Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210512

E-administracja. Skuteczna, odpowiedzialna i otwarta administracja publiczna w UE

Data: 12.05.2021 - 13.05.2021
Organizator: Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UJ,
Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
E-administracja. Skuteczna, odpowiedzialna i otwarta administracja publiczna w UE

Tematyka konferencji obejmuje analizę wdrożenia i funkcjonowania e-administracji w Polsce i w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu elektronizacji na otwartość, odpowiedzialność, a także na racjonalność i skuteczność administracji publicznej. Z procesu transformacji administracji pod wpływem technologii informacyjnych i komunikacyjnych wynikają jednak nie tylko korzyści, ale też zagrożenia.

Konferencja jest poświęcona obu tym aspektom. Planowanym przedmiotem dyskusji jest również analiza i ocena prawnych, społecznych, politycznych i ekonomicznych podstaw działania e-administracji oraz uwarunkowań jej rozwoju. Ponieważ polska administracja publiczna funkcjonuje w europejskiej przestrzeni administracyjnej refleksji naukowej, wymaga także problematyki e-administracji w UE i innych krajach europejskich, w tym w krajach Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich, a także zagadnienie wykorzystania narzędzi elektronicznych w ramach współpracy administracji krajowej i europejskiej.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje dziedziny, tj.: prawo, ekonomia, nauka o administracji, zarządzanie, historia prawa administracyjnego i administracji. Celem konferencji jest analiza e-administracji z punktu widzenia aktualnych zmian i tendencji w prawie administracyjnym polskim, unijnym oraz państw europejskich, organizacji i zarządzania w administracji publicznej, koncepcji, priorytetów i działań władz, a także relacji między przedstawicielami administracji publicznej i obywatelami, historycznych oraz społeczno-politycznych uwarunkowań zmian w administracji publicznej wynikających z jej elektronizacji.

Panele:

  • 1. E-administracja - definicja i podstawy działania

Poszukiwanie definicji; porównanie z e-rządzeniem; modele wdrażania i działania e-administracji; prawne, społeczne, polityczne i ekonomiczne podstawy e-administracji; zasoby infrastrukturalne i kadrowe; możliwości przechowywania i wykorzystywania danych; realizacja projektów w zakresie e-administracji; planowanie rozwoju e-administracji.

  • 2. E-administracja jako katalizator transformacji administracji publicznej

Wpływ e-administracji na: zwiększenie przejrzystości procesu decyzyjnego; upraszczanie procedury administracyjnej; większą odpowiedzialność administracji za podejmowane decyzje; ułatwianie relacji pomiędzy interesariuszami a administracją publiczną; zwiększenie skuteczności działania organów administracji publicznej i efektywności wykorzystania środków publicznych.

  • 3. E-administracja a transgraniczna współpraca administracji publicznej

Możliwości oferowane przez e-administrację w zakresie świadczenia transgranicznych usług sektora publicznego dla obywateli i przedsiębiorstw w Europie oraz rozwój i ułatwianie współpracy między organami administracji publicznej a poszczególnymi państwami europejskimi dzięki zastosowaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

  • 4. E-administracja jako czynnik zwiększający potencjał administracji publicznej w poszczególnych państwach europejskich

Modernizacja krajowej administracji publicznej wynikająca z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych Polsce i innych krajach UE oraz państwach Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich.

Informacje organizacyjne:

  • Konferencja odbędzie się w formule online za pomocą komunikatora internetowego.
  • Zgłoszenia udziału wraz z krótkim streszczeniem (około 200 słów) prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2021, wypełniając formularz zgłoszeniowy. O zaakceptowaniu referatu komitet organizacyjny powiadomi za pomocą poczty elektronicznej. W razie dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Autorzy propozycji otrzymają do 31 marca 2021 informację w sprawie przyjęcia referatu do wygłoszenia. Konspekty referatów, w celu umieszczenia ich na stronie internetowej konferencji, należy przesyłać do 5 maja 2021 na adres: inga.kawka@uj.edu.pl. Możliwe jest zgłoszenie udziału w konferencji bez referatu.
  • Organizatorzy zamierzają wydać artykuły pokonferencyjne w monografii w punktowanym wydawnictwie z listy MNiSW. Warunkiem druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Artykuły należy przesyłać do 31 sierpnia 2021 na adres: inga.kawka@uj.edu.pl.
  • Przewidziany czas wystąpienia na konferencji to 15 minut + 10 minut na dyskusję.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj