Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady korzystania z pomieszczeń UJ oraz utrzymywania ich w czystości w czasie pandemii

Zasady korzystania z pomieszczeń UJ oraz utrzymywania ich w czystości w czasie pandemii

W związku z trwającą pandemią COVID-19 kanclerz UJ Monika Harpula wydała komunikat, w którym opisane zostały zasady w zakresie korzystania z pomieszczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz utrzymania ich w czystości. Mają one na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

 

 

Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

1. Należy ograniczyć możliwość gromadzenia się osób przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych oraz podczas wchodzenia do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne poprzez otwieranie drzwi do tych pomieszczeń z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. Osoby oczekujące na zajęcia dydaktyczne oraz wchodzące do pomieszczeń dydaktycznych muszą mieć osłonięte usta i nos. Jedynie w trakcie trwania zajęć mogą ściągnąć maseczki oraz inne osłony ust i nosa. Brak właściwej osłony może skutkować niewpuszczeniem do obiektu lub wyproszeniem z terenu obiektu UJ.

3. Drzwi do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, powinny być, w miarę możliwości, otwarte. Jeżeli nie jest to możliwe ze względów bezpieczeństwa, to klamki/uchwyty powinny być regularnie (nie rzadziej niż raz na 2 godziny) dezynfekowane.

4. Na drzwiach wejściowych do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, należy umieścić informację w języku polskim oraz języku angielskim o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób, które mogą przebywać w danej sali.

5. Przed wejściem lub zaraz za drzwiami wejściowymi do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obowiązku dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby wchodzące do pomieszczenia.

6. Odległość pomiędzy osobami siedzącymi w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, powinna wynosić 1,5–2 metry (należy wyraźnie oznaczyć krzesła, których nie można zajmować lub – w razie możliwości – pozostawić tylko taką ich ilość, która jest zgodna z dopuszczalną liczbą osób mogących przebywać w pomieszczeniu).

7. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, powinny być regularnie wietrzone (w zależności od warunków technicznych: grawitacyjnie lub mechanicznie) po wyjściu każdej grupy. Pomiędzy zajęciami powinna obowiązywać co najmniej 30 minutowa przerwa, co umożliwi bezpieczną wymianę osób oraz przewietrzenie pomieszczenia.

8. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, po wyjściu każdej grupy powinny być dezynfekowane blaty, siedziska, klamki itp. za wyjątkiem sytuacji, kiedy ta sama grupa, po przerwie, wraca do pomieszczenia na dalsze zajęcia.

9. Zaleca się takie układanie harmonogramów zajęć, które gwarantuje, że dana grupa – w miarę możliwości – odbywa zajęcia w tej samej sali.

10. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, nie mogą przebywać osoby trzecie, które nie biorą udziału w zajęciach. Z wyjątkiem osób prowadzących zajęcia i koniecznej obsługi technicznej w sali przebywać mogą wyłącznie osoby zapisane na zajęcia. Prowadzący zajęcia dydaktyczne sprawdza listę obecności na każdych zajęciach.

Za wdrożenie powyższych zasad odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są zajęcia dydaktyczne. Za ich realizację odpowiada z kolei administrator obiektu lub osoba wskazana przez administratora obiektu.

 

Pomieszczenia administracyjne

1. W pomieszczeniach, w których praca świadczona jest w systemie stacjonarnym, poszczególne stanowiska pracy powinny być rozmieszczone tak, aby odległość między nimi wynosiła minimum 1,5 metra.

2. W przypadku, gdy nie ma możliwości przystosowania pomieszczenia w sposób opisany powyżej, należy zamontować przegrody z pleksi lub wprowadzić świadczenie pracy w formie zdalnej.

3. W przypadku, gdy pracownicy w trakcie świadczenia pracy mają kontakt z osobami niezatrudnionymi w Uniwersytecie Jagiellońskim, należy zapewnić pracownikom wymagane przepisami prawnymi środki ochrony indywidualnej, tj. maseczki, płyny do dezynfekcji.

4. W pomieszczeniach, w których praca świadczona jest w systemie stacjonarnym, przed rozpoczęciem pracy w kolejnym dniu powinny zostać zdezynfekowane przez osoby sprzątające wszystkie blaty biurek i stołów oraz aparaty telefoniczne i elementy sprzętu komputerowego takie jak klawiatura, mysz.

Za wdrożenie powyższych zasad w odniesieniu do jednostek administracji ogólnouczelnianej odpowiada Kanclerz UJ, a w odniesieniu do wydziałów i jednostek poza- i międzywydziałowych – dziekan i dyrektor/kierownik danej jednostki. Za realizację powyższych zasad odpowiada administrator obiektu lub osoba wskazana przez administratora obiektu.

 

Powierzchnie ogólnodostępne (hole, korytarze, toalety, windy)

1. Drzwi wejściowe do obiektów UJ, w miarę możliwości, powinny być otwarte, tak aby osoby wchodzące nie musiały dotykać klamek. Jeżeli nie jest to możliwe ze względów bezpieczeństwa czy względów technicznych, to klamki/uchwyty powinny być regularnie (nie rzadziej niż raz na 2 godziny) dezynfekowane.

2. Przy wejściach do obiektów UJ należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją w języku polskim i języku angielskim o obowiązku dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby wchodzące.

3. Osoby niebędące pracownikami UJ mają obowiązek poruszania się po obiektach UJ wyłącznie z osłoniętymi ustami i nosem. Brak właściwej osłony może skutkować niewpuszczeniem do obiektu lub wyproszeniem z terenu obiektu UJ.

4. W obiektach UJ, które posiadają portiernię, należy prowadzić (zgodnie z procedurą opracowaną przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych UJ) rejestr osób wchodzących do obiektu (obowiązek ten nie dotyczy pracowników UJ oraz studentów udających się na zajęcia dydaktyczne), a informacja o tym obowiązku powinna być umieszczona na drzwiach wejściowych/portierni.

5. Wszystkie powierzchnie, na których może osadzać się wirus SARS-CoV-2, należy regularnie dezynfekować; dotyczy to w szczególności: parapetów, krzeseł, stolików, klamek, uchwytów itp.

6. Na korytarzach w obiektach UJ, tam gdzie jest to możliwe, należy ograniczyć liczbę krzeseł i innych miejsc do siedzenia, tak aby odległość pomiędzy nimi wynosiła co najmniej 1,5 metra.

7. W przypadku gdy nie ma możliwości usunięcia krzeseł lub ich rozstawienia (np. z powodu trwałego przymocowania), należy uniemożliwić korzystanie z miejsc siedzących niespełniających wymogu odległości np. poprzez zamontowanie taśmy ochronnej.

8. W każdym obiekcie UJ należy dezynfekować toalety nie rzadziej niż raz na godzinę.

9. W każdej toalecie należy na bieżąco uzupełniać płyn do dezynfekcji rąk oraz wywiesić instrukcję prawidłowego mycia rąk oraz ich dezynfekcji.

10. Poza wskazaniami związanymi z ograniczeniami ruchowymi lub przewozem ciężkich materiałów nie zaleca się w obiektach UJ korzystania z wind.

11. Jeśli skorzystanie z windy jest konieczne, to jednocześnie do windy nie mogą wejść więcej niż 2 osoby. Osoby te powinny stać w możliwie największej odległości od siebie i mieć osłonięte usta oraz nos.

12. Przyciski w windach należy dezynfekować nie rzadziej niż raz na 2 godziny.

13. Przy windach należy wywiesić informację w języku polskim oraz języku angielskim o zasadach korzystania z urządzeń.

14. W każdym obiekcie UJ należy wprowadzić ewidencję dezynfekcji wszystkich pomieszczeń i powierzchni ogólnodostępnych nadzorowaną przez administratora obiektu lub osobę przez niego wyznaczoną.

Za realizację powyższych zasad odpowiada administrator obiektu lub osoba wskazana przez administratora obiektu.

 

Pomieszczenia specjalne (izolatki)

W miarę możliwości na terenie każdego obiektu UJ należy wyznaczyć pomieszczenie na miejsce czasowej izolacji, w którym osoby, u których zostaną stwierdzone objawy chorobowe sugerujące zakażenie SARS-CoV-2, będą mogły poczekać do czasu zorganizowania transportu indywidualnego do domu lub oddziału zakaźnego. Pomieszczenie powinno być wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.

Pliki do pobrania
pdf
Komunikat nr 24 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj