Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów UJ dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów UJ dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

W USOSweb dostępny jest wniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. O wsparcie mogą ubiegać się studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy nie są uprawnieni do zapomogi z Funduszu Stypendialnego.

JM Rektor UJ biorąc pod uwagę szczególne okoliczności utworzył 18 maja 2020 r. Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Student lub uczestnik studiów doktoranckich może ubiegać się o przyznanie zapomogi:

  • w przypadku gdy znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej związanej z pandemią COVID-19, w szczególności polegającej na: utracie przez niego, jego małżonka lub rodziców źródła dochodu, zmniejszeniu wysokości osiąganego dochodu lub śmierci osoby najbliższej w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

oraz

  • nie spełnia warunków do otrzymania zapomogi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Oznacza to, że jeżeli jesteś w trudnej sytuacji związanej z pandemią, ale nie jesteś uprawniony do otrzymywania zapomogi z Funduszu Stypendialnego np. z powodu odbywania studiów na innych zasadach niż obywatele polscy (studenci przyjęci przed rokiem akademickim 2019/2020) czy też posiadasz tytuł zawodowy magistra to możesz ubiegać się o zapomogę z nowoutworzonego Funduszu.

Zapomogę z Funduszu można otrzymać jeden raz, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dwa razy z zastrzeżeniem, że zapomoga nie przysługuje drugi raz z powodu tego samego zdarzenia. Wniosek o przyznanie zapomogi należy wypełnić w systemie USOSweb, zakładka Dla wszystkich -> Wnioski, do 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia uprawniającego do przyznania zapomogi np. utraty pracy w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w celu walki z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Do wniosku należy dołączyć, w formie elektronicznej, dokumenty potwierdzające zdarzenie (np. skan rozwiązania umowy) oraz wykazać wpływ zdarzeń wskazanych w treści załączonych dokumentów na sytuację finansową wnioskodawcy (straty lub koszty). Wniosku wyjątkowo nie należy drukować.

Zapomoga będzie przyznawana w kwocie do 1000 zł, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 2000 zł.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 49 Rektora UJ z 18 maja 2020 roku.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron