Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

List rektora do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

List rektora do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

W związku ze wzrostem zakażeń przez COVID-19 rektor UJ prof. Jacek Popiel zadecydował o tymczasowym zaostrzeniu zasad bezpieczeństwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zasady te wymienione są w liście do uniwersyteckiej wspólnoty akademickiej, który można przeczytać w poniższym artykule.

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem COVID-19 na ostatnim kolegium rektorsko-dziekańskim podjąłem decyzję o zmianie trybu pracy Uczelni od 21 stycznia do końca semestru zimowego.

  1. Państwo Dziekani i Kierownicy jednostek prowadzących zajęcia dydaktyczne  otrzymali uprawnienia do przeniesienia zajęć realizowanych dotychczas w bezpośrednim kontakcie w zdalny  tryb pracy, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dopuszcza się prowadzenie w trybie kontaktowym zajęć wymagających infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujących umiejętności praktyczne, a także koniecznych badań w ramach przygotowania sprawdzianów semestralnych, prac dyplomowych. Każdorazowo  decyzja  o wyborze trybu pracy musi uwzględniać specyfikę kierunku kształcenia.
  2. Zaleciłem kierownikom jednostek dydaktycznych   wykorzystanie technologii informatycznych w przeprowadzeniu zaliczeń i egzaminów semestralnych. Jeśli specyfika zajęć wymaga zorganizowania zaliczenia/egzaminu w trybie stacjonarnym, należy to uzgodnić ze studiującymi oraz zadbać o bezpieczeństwo (rezerwacja dużych sal, zachowanie dystansu).
  3. Pani Kanclerz Uniwersytetu Jagiellońskiego ustaliła zasady pracy administracji ogólnouczelnianej w oparciu o komunikat nr 35 z dnia 17 listopada 2021 roku, który dopuszcza świadczenie pracy w formie zdalnej oraz świadczenie pracy stacjonarnej w trybie rotacyjnym, a także z uwzględnieniem indywidualnego rozkładu czasu pracy pracowników. Przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania jednostek, nastąpiło maksymalnie zminimalizowanie liczby osób świadczących pracę w trybie stacjonarnym.
  4. Kierownicy poszczególnych jednostek wydziałowych, instytutowych zostali zobowiązani do opracowania trybu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z uwzględnieniem  zasad określonych w pkt. 3.  
  5.  W przypadku, gdy pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi nie mają możliwości wykonywania pracy zdalnej, świadczą ją w formie stacjonarnej, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.  
  6. Zobowiązałem kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego do przekazania informacji o przyjętym trybie pracy i kształcenia na stronach internetowych wydziału/instytutu i poprzez pocztę uniwersytecką.
  7. Przypominam, że pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktoranci, studenci i osoby trzecie przebywające na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki we wszystkich przestrzeniach wspólnych Uczelni. Ponadto studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki również w czasie zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni.  
  8. Przypominam, że pracownik, doktorant, student zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zachorowaniu wywołanym wirusem SARS-CoV-2 poprzez zgłoszenie tego faktu pocztą elektroniczną lub telefonicznie osobom wyznaczonym we wcześniejszych komunikatach.  

Życząc Wszystkim zdrowia przekazuję  serdeczne pozdrowienia,

Prof.  Jacek Popiel
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polecamy również
Minister spraw zagranicznych Republiki Sri Lanki z wizytą na UJ

Minister spraw zagranicznych Republiki Sri Lanki z wizytą na UJ

Postępuje modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

Postępuje modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

Ruszył projekt mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia Bałtyku

Ruszył projekt mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia Bałtyku

Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron