Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie Ukrainy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pytania w sprawach dydaktycznych, w szczególności: rekrutacji oraz przenoszenia się przez obywateli Ukrainy na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim należy kierować na adres welcome@uj.edu.pl lub pod numery telefonu:

 • +(48) 12 663 26 63,
 • +(48) 12 663 26 60.

Informacja w sprawie kursów języka polskiego - tel. 12 663 29 29.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zachęcamy do finansowego wsparcia działań pomocowych, które Uniwersytet Jagielloński kieruje do studentów i doktorantów poszkodowanych wskutek agresji na Ukrainę.

Numery kont do wpłat:

PL 11 1240 4722 1111 0000 4859 1533
z dopiskiem: Ukraina – z przeznaczeniem na doraźną pomoc

PL 36 1240 4722 1111 0000 4855 9849
z dopiskiem: Ukraina – z przeznaczeniem na stypendia

Odbiorca: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Szczegółowe informacje o możliwościach wsparcia działań UJ przez Darczyńców
stypendia.uj.edu.pl/wlasne-fundusze/zostan-darczynca.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie finansowe ukraińskich naukowców w ramach środków programu ID.UJ

Wsparcie finansowe ukraińskich naukowców w ramach środków programu ID.UJ

Informacja o możliwości finansowania projektów naukowców pochodzących z Ukrainy w ramach środków programu ID.UJ będących w dyspozycji przewodniczącego Zespołu ds. realizacji programu ID.UJ.
UWAGA: NABÓR ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.

 

 

 

Zasady udzielania wsparcia finansowego dla naukowców pochodzących z Ukrainy w ramach środków programu ID.UJ.

 1. Wsparcie finansowe może być przeznaczone na realizację nowych projektów badawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim dla osób, które są obywatelami Ukrainy i które w wyniku agresji Rosji na Ukrainę przybyły do Polski po dniu 24 lutego 2022 roku i które:
  • posiadają stopień doktora lub uprawnienia równorzędne (w ukraińskim systemie Candidate of Science);>
  • przed wybuchem wojny pracowały w jednostkach naukowych w Ukrainie.
 2. Wsparcie finansowe może być przeznaczone na:
  • zatrudnienie naukowca/ów (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) na okres do 12 miesięcy. Łączna pula środków na wynagrodzenie/wynagrodzenia ze środków programu ID.UJ nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł (brutto brutto). W przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania jednostka UJ przyjmująca naukowca/ów może zwiększyć kwotę wynagrodzenia ze środków własnych, w tym w ramach środków ID.UJ będących w dyspozycji kierownika jednostki;
  • badania naukowe w wysokości do 30 tys. zł. W przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania jednostka UJ przyjmująca naukowca/ów może zwiększyć kwotę przeznczoną na badania ze środków własnych, w tym w ramach środków ID.UJ będących w dyspozycji kierownika jednostki.
 3. Jednostka przyjmująca naukowca/ów z Ukrainy jest zobowiązana do wskazania patrona naukowego (nauczyciela akademickiego ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora zatrudnionego na Uniwersytecie Jagiellońskim), który prowadzi badania w tej samej lub pokrewnej dziedzinie reprezentowanej przez naukowca z Ukrainy oraz przedstawi plan działań integrujących naukowca ze środowiskiem naukowym, a także informację o dotychczasowej współpracy o ile taka współpraca miała miejsce.
 4. Inicjatywa złożenia wniosku może wyjść ze strony naukowca/ów z Ukrainy lub naukowca/ów z UJ.
 5. Wniosek zawierający opis planowanych działań naukowych, harmonogram i budżet składa naukowiec w porozumieniu z patronem naukowym w terminach i miejscu wskazanym przez kierownika jednostki przyjmującej naukowca/ów. Wniosek wypełnia się w języku polskim albo angielskim. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu. Wnioski składa się wyłączenie w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie: https://forms.office.com/r/fHcQGUzHDt
 6. Wsparcie może być udzielone przez okres maksymalnie 12 miesięcy.
 7. Naukowiec z Ukrainy wraz z patronem naukowym zobowiązani są w terminie 30 dni od zakończenia działań naukowych na UJ do złożenia sprawdzania z realizacji wsparcia.>
 8. Obsługę administracyjną programu zapewnia jednostka przyjmująca na zasadach stosowanych w ramach programu ID.UJ na poziomie jednostek UJ.
 9. W ramach programu planowane jest objęcie wsparciem 10 przedsięwzięć.
 10. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 31 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na organizację niniejszego wsparcia.
 11. Decyzje o wyborze wniosków do finansowania podejmie Przewodniczący Zespołu ds. realizacji programu ID.UJ.

W pierwszej kolejności zachęca się do składania wniosków w ramach konkursów przeznaczonych dla naukowców z Ukrainy ogłaszanych przez krajowe instytucje finansujące tj. NCN, MEiN, NAWA.

Osoby do kontaktu:

Joanna Dziedzic,
tel. 12 663 38 56,
e‑mail: joanna1.dziedzic@uj.edu.pl

Aneta Łapczuk,
tel. 12 663 30 24,
e‑mail: aneta.lapczuk@uj.edu.pl

Więcej informacji:

Polecamy również
Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu ID.UJ
Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu ID.UJ
Instytut Psychologii UJ startuje z kampanią na rzecz uchodźców z Ukrainy
Instytut Psychologii UJ startuje z kampanią na rzecz uchodźców z Ukrainy
Science for Ukraine - nabór do zespołu wolontariuszy
Science for Ukraine - nabór do zespołu wolontariuszy
Pomoc dla Ukrainy – zbiórka Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pomoc dla Ukrainy – zbiórka Uniwersytetu Jagiellońskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron