Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie Ukrainy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pytania w sprawach dydaktycznych, w szczególności: rekrutacji oraz przenoszenia się przez obywateli Ukrainy na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim należy kierować na adres welcome@uj.edu.pl lub pod numery telefonu:

  • +(48) 12 663 26 63,
  • +(48) 12 663 26 60.

Informacja w sprawie kursów języka polskiego - tel. 12 663 29 29.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zachęcamy do finansowego wsparcia działań pomocowych, które Uniwersytet Jagielloński kieruje do studentów i doktorantów poszkodowanych wskutek agresji na Ukrainę.

Numery kont do wpłat:

PL 11 1240 4722 1111 0000 4859 1533
z dopiskiem: Ukraina – z przeznaczeniem na doraźną pomoc

PL 36 1240 4722 1111 0000 4855 9849
z dopiskiem: Ukraina – z przeznaczeniem na stypendia

Odbiorca: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Szczegółowe informacje o możliwościach wsparcia działań UJ przez Darczyńców
stypendia.uj.edu.pl/wlasne-fundusze/zostan-darczynca.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc w zachowaniu potencjału naukowego Ukrainy

Pomoc w zachowaniu potencjału naukowego Ukrainy

Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego we współpracy ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczyna pilną akcję pomocy finansowej dla uczonych, którzy padli ofiarą trwającej obecnej agresji Rosji i Białorusi przeciwko Ukrainie.

Celem akcji jest zachowanie w jak największym zakresie potencjału naukowego Ukrainy. Pomoc kierowana będzie do uczonych, którzy przebywają na Ukrainie lub w Polsce i będzie udzielana indywidualnie poszczególnym uczonym.

Stosownie do potrzeb, pomoc może obejmować ich koszty życia i/lub koszty prowadzenia pracy naukowej.

Wybór osób, które otrzymają pomoc, wysokość pomocy i zasady, na jakich zostanie ona udzielona, będą podyktowane celem akcji: będziemy dążyli do tego, aby w jak największym stopniu zachować potencjał naukowy Ukrainy. Dwa kryteria będą miały największe znaczenie przy wyborze beneficjentów.

  • Po pierwsze, potencjał danego uczonego, który będziemy oceniać w dużym stopniu na podstawie jakości i znaczenia jego dotychczasowych prac naukowych. Osoby, które ze względu na młody wiek mają niewielki dorobek, a są obiecującymi uczonymi, także będą mogły otrzymać naszą pomoc.
  • Po drugie, cel, który ma zostać osiągnięty dzięki przyznaniu pomocy danemu uczonemu: będziemy oceniać, czy proponowany cel jest jasno opisany, wiarygodny i ważny dla zachowania potencjału naukowego Ukrainy. Przykłady celów, to prowadzenie badań naukowych, które stały się pilne w związku z wojną; kontynuacja prac naukowych w toku, które zostały przerwane przez działania wojenne (na przykład dokończenie doktoratu); umożliwienie uczonemu prowadzenia pracy naukowej w okresie przejściowym, tak aby mógł później wrócić do pracy naukowej na Ukrainie w normalnych warunkach i nie musiał w międzyczasie zmieniać zawodu i/lub emigrować (lub aby mógł powrócić z emigracji, gdy sytuacja na to pozwoli).

Podstawową formą pomocy w ramach tej akcji będzie wypłacanie przez Fundację uczonemu zapomogi na koszty życia przez sześć miesięcy w wysokości 400 euro miesięcznie i dodatkowo, o ile w danym przypadku będzie to koniecznie, zapewnienie mu mieszkania.

Fundacja będzie wypłacać zapomogi wyższe, niż opisana powyżej podstawowa forma pomocy, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na konieczność utrzymania rodziny uczonego, ze względu na jego stan zdrowia, niepełnosprawność, wiek i/lub dotychczasowe wybitne osiągnięcia.

Fundacja może przyznać zapomogę na czas inny niż 6 miesięcy. Stosownie do możliwości budżetowych Fundacji i do okoliczności, zapomogi będą mogły być przedłużane.

Fundacja będzie oddzielnie finansować niezbędne koszty pracy naukowej (np. książki, niezbędne podróże, koszty badań laboratoryjnych lub terenowych).

Całkowity budżet, który Fundacja przeznacza na opisaną tu akcję, wyniesie łącznie nie mniej niż 120 000 euro.

Wnioski można składać od dziś do odwołania. Będą one rozpatrywane na bieżąco: im szybciej zostanie złożony wniosek, tym szybciej wnioskodawca dostanie odpowiedź.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, na odpowiednim formularzu, który można znaleźć na stronie: apply.skubi.eu.org.

Kontakt: stypendia@skubi.net, telefon +48 731 164 682 lub telefon lub Signal +48 883 188 969.

Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, ul. Karowa 18a lok. 21, 00-324 Warszawa, Polska.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron