Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński z międzynarodowym grantem Twinning

Uniwersytet Jagielloński z międzynarodowym grantem Twinning

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (IGiGP UJ) jest liderem międzynarodowego konsorcjum naukowego, które zrealizuje projekt HES – GEO: Osiąganie doskonałości naukowej w badaniach relacji człowiek-środowisko z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych w ramach konkursu Twinning ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.

Liderem 3-letniego projektu jest IGIGP UJ. W skład konsorcjum realizującego to przedsięwzięcie wchodzą jeszcze 3 wiodące instytucje badawcze: Interfaculty Department of Geoinformatics, Paris Lodron Universität w Salzburgu , Geography Department, Humboldt-Universität w Berlinie oraz Department of Earth and Environmental Sciences, Katholieke Unversiteit w Leuven.

Projekt HES-GEO ma na celu wzmocnienie istniejących możliwości badawczych i stymulowanie doskonałości naukowej w IGiGP UJ w badaniu systemów człowiek-środowisko (HES) w antropocenie, z uwzględnieniem różnorodności obszarów miejsko-wiejskich i marginalnych, w różnych skalach przestrzennych i czasowych oraz przy użyciu narzędzi i danych dostępnych w ramach obserwacji Ziemi i technologii geoprzestrzennych. HES-GEO będzie opierać się na istniejących mocnych stronach IGiGP UJ i możliwościach wynikających z nowych przepisów dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, łącząc je z ogromną wiedzą specjalistyczną w zakresie studiowania HES i doświadczeniami w budowaniu potencjału badawczego, którymi dysponują trzy instytucje partnerskie.

Jak poinformował IGiGP UJ, aby osiągnąć główny cel HES-GEO, w ramach projektu zaplanowano realizację trzech grup działań. Pierwszą będą szkolenia młodych naukowców z tytułem doktora i początkujących naukowców w zakresie akademickich umiejętności miękkich (pisanie artykułów naukowych, opracowywanie projektów i przywództwo) oraz technologii geoprzestrzennych i obserwacji Ziemi. W planach jest także powstanie zespołów badawczych kierowanych przez młodych naukowców z IGIGP UJ i nadzorowanych przez doświadczonych naukowców z instytucji partnerskich, udzielających im wskazówek dotyczących opracowywania i składania konkurencyjnych propozycji badawczych do europejskich programów badawczych. Ostatnia grupa zakłada ustanowienie Centrum Doskonałości (Centre of Excellence) w IGiGP UJ, składającego się z utworzonych w ramach projektu zespołów badawczych oraz nowej jednostki ds. zarządzania projektami, wiedzą i współpracy z otoczeniem.

Utworzone w ramach projektu Centrum Doskonałości zapewni młodym naukowcom z tytułem doktora i początkującym naukowcom ścieżkę indywidualnego rozwoju zawodowego prowadzącą do pomyślnego opracowania propozycji projektów i zarządzania nimi w dziedzinie HES. Umożliwi także nawiązanie kontaktów badawczych z interesariuszami, szczególnie wśród ośrodków badawczych w dziedzinie HES z Europy Środkowo-Wschodniej oraz innych partnerów branżowych, zainteresowanych współpracą w dziedzinie badań HES (np. instytucje rządowe i lokalne, przemysł, organizacje pozarządowe, zaangażowane w planowanie i politykę przestrzenną, leśnictwo, rolnictwo, ochronę przyrody, zdrowie, zapobieganie zagrożeniom i ich łagodzenie).

Realizacja projektu HES-GEO pozwoli na wzrost doskonałości badawczej IGIGP UJ i zwiększy również jego możliwości dotarcia do społeczeństwa, na przykład poprzez dostarczanie wiedzy i rozwiązań naukowych zainteresowanym stronom lub przyciąganie naukowców i studentów poprzez promowanie kreatywności, przedsiębiorczego myślenia i umiejętności stosowania innowacyjnych pomysłów.

Polecamy również
Odkryto ponad 170 genów wpływających na ciśnienie tętnicze krwi
Odkryto ponad 170 genów wpływających na ciśnienie tętnicze krwi
Wirtualna symulacja medyczna jako element szkolenia studentów
Wirtualna symulacja medyczna jako element szkolenia studentów
Graduation Day 2021 z udziałem 35 studentów kierunku lekarskiego
Graduation Day 2021 z udziałem 35 studentów kierunku lekarskiego
Rektor UJ w Radzie Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu
Rektor UJ w Radzie Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj