Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prorektor ds. badań naukowych

prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski

prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski

Data urodzenia
5 grudnia 1971, Łańcut
Wykształcenie

Studia dzienne chemiczne, Wydział Chemii UJ – 1990-1995

Stopień naukowy

Magister chemii – 1995, UJ,
Doktor nauk chemicznych – 2000, UJ,
Doktor habilitowany nauk chemicznych – 2007, UJ,
Profesor nauk chemicznych – 2015, UJ.

Zatrudnienie

Asystent na Wydziale Chemii UJ – 1999-2001,
Adiunkt na Wydziale Chemii UJ – 2001-2011,
Profesor nadzwyczajny na Wydziale Chemii UJ – 2011-2019,
Profesor zwyczajny na Wydziale Chemii UJ – od 2019.

Ważniejsze funkcje

2009-2012 - koordynator projektu ATOMIN finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2009-2015 - kierownik projektu realizowanego przez 4 wydziały przyrodnicze i ścisłe UJ w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
2012-2016 - pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemii UJ ds. infrastruktury badawczej,
2012-2016 - kierownik Centrum Badań Układów w Skali Atomowej – ATOMIN Chemia,
2012-2016 - członek Rady Programowej dla kierunku Ochrona Środowiska,
2012-2017 - kierownik Zakładu Technologii Chemicznej,
2016-2020 - dziekan Wydziału Chemii UJ,
2016-2020 - przewodniczący Rady Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ,
2016-2020 - członek Senatu UJ, w tym Stałej Senackiej Komisji ds. Majątku i Finansów oraz Stałej Senackiej Komisji ds. Rozwoju,
2018-2019 - przewodniczący Zespołu ds. finansów przygotowującego nowy statut UJ po wejściu w życie Ustawy 2.0,
od 2008 - kierownik Zespołu Technologii Organicznej,
od 2010 - kierownik Wydziałowej Pracowni Spektroskopii Fotoelektronów ESCA,
od 2015 - członek Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii CITTRU,
od 2015 - przewodniczący Grupy Roboczej ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji w obszarze Chemia przy Marszałku Województwa Małopolskiego,
od 2016 - członek International Association of Catalysis Societies Council,
od 2017 - członek Rady Centrum Edukacji Przyrodniczej,
od 2018 - członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Polimery”,
od 2019 - członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ,
od 2020 - członek Editorial Board czasopisma „Catalysts”,
od 2020 - przewodniczący Zespołu Sterującego Priortetowym Obszarem Badawczym SciMat powołanym w ramach IDUB na UJ.

Członkowstwo w towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Chemiczne – od 2006,
Polski Klub Katalizy – od 2006.

Staże zagraniczne i pobyty naukowe

Staże zagraniczne na Uniwersytecie w Lipsku (11 miesięcy) oraz na Uniwersytecie w Antwerpii (5 miesięcy). Pobyty naukowe m. in. na Uniwersytecie w Alicante, Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu, Uniwersytecie w Bari czy Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie.

Zainteresowania naukowe

Synteza i charakterystyka materiałów o kontrolowanej strukturze porowatej, w tym zeolitów, podpórkowanych materiałów ilastych oraz mezoporowatych sit krzemionkowych i węglowych. Opracowanie nowoczesnych katalizatorów heterogenicznych w oparciu o szablony polimerowe. Efektywne technologie oczyszczania powietrza i wód oparte na zjawiskach katalitycznych, fotokatalitycznych i adsorpcyjnych. Badanie mechanizmów katalitycznych procesów selektywnego utleniania węglowodorów. Charakterystyka powierzchni materiałów funkcjonalnych przy użyciu techniki spektroskopii fotoelektronów (XPS).

Publikacje

Autor ponad 200 pełnotekstowych prac opublikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. O ich znaczeniu świadczą liczne cytowania (~ 3800) oraz wysoki indeks Hirscha – 36. Dorobek naukowy uzupełniają 2 patenty i 3 zgłoszenia patentowe oraz ponad 500 wystąpień na konferencjach naukowych. Organizował 2 ogromne imprezy naukowe: w 2012 r. Kongres Technologii Chemicznej (ok. 500 uczestników) w roli wiceprzewodniczącego Komitetu Organizacyjnego oraz w 2018 r. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (ok. 800 uczestników) w roli przewodniczącego Komitetu Naukowego. Bardzo często zapraszany jako recenzent do oceny dorobku naukowego osób starających się o stopnie i tytuły naukowe, jak również wniosków projektowych (Narodowe Centrum Nauki, czeska oraz belgijska agencja grantowa). Przygotował ok. 400 recenzji publikacji na zaproszenie kilkudziesięciu edytorów czasopism naukowych z zakresu chemii. Wypromował 8 doktorów i 62 magistrów. Ważną rolę w działalności naukowej odgrywają również kontakty z przemysłem. Uczestniczył w realizacji ponad 50 projektów naukowych, w większości pełniąc funkcję kierownika.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron