldt-Universität w Berlinie oraz Department of Earth and Environmental Sciences, Katholieke Unversiteit w Leuven.

Projekt HES-GEO ma na celu wzmocnienie istniejących możliwości badawczych i stymulowanie doskonałości naukowej w IGiGP UJ w badaniu systemów człowiek-środowisko (HES) w antropocenie, z uwzględnieniem różnorodności obszarów miejsko-wiejskich i marginalnych, w różnych skalach przestrzennych i czasowych oraz przy użyciu narzędzi i danych dostępnych w ramach obserwacji Ziemi i technologii geoprzestrzennych. HES-GEO będzie opierać się na istniejących mocnych stronach IGiGP UJ i możliwościach wynikających z nowych przepisów dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, łącząc je z ogromną wiedzą specjalistyczną w zakresie studiowania HES i doświadczeniami w budowaniu potencjału badawczego, którymi dysponują trzy instytucje partnerskie.

Jak poinformował IGiGP UJ, aby osiągnąć główny cel HES-GEO, w ramach projektu zaplanowano realizację trzech grup działań. Pierwszą będą szkolenia młodych naukowców z tytułem doktora i początkujących naukowców w zakresie akademickich umiejętności miękkich (pisanie artykułów naukowych, opracowywanie projektów i przywództwo) oraz technologii geoprzestrzennych i obserwacji Ziemi. W planach jest także powstanie zespołów badawczych kierowanych przez młodych naukowców z IGIGP UJ i nadzorowanych przez doświadczonych naukowców z instytucji partnerskich, udzielających im wskazówek dotyczących opracowywania i składania konkurencyjnych propozycji badawczych do europejskich programów badawczych. Ostatnia grupa zakłada ustanowienie Centrum Doskonałości (Centre of Excellence) w IGiGP UJ, składającego się z utworzonych w ramach projektu zespołów badawczych oraz nowej jednostki ds. zarządzania projektami, wiedzą i współpracy z otoczeniem.

Utworzone w ramach projektu Centrum Doskonałości zapewni młodym naukowcom z tytułem doktora i początkującym naukowcom ścieżkę indywidualnego rozwoju zawodowego prowadzącą do pomyślnego opracowania propozycji projektów i zarządzania nimi w dziedzinie HES. Umożliwi także nawiązanie kontaktów badawczych z interesariuszami, szczególnie wśród ośrodków badawczych w dziedzinie HES z Europy Środkowo-Wschodniej oraz innych partnerów branżowych, zainteresowanych współpracą w dziedzinie badań HES (np. instytucje rządowe i lokalne, przemysł, organizacje pozarządowe, zaangażowane w planowanie i politykę przestrzenną, leśnictwo, rolnictwo, ochronę przyrody, zdrowie, zapobieganie zagrożeniom i ich łagodzenie).

Realizacja projektu HES-GEO pozwoli na wzrost doskonałości badawczej IGIGP UJ i zwiększy również jego możliwości dotarcia do społeczeństwa, na przykład poprzez dostarczanie wiedzy i rozwiązań naukowych zainteresowanym stronom lub przyciąganie naukowców i studentów poprzez promowanie kreatywności, przedsiębiorczego myślenia i umiejętności stosowania innowacyjnych pomysłów.

Recommended
UJ będzie ściśle współpracować z województwem małopolskim
UJ będzie ściśle współpracować z województwem małopolskim
MEiN sfinansuje innowacyjny projekt studentów farmacji z UJ CM
MEiN sfinansuje innowacyjny projekt studentów farmacji z UJ CM
UJ świętuje 657. urodziny i honoruje wybitnego socjologa [ZDJĘCIA]
UJ świętuje 657. urodziny i honoruje wybitnego socjologa [ZDJĘCIA]
Eksperci o wpływie pandemii na wybrane grupy mniejszościowe
Eksperci o wpływie pandemii na wybrane grupy mniejszościowe

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj