Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W Uniwersytecie Jagiellońskim odbywa się Kongres Polskiego Przekładoznawstwa

W Uniwersytecie Jagiellońskim odbywa się Kongres Polskiego Przekładoznawstwa

- W badaniach nad przekładem prowadzonych w wielu polskich ośrodkach dzieje się bardzo dużo. Nie mieliśmy jednak dotąd platformy, która by te różnorakie działania spajała, dając całemu środowisku szansę na integrację. Potrzebna jest możliwość spotkania w szerszym gronie, wzajemnego poznania się. Chcemy, aby kongres stał się przestrzenią wymiany myśli i informacji - mówiła, otwierając zorganizowany po raz pierwszy Kongres Polskiego Przekładoznawstwa, prof. Magda Heydel.

- Polskie przekładoznawstwo jawi się jako pole inter- i transdyscyplinarne, a zagadnienia przekładu zajmują niewątpliwie istotne miejsce także w innych obszarach humanistyki – mówiła prof. Magdalena Heydel z Komitetu Organizacyjnego Kongresu. Podkreśliła przy tym, że tematyka kongresu jest na tyle pojemna, że wśród mówców znaleźli się zarówno uczeni i uczone definiujący się jako przekładoznawcy, jak i przedstawiciele pokrewnych dyscyplin – komparatyści, literaturoznawcy, językoznawcy, teatrolodzy, historycy, medioznawcy.

W programie kongresu zaplanowano ponad 100 wystąpień obrazujących szerokie spektrum przekładoznawczych zainteresowań polskich badaczy. Obrady prowadzone w sekcjach poświęcone będą zagadnieniom metodologicznym i teoretycznym, językowym i kulturowym.

Każdego dnia trwania kongresu odbywać się będzie sesja plenarna – w dniu inauguracji wypełniły ją wykłady prof. Elżbiety Tabakowskiej i prof. Edwarda Balcerzana. W drugim dniu przewidziana jest dyskusja o perspektywach polskiego przekładoznawstwa. W trakcie krakowskiego kongresu podjęte zostaną także rozmowy na temat pomysłu powołania do życia instytucji zrzeszającej polskich przekładoznawców.

- Bardzo się cieszę, że byłem świadkiem i uczestnikiem rozwoju przekładoznawstwa w Uniwersytecie Jagiellońskim - powiedział rektor UJ prof. Jacek Popiel podczas otwarcia kongresu. - W czasie, gdy byłem dziekanem Wydziału Polonistyki UJ, dokonał się transfer prof. Magdy Heydel z Wydziału Filologicznego na Wydział Polonistyki, którego zamiarem było rozwijanie przekładoznawstwa. Profesor stworzyła Centrum Badań Przekładoznawczych, program studiów magisterskich, recenzowane czasopismo naukowe poświęcone przekładowi „Przekładaniec”, a obecnie doprowadziła do zorganizowania tego kongresu. Myślę, że to jest dopiero początek, bo to, co się wydarzy w ciągu najbliższych trzech dni, będzie wytyczeniem kierunków rozwoju dla polskiego przekładoznawstwa - stwierdził prof. Popiel.

- Praca tłumacza, często niedoceniana, sytuująca się między rzemiosłem a artyzmem, uwikłana w zawiłości czasu i labirynty kultur, ma niezwykły wpływ na kształt literatury, kultury i sposobów myślenia. Jest pomostem, który łączy rozmaite krainy, uświadamiając nam, jak wiele, jako ludzkość, mamy ze sobą wspólnego i jak różnie przeżywamy uniwersalne doświadczenia. Na styku tekstów wywodzących się z różnych języków dowiadujemy się wiele o innych, a jeszcze więcej o sobie - napisała w liście do uczestników kongresu rektor UAM w Poznaniu prof. Bogumiła Kaniewska, która wraz z rektorem UJ prof. Jackiem Popielem objęła patronat nad wydarzeniem.

- Tytuł kongresu brzmi: „Koncepcje – Metodologie – Działania”. Jego nadrzędnym celem jest diagnoza aktualnego stanu polskiego przekładoznawstwa i zarazem prognoza kierunków i dynamiki rozwoju dyscypliny. Chcemy stworzyć szerokie forum prezentacji i konfrontacji profesjonalnych kompetencji, dróg badawczego postępowania oraz poglądów na temat statusu, miejsca, roli, zadań, metod i przedmiotu przekładoznawstwa we współczesnej humanistyce, najintensywniej eksplorowanych, pożądanych i akceptowalnych w środowisku kierunków badań przekładoznawczych, dogmatów i kwestii spornych współczesnego przekładoznawstwa, a także jego sytuacji instytucjonalnej: form organizacji badań i perspektyw rozwoju, programów dydaktycznych oraz aktualnych inicjatyw i przedsięwzięć - mówiła w swoim wystąpieniu prof. Heydel.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Aleksander Brückner – sylwetka uczonego

Aleksander Brückner – sylwetka uczonego

Maturzyści poszukują najlepszej ścieżki dalszego kształcenia

Maturzyści poszukują najlepszej ścieżki dalszego kształcenia

Światowy Kongres Kopernikański przynosi dalsze owoce naukowe

Światowy Kongres Kopernikański przynosi dalsze owoce naukowe

Poloniści z całego świata spotykają się na Uniwersytecie Jagiellońskim

Poloniści z całego świata spotykają się na Uniwersytecie Jagiellońskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron