Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przysięga doktorska

Wystąpienie dziekana wraz z polskim tekstem przysięgi doktorskiej

Sznowni Państwo!
Panie i Panowie!

Po złożeniu egzaminów prawem przewidzianych oraz po przedłożeniu rozpraw doktorskich i ich publicznych obronach przybyliście do nas, aby otrzymać uroczyste potwierdzenie nadania Każdemu z Was stopnia naukowego doktora. Zanim to się stanie, winniście złożyć przysięgę, iż zawsze i wszędzie będziecie postępować godnie, w niczym nie uwłaczając ani naszej Uczelni, ani imieniu Jej doktora.

Najpierw winniście przysiąc, iż zawsze będziecie darzyć życzliwą pamięcią Uniwersytet Jagielloński, od którego otrzymaliście stopień doktora, a także – iż w miarę swych sił i możliwości – wspierać będziecie Jego słuszne sprawy wszędzie gdzie to możliwe.

Nadto zobowiązani jesteście przyrzec, iż rozwijać będziecie badania naukowe nie z żądzy zysku i nie dla próżnej chwały, ale w celu odkrywania i upowszechnienia prawdy –największego skarbu ludzkości.

Jeżeli złożycie taką przysięgę, potwierdzimy uroczyście nadanie każdemu z Was stopnia naukowego doktora i Każdy z Was otrzyma prawa i przywileje należne doktorowi Wszechnicy Jagiellońskiej.

Tekst łaciński dla dziekana (dla wszystkich dziedzin wiedzy)

Doctorandi Clarissimi!

Dissertationibus conscriptis et publice defensis atque examinibus summa cum laude superatis, quae lege constituta sunt ad explorandam doctrinam eorum, qui doctoris nomen ac honores consequi student - adiistis nos, ut vos eo honore, quem appetivistis, in hoc sollemni consessu ornaremus.

Sed prius fides est danda vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, quam obtinebitis, et nos vos fore speramus.

Spondebitis igitur:


primum - vos huius Universitatis, in qua summum in scientiis vel litteris gradum ascenderitis, píam perpetuo memoriam habituros eiusque negotia, opera, rationes, quoad possitis, semper adiuturos;

deinde - eum honorem, quem in vos collaturus sum, integrum, incolumemque servaturos, ut nunquam ab eo seiungatur perfecta morum vitaeque honestas;

postremo - studia vestra impigro labore culturos ac provecturos non sordidi lucri causa, nec ad vanam captandam gloriam, sed quo magis veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat;

haec vos ex animi vestri sententia SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI?

(doktorzy odpowiadają chórem):

SPONDEO AC POLLICEOR!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron