§1

 1. Studencki Konkurs na przygotowanie szczegółowego scenariusza filmu promocyjnego pod tytułem „Film Reklamowy Uniwersytetu Jagiellońskiego" zwany dalej „Konkursem" jest oferowany i prowadzony przez Organizatora na zasadach niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem".
 2. Organizatorem konkursu pod nazwą „Film Reklamowy Uniwersytetu Jagiellońskiego" jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270
 3. Producentem wykonawczym organizacji „Konkursu" i realizacji powstałego na podstawie scenariusza „Filmu Reklamowego Uniwersytetu Jagiellońskiego" jest Stowarzyszenie Przyjaciół czasopisma o Tematyce Audiowizualnej Ekrany, z siedzibą w Krakowie, ul. Łojasiewicza 4/3.222, 30-348, NIP: 676-24-30-481.
 4. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2

          Uczestnikami Konkursu mogą być studenci i absolwenci krakowskich szkół wyższych.

 1. Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane wyłącznie scenariusze, do których prawa autorskie nie zostały udostępnione osobom trzecim.
 2. Scenariusze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2012 roku na adres mailowy: redakcja.ekrany@gmail.com lub w wersji papierowej na adres Stowarzyszenia Ekrany.

§3

 1. Organizator powoła Jury Konkursu. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Biura Promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Stowarzyszenia EKRANy oraz eksperci środowiska dziennikarskiego i filmowego.
 2. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Jury podejmuje decyzje większością głosów.
 3. W swoich decyzjach Jury będzie całkowicie autonomiczne. Głównym kryterium oceny będzie:
  1. spełnienie przez nadesłany scenariusz warunków formalnych określonych w Regulaminie,
  2. oryginalność scenariusza i jego zgodność z założeniami opisu.
 4. Spośród nadesłanych prac wyłoniony zostanie zwycięski scenariusz, który nagrodzony będzie poprzez zagwarantowanie środków finansowych na produkcję filmu reklamowego według nagrodzonego scenariusza. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po obradach Jury w kwietniu 2012r.
 5. Uczestnicy zostaną zawiadomieni przez Organizatora o wynikach Konkursu w terminie 4 dni od zakończenia obrad Jury.
 6. Po rozstrzygnięciu Konkursu zwycięski scenariusz zostanie skierowany do produkcji, która nastąpi od 10 maja 2012 roku.
 7. Zwycięzca Konkursu otrzyma w nagrodę w wysokości 1500 PLN brutto.
 8. Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania nagrody nabywa własność egzemplarza oraz autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego scenariusza na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym wykorzystania scenariusza do realizacji filmów o dowolnej długości na bazie scenariusza. W szczególności Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do scenariusza w ramach ww. filmów oraz poza nimi w następującym zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania scenariusza oraz filmów zrealizowanych na jego podstawie - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których scenariusz lub filmy zrealizowane na jego podstawie, utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. rozpowszechniania scenariusza oraz filmów zrealizowanych na jego podstawie w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  4. prawa do przerabiania i przetwarzania scenariusza z zachowaniem osobistych praw autorskich, w szczególności do dokonywania skrótów, podziału i udźwiękowienia w innym języku, przenoszenia na inne formy warsztatowe i eksploatacji w tych formach,
  5. prawa do wydania "insertów" z utworem /utworami powstałymi na podstawie scenariusza,
  6. prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami scenariusza (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego).
 9. Organizatorowi przysługuje prawo przeniesienia na osoby trzecie praw.