Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat w związku z ostatnimi wydarzeniami w domach studenckich UJ „Kamionka”

Komunikat w związku z ostatnimi wydarzeniami w domach studenckich UJ „Kamionka”

W piątek 17 maja br. władze Uniwersytetu Jagiellońskiego zostały poinformowane przez Koło Młodych zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym „Inicjatywa Pracownicza” o rozpoczęciu strajku okupacyjnego na terenie nieczynnego domu studenckiego przy ul. Kamionka 11 w Krakowie. Osoby protestujące dostały się do obiektu uniwersyteckiego w sposób nielegalny i z naruszeniem obowiązujących norm prawnych, a sam strajk nie został nigdzie zgłoszony.

Niezwłocznie po rozpoczęciu strajku okupacyjnego na terenie domu studenckiego pojawili się zastępca kanclerza UJ Marek Uliński oraz rzecznik prasowy UJ Adam Koprowski, którzy wezwali protestujących do natychmiastowego opuszczenia obiektu oraz zaprosili na spotkanie z przedstawicielami władz UJ na sobotę, na godzinę 13.00. Osoby okupujące „Kamionkę” odmówiły opuszczenia obiektu i przyjścia na spotkanie do Collegium Novum. Rektor UJ prof. Jacek Popiel poinformowany o tym fakcie skrócił swoją delegację w Warszawie i w godzinach nocnych wrócił do Krakowa. W tym czasie osoby protestujące w mediach społecznościowych rozpowszechniały nieprawdziwe informacje, nawoływały do wsparcia protestu i domagały się od władz Uczelni spełnienia swoich żądań.

W celu zapewnienia jakiegokolwiek porządku, a jednocześnie bezpieczeństwa przebywających w obiekcie osób, w trybie pilnym w akademiku rozpoczęli dyżurowanie pracownicy UJ. Protestujący jeszcze kilkukrotnie kategorycznie odmówili opuszczenia obiektu.

Na kierowniku jednostki organizacyjnej, jaką jest Uniwersytet Jagielloński, czyli na rektorze, ciąży prawny obowiązek niezwłocznego poinformowania organów ścigania o każdorazowym naruszeniu przepisów prawa.

Dodatkowo przebywanie ludzi w budynku wyłączonym z użytkowania, w którym nie odbywają się cykliczne kontrole instalacji grozi narażeniem życia i zdrowia tych osób. Po konsultacjach z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie Uczelni, przy wciąż nieugiętej postawie osób protestujących, spełniony został obowiązek ciążący na rektorze o poinformowaniu organów ścigania o zaistniałej sytuacji.

Policja przyjechała do „Kamionki” i jedynie poinformowała osoby nielegalnie prowadzące strajk, że dopuściły się złamania przepisów naruszając artykuł 193. kodeksu karnego oraz o grożących z tego tytułu konsekwencjach. Osoby okupujące nadal nie opuściły budynku. Po konsultacjach z władzami Uczelni policja odstąpiła od dalszych przewidzianych prawem działań. Nikt nie podjął próby wyprowadzenia protestujących z budynku, ani też nawet nie wylegitymował osób w nim przebywających.

W sobotę rano władze Uczelni rozpoczęły rozmowy w sprawie rozwiązania zaistniałej sytuacji. W ich efekcie doszło, na terenie Collegium Novum, do spotkania delegacji grupy protestujących osób z rektorem UJ prof. Jackiem Popielem, rektorem elektem prof. Piotrem Jedynakiem, kanclerz Moniką Harpulą oraz przedstawicielami Samorządu Studentów – Magdaleną Herman i Michałem Pawłowskim. Wówczas też władze UJ dowiedziały się, że na terenie „Kamionki” przebywają nielegalnie nie tylko studenci UJ, ale też studenci z innych polskich uczelni oraz przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza”. Efektem spotkania było doprecyzowanie postulatów protestujących i ustalenie, że w poniedziałek 20 maja br. odbędzie się kolejne spotkanie władz UJ z protestującymi na terenie „Kamionki”.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż po raz pierwszy o pomyśle reaktywowania domów studenckich „Kamionka” rektor UJ został poinformowany na spotkaniu w dniu 19 kwietnia br., na które przybyli przedstawiciele Koła Młodych zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym „Inicjatywa Pracownicza”. W jego trakcie zachęcił przybyłych studentów do kontaktu z Samorządem Studentów jako reprezentacją studentów UJ, a niezwłocznie po jego zakończeniu polecił, by kanclerz UJ odbyła wizję lokalną akademików i oszacowała zakres oraz koszt ewentualnych prac remontowych umożliwiających ponowne kwaterowanie w nich studentów. Wizja taka się odbyła z udziałem kanclerza UJ, jej zastępcy oraz przedstawicieli Samorządu Studentów. Równocześnie Samorząd Studentów UJ prowadził rozmowy z przedstawicielami samorządów wydziałowych oraz przewodniczącymi rad mieszkańców domów studenckich celem określenia, czy istnieje realna potrzeba reaktywowania tych akademików. Jest to zagadnienie kluczowe, gdyż sama decyzja o ich zamknięciu podejmowana była w oparciu o opinie ówczesnych studentów, którzy nie chcieli zamieszkiwać na terenie „Kamionki” z powodu jej położenia oraz standardów nie spełniających oczekiwań studentów (obiekt jest niedostosowany do zamieszkiwania przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a jego remont jest ograniczony z uwagi na wpis do gminnego rejestru zabytków). Dodatkowo od momentu wyłączenia z użytkowania tych akademików nigdy, ani do władz UJ, ani do Samorządu Studenckiego UJ nie wpłynął żaden wniosek od żadnego studenta z prośbą o ponowne ich uruchomienie. Na najbliższy poniedziałek, 20 maja br., została zaplanowana kolejna wizyta na „Kamionce”, w której miała uczestniczyć kilkudziesięcioosobowa grupa studentów. Niestety nie dojdzie ona do skutku z powodu trwającej okupacji. Opisane powyżej działania władz UJ są podejmowane celem ustalenia rzeczywistej potrzeby i realnego zainteresowania ponownym uruchomieniem tych akademików, gdyż w przeciwnym razie wydatkowanie dużej sumy pieniędzy publicznych na ich remont, a następnie brak obłożenia w tych obiektach może stać się podstawą do wystosowania oskarżeń o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron