Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Powstanie kampusu. Krok po kroku

 • Pierwsza koncepcja stworzenia nowego kampusu powstała już w latach 70. Rektor UJ prof. Mieczysław Karaś powołał Zespół ds. Rozwoju UJ mający przygotować koncepcję nowego kampusu uniwersyteckiego. Temat powrócił w okresie kadencji rektora prof. Józefa A. Gierowskiego, a potem rektora prof. Andrzeja Pelczara.
 • Od 1994 r. UJ zaczął pozyskiwać działki na Ruczaju, a Rada Miasta Krakowa przyjęła w czerwcu 1994 r. uchwałę o przeznaczeniu  terenów w Pychowicach  pod budowę III Kampusu UJ.
 • W lecie 1997 r. wojewoda krakowski wraz z władzami UJ wystąpił do rządu o powołanie w Krakowie specjalnej strefy ekonomicznej o charakterze parku naukowo-technologicznego (Krakowski Park Technologiczny).
 • 25 czerwca 1998 r. rektor UJ prof. Aleksander Koj wmurował kamień węgielny pod inwestycję pilotującą budowę III Kampusu UJ – Centrum Badań Przyrodniczych UJ
 • Ustawa z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu wieloletniego programu pod nazwą "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" (głosowało za nią 409 posłów, przeciw - 1, 5 wstrzymało się). 7 czerwca ustawę tę przyjął bez zastrzeżeń Senat RP, natomiast w 19 czerwca podpisał ją prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Ustawa mówiła o 600 milionach złotych na 600-lecie UJ i zakładała, że inwestycja zakończy się w 2010 roku.
 • 3 kwietnia 2009 r. przyjęto nowelizację ustawy z dnia 23 maja 2001. Wzrastające w szybkim tempie ceny materiałów budowlanych znacznie podniosły koszty realizacji zadań wskazanych w programie i istniało zagrożenie, że wszystkie założenia tego programu nie zostaną zrealizowane. W związku z tym w 2009 roku przyjęto nowelizację ustawy, która wydłużyła program do roku 2015 i zwiększyła jego wartość do 962 mln zł, z czego środki z budżetu państwa sięgnęły ponad 946 mln zł
 • 19 marca 2015 r. weszła w życie ustawa o wydłużeniu okres realizacji, przy zachowaniu wartości  kosztorysowej, programu "Budowa Kampusu 600-leca Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" do 2017 r.

Kalendarium budowy

1994 rok

 • VI - uchwała Rady Miasta Krakowa przeznaczająca w Planie Zagospodarowania Miasta Krakowa tereny w Pychowicach pod III Kampus UJ
 • X - zakup pierwszej działki pod planowaną inwestycję

1996 rok

 • V - prezentacja raportu końcowego "PRE-FEASIBILITY STUDY dla III Kampusu UJ wraz z Krakowskim Parkiem Technologicznym" wykonanego przez INTERNATIONAL DEVELOPMENT IRELAND Limited za pieniądze Rządu Irlandii
 • IX - podpisanie listu intencyjnego dotyczącego lokalizacji i budowy Centrum Naukowego PAN na terenie III Kampusu UJ

1997 rok

 • I - uchwała Konferencji Rektorów Uczelni Autonomicznych w sprawie Jubileuszu Odnowienia UJ
 • III - uchwała Senatu UJ w sprawie inwestycji rozwojowych
 • V - uchwała Sejmu RP w sprawie jubileuszu 600-lecia Odnowienia UJ wspierająca inicjatywę władz uczelni zmierzającą do budowy nowego kampusu
 • VI - raport końcowy "FEASIBILITY STUDY dla III Kampusu" wykonany przez LINK PARKS EUROPE ze środków British Know How Fund
 • X - podpisanie listu intencyjnego dotyczącego lokalizacji i budowy Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej na terenie III Kampusu
 • X - deklaracja firmy Motorola o gotowości do zainwestowania w Parku Naukowo-Technologicznym na terenie III Kampusu UJ
 • X - decyzja Rządu RP o powołaniu z dniem 1 stycznia 1998 Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie z częściową lokalizacją na obszarze III Kampusu UJ
 • 26 XI - uchwała Senatu UJ akceptująca rozpoczęcie budowy Centrum Badań Przyrodniczych UJ na terenie III Kampusu i sposób jej finansowania
 • XI 1997 - przekazanie gruntów Skarbu Państwa (część dawnych terenów jednostki wojskowej) uniwersytetowi w wieczyste użytkowanie

1998 rok

 • I - odbiór tzw. "Planu Koordynacyjnego dla realizacji III Kampusu UJ" wraz z materiałami o WZiZT wykonanego przez zespół z Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem prof. Aleksandra Boehma
 • IV - zobowiązanie Gminy Miasta Kraków o finansowaniu infrastruktury komunikacyjnej dla III Kampusu UJ
 • IV - ogłoszenie konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Kompleksu Nauk Biologicznych III Kampusu UJ
 • 26 VI - wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę pierwszego budynku na III kampusie UJ – Centrum Badań Przyrodniczych UJ
 • 10 VII - rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję urbanistyczną i architektoniczną Kompleksu Nauk Biologicznych. Wybór koncepcji prof. Mariana Fikusa z Poznania
 • IX - uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla Instytutu Biologii Molekularnej UJ (IBM UJ)
 • XII - ukończenie pierwszego odcinka ulicy na III Kampusie UJ - ulicy Gronostajowej wraz z infrastrukturą techniczną

1999 rok

 • II - uchwała budżetowa Sejmu RP wprowadzająca budowę III Kampusu UJ na listę inwestycji centralnych z finansowaniem od 1999 roku
 • III - projekt pokonkursowy dla IBM UJ
 • VII - projekt budowlany dla IBM UJ
 • 15 X - uzyskanie pozwolenia na budowę Kompleksu Nauk Biologicznych
 • 28 VI - ukończenie budowy i oddanie do użytkowania Centrum Badań Przyrodniczych UJ
 • VII - rozstrzygnięcie przetargów na realizację Kompleksu Nauk Biologicznych (KNB). Generalnym wykonawcą inwestycji zostaje Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Budostal 2 SA, Kraków, nadzór inwestorski obejmuje Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Probadex – Kraków
 • 8 XI - murowanie kamienia węgielnego pod budowę KNB

2000 rok

 • 27 IX - Komitet Społeczny Rady Ministrów przyjmuje i rekomenduje Radzie Ministrów projekt uchwały w sprawie udzielenia UJ poparcia i pomocy przez Rząd RP w budowie III Kampusu UJ jako inwestycji wieloletniej
 • 1 X - wystąpienie premiera Jerzego Buzka podczas uroczystości 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z obietnicą skierowania do Sejmu projektu ustawy o wieloletnim finansowaniu przez państwo rozbudowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i budowy III Kampusu UJ w ciągu 10 lat
 • 19 XII - Komitet Społeczny Rady Ministrów przyjmuje i rekomenduje Radzie Ministrów projekt ustawy o ustanowieniu Programu Wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • 20 XII - Rada Ministrów potwierdza decyzję o współfinansowaniu budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ
 • 21 XII - Prezes Rady Ministrów zarządza utworzenie Międzyresortowego Zespołu do Zaopiniowania Projektu Programu Wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ" jako organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Rady Ministrów

2001 rok

 • 12 I - Międzyresortowy Zespół do Zaopiniowania Projektu Programu Wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ" przyjmuje opinię pozytywnie oceniającą Program Wieloletni. W opinii stwierdzono, że UJ jest dobrze przygotowany do prowadzenia przedsięwzięcia i daje gwarancje prawidłowej realizacji inwestycji wieloletniej
 • 25 I - Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjmuje i rekomenduje Radzie Ministrów przedłożony przez Ministra Edukacji Narodowej projekt ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ"
 • 30 I - Rada Ministrów decyduje o przeprowadzeniu ekspertyz dotyczących kosztów realizacji Programu Wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ"
 • 19 IV - KERM przyjmuje i rekomenduje Radzie Ministrów przedłożony przez Ministra Edukacji Narodowej projekt ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ" , w którym przewiduje się przeznaczenie w latach 2001-2010 na ten cel z budżetu państwa kwoty 687 mln zł
 • 30 IV - Rada Ministrów przyjmuje drogą obiegową projekt ustawy z kwotą 600 mln zł ("sześćset milionów na sześćsetlecie") oraz uznaje go za pilny zgodnie z art. 123 Konstytucji RP. 2 maja premier Jerzy Buzek przesyła marszałkowi Sejmu Maciejowi Płażyńskiemu projekt ustawy z uzasadnieniem trybu pilnego oraz opinią zgodności proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. Minister Edukacji Narodowej został upoważniony do prezentowania stanowiska Rządu RP w tej sprawie w toku prac parlamentarnych
 • 9 V - zostaje przeprowadzone pierwsze czytanie oraz rozpatrzenie projektu ustawy na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Po dyskusji komisje wnoszą: "Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy". Posłem-sprawozdawcą został wybrany Stanisław Kracik. Na posiedzeniu byli obecni przedstawiciele władz uczelni, miasta i województwa
 • 22 V - odbywa się drugie czytanie projektu ustawy, w imieniu klubów parlamentarnych występowali posłowie: Kazimierz Chrzanowski – SLD, Kazimierz Kapera i Kazimierz Barczyk – AWS, Józef Lassota – UW, Mirosław Pawlak – PSL. W imieniu rządu wystąpił podsekretarz stanu w MEN Jerzy Zdrada, który podkreślił, iż stanowisko Rady Ministrów jest w sprawie projektu ustawy jednoznaczne
 • 23 V - odbywa się trzecie czytanie i głosowanie nad projektem ustawy o ustanowieniu Programu Wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego". Głosowało 415 posłów - za było 409, przeciw 1, wstrzymało się 5
 • 29 V - Komisja Nauki i Edukacji Senatu RP jednogłośnie i bez zastrzeżeń przyjęła projekt ustawy
 • 7 V - Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 maja 2001 roku ustawy o ustanowieniu Programu Wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ", przyjmuje tę ustawę bez poprawek
 • 19 VI - Prezydent RP podpisuje ustawę z dnia 23 maja 2001 roku w obecności prof. Franciszka Ziejki, rektora UJ, prof. Wojciecha Froncisza, prorektora UJ ds. rozwoju, prof. Marii Nowakowskiej, prorektor UJ ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej, prof. Andrzeja Chwalby, prorektora UJ ds. dydaktyki, dr. Tadeusza Skarbka, dyrektora administracyjnego UJ oraz posłów na Sejm RP: Krzysztofa Janika, Andrzeja Urbańczyka, Stanisława Kracika, Kazimierza Barczyka i Wiesława Wody
 • 4 IX - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie IBM UJ
 • 24 IX - uzyskanie pozwolenia na budowę Instytutu Nauk o Środowisku
 • 12 X - uroczystość otwarcia budynku IBM UJ

2002 rok

 • 24 IV - uzyskanie pozwolenia na budowę Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej

2003 rok

 • VI - przyznanie przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w kategorii "Obiekty Dydaktyczne, tytułu „Budowa Roku 2002" (nagroda I stopnia) dla Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego i Wejścia Głównego Kompleksu Nauk Biologicznych III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • X - przyznanie nagrody II stopnia w kategorii "Architektura i Budownictwo" przez Ministra Infrastruktury za "Zrealizowany projekt budynków Wydziału Biologii Molekularnej i Biotechnologii Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie"

2004 rok

 • 15 I - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku Instytut Nauk o Środowisku

2005 rok

 • 22 II - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej

2006 rok

 • 21 VII - uzyskanie pozwolenia na budowę Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z garażem podziemnym
 • 31 X - uzyskanie pozwolenia na budowę Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

2008 rok

 • 20 III - uzyskanie pozwolenia na budowę Instytutu Zoologii
 • 14 V - uzyskanie pozwolenia na budowę Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • 1 VIII - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z garażem podziemnym

2009 rok

 • 19 I - uzyskanie pozwolenia na użytkownie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • 6 II - do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"
 •  3 IV - Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o budowie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego wydłużając okres realizacji programu do 2015 oraz zwiększając wartość kosztorysową zadań inwestycyjnych do kwoty 962,5 mln zł (w cenach roku 2008). Za przyjęciem ustawy głosowało 413 posłów, przeciw był 1, niekt nie wstrzymał się
 • 17  IV - uzyskanie pozwolenia na budowę alei Wawelskiej – I etap
 • 16 XI - uzyskanie pozwolenia na budowę Centrum Edukacji Przyrodniczej

2010 rok

 • 1 VI - uzyskanie pozwolenia na budowę Małopolskiego Centrum Biotechnologii

2011 rok

 • 13 VI - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Instytutu Zoologii
 • 14 VI - przejęcie do użytkowania I etapu alei Wawelskiej
 • 8 XII - pozwolenie na budowę Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego "Solaris"
 • 27 XII - uzyskanie pozwolenia na budowę Wydziału Chemii wraz z magazynem odczynników, zbiornikiem retencyjnym oraz zjazdem do dróg publicznych

2012 rok

 • 3 XII - uzyskanie pozwolenia na budowę garażu dwupoziomowego przy Wydziale Chemii
 • 14 XII - otwarcie linii tramwajowej przebiegającej wzdłuż Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

2013 rok

 • 10 X - przejęcie do użytkowania Małopolskiego Centrum Biotechnologii

2014 rok

 • 11 IV - przejęcie do użytkowania Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego "Solaris"
 • 23 VII - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • 18 VIII - przejęcie do użytkowania Centrum Edukacji Przyrodniczej
 • 29 IX - uzyskanie pozwolenia na budowę Instytutu Nauk Geologicznych
 • 10 X - do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"

2015 rok

 • 15 I - Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o budowie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydłużając realizację programu wieloletniego o 2 lata. "Za" głosowało 447 posłów, 1 był przeciw, nikt nie wstrzymał się
 • 3 VII - uzyskanie pozwolenia na budowę zjazdu do ulicy prof. St. Łojasiewicza dla Wydziału Chemii

2016 rok

 • 17 X - pozwolenia na użytkowanie Instytutu Nauk Geologicznych

2017 rok

 • 12 V - pozwolenie na budowę II etapu alei Wawelskiej
 • 6 VI - pozwolenie na użytkowanie Wydziału Chemii wraz z magazynem odczynników, zbiornikiem retencyjnym, parkingiem dwupoziomowym i zjazdami do dróg publicznych

opracował Tadeusz Skarbek