Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PO WER - konkurs "Projektowanie uniwersalne"

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opis konkursu:

Konkurs dotyczy opracowania i wdrożenia zajęć obowiązkowych w programie studiów, obejmujących projektowanie uniwersalne, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. Produkty projektów powinny opierać się o modele zajęć na studiach I stopnia i/lub II stopnia i/lub na jednolitych studiach magisterskich, wypracowane przez zespół ds. opracowania modeli projektowania uniwersalnego.

Opiekun konkursu w CAWP:

Patrycja Dąbrowska-Wierzbicka,
tel. 12 663 38 40,
e-mail: patrycja.dabrowska@uj.edu.pl

Aneta Fausek,
tel. 12 663 38 07,
e‑mail: aneta.fausek@uj.edu.pl

Agata Pik,
tel. 12 663 38 42,
e-mail: agata.pik@uj.edu.pl

Ewelina Dyląg-Pawłyszyn,
tel. 12 663 10 88,
e-mail: ewelina.dylag@uj.edu.pl

Modele, będące załącznikiem do dokumentacji konkursowej (zał. nr 13), określają podstawowe efekty kształcenia oraz metody ich osiągania przez studentów, a także sposób weryfikacji efektów kształcenia. Odbiorcami wsparcia są studenci kierunków technicznych (w tym informatycznych), jak i pedagogicznych, jednakże modele uwzględniają także tematykę projektowania uniwersalnego w modułach zajęć w ramach nauk humanistycznych i społecznych.

Termin składania wniosków:

do 2 grudnia 2019 r.

Sposób składania wniosków:

Zgodnie z wymogami regulaminu konkursu wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

Regulacje wewnętrzne UJ:

W związku z powyższym i zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych jednostki UJ zainteresowane udziałem w konkursie proszę o złożenie w CAWP:

  • do dnia 15 listopada 2019 roku wydrukowanego i podpisanego Formularza zgłoszenia projektu edukacyjnego/innego oraz Formularza oceny kwalifikowalności podatku VAT;
  • do dnia 21 listopada 2019 roku roboczej wersji wniosku - wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP lub poprzez dostęp do generatora wniosków;
  • do dnia 27 listopada 2019 roku ostatecznej wersji wniosku wraz z wymaganymi załącznikami podpisanej przez autora/kierownika projektu oraz kierownika jednostki UJ (Dziekana Wydziału) w celu zatwierdzenia przez władze UJ.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian.

W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów na wersji drukowanej wniosku. Informacja o akceptacji wniosku przez władze UJ zostanie przekazana przez opiekuna konkursu w CAWP.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

NCBiR

Formularz zgłoszenia projektu edukacyjnego/innego: Windows, Mac, Linux

Formularza oceny kwalifikowalności podatku VAT: Windows, Mac, Linux

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dołącz do społeczności