Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacja list rankingowych dla jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia!

Uprzejmie informujemy, że we wtorek 9 lipca 2013 roku zostały opublikowane listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia na zasadach dotyczących obywateli polskich. Informacje dostępne są na stronach systemu ERK (www.erk.uj.edu.pl) w części: "katalog studiów 2013/2014" » "studia w języku polskim" » "dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich", w kartach studiów w zakładce "wyniki".

Poza informacją o wyniku kwalifikacji oraz miejscu na liście rankingowej, wszyscy kandydaci otrzymali w swoich kontach ERK komunikat o tym, czy uzyskany wynik umożliwia w chwili obecnej zakwalifikowanie do przyjęcia na studia.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są, w terminie podanym w tym komunikacie, do:

  • wypełnienia w swoim indywidualnym koncie ERK, w odpowiedniej karcie rejestracji, formularza znajdującego się w zakładce "dane do wpisu",
  • dostarczenia kompletu dokumentów i dokonania wpisu na studia w jednostce prowadzącej wpisy.

Przypominamy wszystkim kandydatom, że podczas wpisu wymagane jest złożenie uwierzytelnionej przez uczelnię kopii oryginału świadectwa maturalnego lub jego odpisu wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz przedłożenia do wglądu ich oryginałów. Każdy kandydat na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim może w Centrach Uwierzytelniania Dokumentów szybko i bezpłatnie uzyskać wymagane przy wpisie na studia poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów.

Osoby, które znajdują się na listach rezerwowych powinny oczekiwać na dalsze informacje o możliwości zakwalifikowania do przyjęcia w miejsca osób, które nie dokonają wpisu w terminie. Wpisy pierwszej grupy osób zakwalifikowanych zakończą się w najbliższy poniedziałek, 15 lipca 2013 roku. Jeżeli w tym terminie wpisu dokona mniej kandydatów niż wynosi limit miejsc, to na wolne miejsca kwalifikowani będą kolejni kandydaci z listy rezerwowej. W takim przypadku, wpisy tych osób odbywać się będą w terminie od 16 do 17 lipca 2013 roku, a stosowne informacje na ten temat zostaną opublikowane wieczorem w poniedziałek 15 lipca 2013 roku. Szczegółowe informacje o kolejnych terminach wyznaczonych do dokonywania wpisów znajdują się w katalogu studiów 2013/2014, w kartach poszczególnych studiów w zakładce "terminy". Osoby, które znalazły się na liście rezerwowej powinny na bieżąco sprawdzać informacje w swoim koncie ERK.

Kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci na studia w aktualnym naborze zachęcamy do bieżącego zapoznawania się z informacjami na naszych stronach internetowych www.rekrutacja.uj.edu.pl oraz www.erk.uj.edu.pl.

Sprawdź listę studiów prowadzących dodatkowe nabory.

Data opublikowania: 09.07.2013
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały

Widok zawartości stron Widok zawartości stron