Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pogrzeb prof. Michała du Valla

Termin: 17.03.2012
Miejsce: kolegiata św. Anny, cmentarz Rakowicki

Pogrzeb Profesora Michała du Valla, prorektora UJ, poprzedziła msza św., którą odprawiono w kolegiacie św. Anny w sobotę, 17 marca o godz. 10.00.

Ostatnie pożegnanie Profesora odbyło się na Cmentarzu Rakowickim. Kondukt żałobny wyruszył spod bramy głównej o godz. 11.45.

Prof. dr hab. Michał du Vall zmarł 9 marca 2012 r.

W środę 14 marca 2012 r. o godz. 17.00 w kolegiacie św. Anny odprawiono mszę św. w intencji zmarłego Profesora.

Od 2008 roku pełnił funkcję prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej. Były dziekan i prodziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Był ekspertem Sejmu, Senatu, Urzędu Patentowego RP, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwa Gospodarki, a także Komisji Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Europejskiego Urzędu Patentowego.

Profesor Michał du Vall urodził się w 1952 r. w Jaśle w rodzinie prawniczej. Tutaj ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Równolegle ukończył Szkoły Muzyczne: I Stopnia w Krośnie i II Stopnia w Rzeszowie w klasie fortepianu.

W 1971 r. rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ, jednocześnie pracując w Szkole Muzycznej I Stopnia w Jaśle jako nauczyciel gry na fortepianie. Na Wydziale Prawa i Administracji uzyskał w 1983 r. stopień naukowy doktora, w 1991 r. doktora habilitowanego, zaś w 2009 r. tytuł profesora. Wypromował trzech doktorów nauk prawnych. Od czasu ukończenia studiów pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej; w latach osiemdziesiątych był jego Sekretarzem Naukowym, a ostatnio kierownikiem Katedry Prawa Własności Przemysłowej i Ochrony Konkurencji.

Po utworzeniu w 1996 r. Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej (do którego został włączony Instytut Prawa Własności Intelektualnej), był przez dwie kadencje Prodziekanem ds. Studenckich oraz przez kolejne dwie kadencje Dziekanem tego Wydziału, a następnie rozpoczął pełnienie funkcji Prorektora UJ.

Zainteresowania naukowe Profesora Michała du Valla koncentrowały się na problematyce prawa własności przemysłowej oraz prawa konkurencji. Był autorem (lub współautorem) przeszło 200 publikacji z tego zakresu. Książka „Prawo własności przemysłowej" (współaut.: E. Nowińska, U. Promińska) została wydana pięciokrotnie, a „Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" (współaut.: E. Nowińska) – siedmiokrotnie. W 2008 r. opublikował obszerną książkę „Prawo patentowe", stanowiącą podsumowanie jego dorobku z zakresu objętego tytułem. Wygłaszał referaty na wielu konferencjach międzynarodowych, m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Szwecji i Włoszech. Kierował projektami badawczymi, w tym trzyletnim IPR-Helpdesk w ramach którego była świadczona (przy użyciu sieci Internet) pomoc prawna dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw oraz szkół wyższych z zakresu własności intelektualnej.

Brał czynny udział w dostosowaniu polskiego prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji i prawa konsumenckiego do standardów wspólnotowych. Był współautorem projektów ustaw oraz opinii projektów aktów prawnych na różnym szczeblu prac legislacyjnych. Ukończył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski. Był syndykiem największego upadłego przedsiębiorstwa państwowego Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Podhale" w Nowym Targu, doprowadzając do pełnego zagospodarowania mienia i jego prywatyzacji. Do czasu rozpoczęcia pełnienia funkcji prorektora był wspólnikiem krakowskiej kancelarii adwokatów i radców prawnych.

Data opublikowania: 13.03.2012
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj