Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Słowo rektora UJ prof. Jacka Popiela do wspólnoty akademickiej

Słowo rektora UJ prof. Jacka Popiela do wspólnoty akademickiej

Poniżej zamieszczamy list i nagranie, które rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel skierował do członków wspólnoty akademickiej naszej uczelni. Oświadczenie dotyczy obecnej sytuacji uczelni w obliczu rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa.

 

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci i Doktoranci,

po raz kolejny pandemia koronawirusa COVID-19 wpływa na zmianę zasad funkcjonowania naszego Uniwersytetu. Po doświadczeniach drugiego semestru poprzedniego roku akademickiego już w lipcu przedstawiliśmy zasady realizowania zajęć dydaktycznych na poszczególnych wydziałach w semestrze zimowym, wierząc, że będzie możliwość odbywania przynajmniej części zajęć w formie stacjonarnej.

Pierwsza korekta naszych planów – w związku z rozwojem koronawirusa – nastąpiła jeszcze przed 1 października. W podejmowaniu tych wszystkich decyzji braliśmy pod uwagę przede wszystkim zagwarantowanie pracownikom, studentom i doktorantom bezpieczeństwa. U znaczącej części naszego środowiska akademickiego było – mimo świadomości zagrożenia – pragnienie przywrócenia przynajmniej namiastki uniwersyteckiej atmosfery, zawsze opartej na bezpośrednich kontaktach. Nie ukrywam, że obserwowany przez dwa tygodnie października w wielu częściach Uniwersytetu obraz studentów i nauczycieli akademickich odbywających zajęcia w salach dydaktycznych był przeżyciem niekiedy nawet połączonym ze wzruszeniem. Dla wielu były to bowiem pierwsze od marca zajęcia odbywane w bezpośrednim kontakcie. Te dwa tygodnie były szczególnie ważne dla osób dopiero rozpoczynających studia w naszym Uniwersytecie.

W ostatni piątek po zdalnym posiedzeniu kolegium rektorsko-dziekańskiego z udziałem przedstawicieli samorządu studenckiego i doktoranckiego wydałem decyzję, że od dnia 17 października 2020 r. do odwołania, kształcenie w Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w trybie zdalnym, z wyjątkiem zajęć praktycznych, które będą odbywać się na zasadach dotychczasowych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Za sporządzenie listy przedmiotowych zajęć praktycznych odpowiada Dziekan danego Wydziału UJ.

W przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego ta decyzja oznacza w praktyce, że na większości wydziałów zajęcia na studiach, studiach podyplomowych, doktoranckich oraz w ramach innych form kształcenia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość. Do środy 21 października Państwo dziekani przedstawią listę zajęć praktycznych i terminy ich realizacji w formie bezpośredniej, przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa pracowników i studentów. Pan Rektor Tomasz Grodzicki określi zasady pracy dydaktycznej na wydziałach Collegium Medicum.

 

Szanowni Państwo,

W trakcie piątkowego posiedzenia kolegium rektorsko-dziekańskiego pojawiły się propozycje zawieszenia zajęć stacjonarnych do końca semestru zimowego i organizacji sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej w formie zdalnej. W przypadku podjęcia takiej decyzji większość wydziałów naszego Uniwersytetu pracowałaby w trybie zdalnym do marca 2021 r. Obecnie takiej decyzji nie podjąłem.

W najbliższych dniach dalsze funkcjonowanie dydaktyki będzie tematem analiz w różnych gremiach. Uniwersytet Jagielloński jest częścią krakowskiego środowiska akademickiego. Na nadzwyczajnym posiedzeniu kolegium rektorów uczelni Krakowa w dniu 15 października rektorzy poszczególnych uczelni wypowiedzieli się za kontynuacją zajęć w formie mieszanej przy zagwarantowaniu zasad bezpieczeństwa. Podkreślali, że kolejny semestr zajęć w formie zdalnej byłby poważnym zagrożeniem dla realizacji wielu zadań wynikających z misji jaką powinny wypełniać szkoły wyższe. W chwili przejścia uczelni wyłącznie na tryb zdalnego nauczania poważnym problemem staną się zasady funkcjonowania akademików, w których przecież zakwaterowani są studenci nie tylko przynależący do różnych uczelni, ale i znajdujący się w zróżnicowanej sytuacji materialnej.

W podejmowaniu dalszych decyzji o trybie pracy uczelni niezwykle ważny jest fakt, że zgodnie z decyzją Rządu RP o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte funkcjonowanie uczelni zostało powiązane z przyporządkowaniem miasta do określonej strefy. Kraków od soboty (17 X) znajduje się w strefie czerwonej, stąd obecne przepisy obowiązują do czasu odwołania tego zaszeregowania miasta.

W okresie przyporządkowania Krakowa do strefy czerwonej:

  • czytelnie Biblioteki Jagiellońskiej, bibliotek wydziałowych, instytutowych są zamknięte. Wypożyczalnie pracują na dotychczasowych zasadach,
  • zawiesza się organizację publicznych wydarzeń, spotkań, zgromadzeń i uroczystości na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego, w których uczestniczy więcej niż 10 osób,
  • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi pracują zgodnie z decyzjami Kanclerza UJ, przy zagwarantowaniu warunków bezpieczeństwa. Kierownicy poszczególnych jednostek administracyjnych mogą opracować rotacyjny tryb pracy w siedzibie Uczelni i zasady pracy zdalnej. Szczegółowe zasady świadczenia pracy przekaże Kanclerz Monika Harpula w odrębnym komunikacie, skierowanym do kierowników poszczególnych działów administracji.

Szanowni Państwo,

Nasz Uniwersytet, Kraj, Europa, Świat przeżywają niezwykle trudne, dramatyczne dni, tygodnie, miesiące. Nikt nie potrafi określić końca wszystkich zagrożeń wywołanych przez pandemię COVID-19. Musimy jednak żyć nadzieją, że ten okres kiedyś się skończy i powrócimy do w miarę normalnego funkcjonowania w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym. Naszym wspólnym obowiązkiem jest przestrzeganie przepisów sanitarnych, które mogą ograniczyć skalę nieszczęść dotykających współczesny świat. Pamiętajmy o tych zasadach bezpieczeństwa nie tylko w czasie naszej obecności w Uniwersytecie Jagiellońskim. Powtórzę po raz kolejny apel: dbając o swoje zdrowie dbamy o zdrowie innych.

Życzę Pracownikom, Studentom, Doktorantom i Waszym Najbliższym zdrowia i wszystkich serdecznie pozdrawiam.

Polecamy również
List rektora do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
List rektora do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
UJ i większość uczelni zrzeszonych w KRSWK przechodzą na zdalny tryb nauczania w okresie świątecznym
UJ i większość uczelni zrzeszonych w KRSWK przechodzą na zdalny tryb nauczania w okresie świątecznym
Informacja w sprawie szczepień przeciw COVID-19
Informacja w sprawie szczepień przeciw COVID-19
Organizacja kształcenia w semestrze letnim
Organizacja kształcenia w semestrze letnim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron