Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Nauki

Opis konkursu:

Przy współudziale Narodowego Centrum Nauki program rozpoczyna się od utworzenia do 10 Centrów Dioscuri w Polsce we wszystkich dziedzinach nauki. Centra te będą współpracować z niemieckim partnerem (naukowcem pracującym w niemieckiej instytucji naukowej) w celu wzmocnienia współpracy naukowej pomiędzy Polską oraz Niemcami i będą finansowane przez NCN ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec.

Opiekun konkursu w CAWP:

Sebastian Bąk,
tel. 12 663 38 46,
e-mail: sebastian.bak@uj.edu.pl

Magdalena Obłoza,
tel. 12 663 30 08,
e‑mail: magdalena.obloza@uj.edu.pl

Centra Dioscuri, utworzone zostaną przez naukowców – laureatów międzynarodowych konkursów Dioscuri. Trzeci konkurs na utworzenie kolejnych Centrów Dioscuri w Polsce będzie ogłoszony w grudniu 2019 r. i rozstrzygnięty w 2020 r.

Konkurs będzie skierowany do wybitnych naukowców ze stopniem naukowym doktora, do 15 lat po uzyskaniu tego stopnia. Naukowcy będą składać wspólny wniosek wraz z polską instytucją naukową pod warunkiem, że naukowcy ci nie byli zatrudnieni na umowę o pracę w tej instytucji w ciągu 2 ostatnich lat przed upływem terminu składania wniosku. Każdy laureat konkursu utworzy Centrum Dioscuri, którym będzie kierować i w którym będzie prowadzić nowatorskie badania naukowe na najwyższym światowym poziomie.

Termin składania zgłoszeń:

do 30 listopada 2019 r.

Sposób składania zgłoszeń:

Zakres danych wymaganych w zgłoszeniu określa formularz rejestracyjny (wszystkie informacje należy podać w języku angielskim).

 • Zgłoszenie będzie przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej jako:
  • pojedynczy plik PDF podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES przez osobę upoważnioną do reprezentowania jednostki naukowej, oraz
  • plik w formie edytowalnej (np. doc) zawierający te same informacje, plik ten nie musi być podpisany podpisem kwalifikowanym.
 • Zgłoszenie zostanie wysłane przez opiekuna konkursu w CAWP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP) Narodowego Centrum Nauki.
  • Zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez pracowników NCN i, jeśli spełni wszystkie wymogi, będzie opublikowane w ogłoszeniu konkursu Dioscuri na liście instytucji naukowych gotowych do utworzenia Centrum Dioscuri w ramach swojej struktury.
  • Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie NCN: www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-07-29-dioscuri3-nabor-jednostek

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych jednostki UJ zainteresowane udziałem w konkursie proszę o złożenie w CAWP:

 • do dnia 20 listopada 2019 r. – roboczej wersji zgłoszenia w formie elektronicznej (w postaci pliku pdf) przesłanej na adres opiekuna konkursu w CAWP,
 • do dnia 25 listopada 2019 r.: – przekazanie do opiekuna konkursu w CAWP:
  • ostatecznej wersji zgłoszenia w formie elektronicznej (w postaci pliku edytowalnego np. doc i pliku PDF), przesłanej na adres opiekuna konkursu w CAWP oraz złożenie w formie papierowej ostatecznej wersji zgłoszenia podpisanego przez kierownika projektu oraz kierownika jednostki,
  • wydrukowanego i podpisanego Formularza rejestracji projektu.

Terminy składania zgłoszeń przez naukowców zainteresowanych prowadzeniem Centrum Doskonałości Naukowej w Polsce zostaną podane do wiadomości, w formie komunikatu Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, po ogłoszeniu przez NCN konkursu Dioscuri.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

NCN

Formularza rejestracji projektu: Windows, Mac, Linux

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dołącz do społeczności