Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK

Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK

Zakończyła się 13. edycja konkursu PRODOK 2020 na najbardziej prodoktorancką uczelnię. Podczas gali finałowej, która odbyła się zdalnie, Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (TD UJ) otrzymało nagrodę dla najlepszego samorządu doktorantów w Polsce.

Uroczystość ogłoszenia wyników odbyła się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich", która odbyła się w formule online w dniach 20-22 listopada. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów prowadzących szkołę doktorską i/lub studia (doktoranckie) w Polsce, które stwarzają najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców. Ocenie podlegają m.in. rekrutacja na studia doktoranckie, ich organizacja, lektoraty, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych i instytutowych gremiach, pomoc prawna i psychologiczna dla doktorantów, a także potencjał naukowy, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie.

W tegorocznej edycji konkursu za najbardziej prodoktorancki podmiot w Polsce uznano Politechnikę Śląską, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Politechnikę Wrocławską. W kategorii najlepszy samorząd doktorantów zwyciężyło Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Uczelnie powołane są do roli instytucji poszukiwania prawdy i obrony wartości. Nie możemy milczeć, widząc i słysząc, jak prawdy są naginane i łamane, wartości deformowane a znaczenie słów przeinaczane. Za ideą dewizą Uniwersytetu Jagiellońskiego Plus ratio quam vis stoi przekonanie, że zapobieganie rozprzestrzenianiu się nienawiści i obojętności jest naszym wspólnym obowiązkiem. W naszej społeczności nie ma miejsca na rozbudzenie, rozpowszechnianie lub usprawiedliwianie dyskryminacji i przemocy wobec konkretnych osób, grup osób czy przedstawicieli mniejszości - mówił podczas gali prezes TD UJ Paweł Kupis.

Konkurs zorganizowała Krajowa Reprezentacja Doktorantów przy wsparciu: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz rektora Politechniki Warszawskiej.

TD UJ zostało założone w 1992 roku. Od tamtego czasu jego cele pozostają bez zmian. Zmieniają się natomiast sposoby ich realizacji. Aktualnie jest zaangażowane na wielu płaszczyznach, w tym m.in. reprezentuje doktorantów przed władzami uczelni, uczestniczy w przyznawaniu świadczeń pomocy socjalnej, przydziela miejsca w akademikach, organizuje szkolenia, spotkania towarzyskie i zajęcia sportowe, wspomaga finansowo badania doktorantów i prowadzi spotkania popularyzujące naukę.

W lipcu 2019 roku wszedł w życie nowy model kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich, który zastąpił dotychczasowe studia doktoranckie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim utworzone zostały 4 szkoły doktorskie: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych i Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Tym samym od 1 października 2019 roku TD UJ tworzą jednocześnie 2 grupy doktorantów: doktoranci w szkołach doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020.

Polecamy również
Prace naukowe powstałe na WPiA UJ nagrodzone przez UP RP
Prace naukowe powstałe na WPiA UJ nagrodzone przez UP RP
Poczwórny sukces UJ w konkursie Genius Universitatis
Poczwórny sukces UJ w konkursie Genius Universitatis
Nagrody UP RP za prace naukowe na temat własności intelektualnej
Nagrody UP RP za prace naukowe na temat własności intelektualnej
Doktorantka Wydziału Polonistyki nagrodzona za pracę magisterską
Doktorantka Wydziału Polonistyki nagrodzona za pracę magisterską

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj