перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Pracownicy

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE TWORZĄ INNOWACJE

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE TWORZĄ INNOWACJE

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) ogłosiło możliwość składania wniosków w ramach konkursu STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE TWORZĄ INNOWACJE.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

Opiekunowie konkursu w Centrum Wsparcia Nauki UJ:

Patrycja Dąbrowska-Wierzbicka,
tel. 12 663 38 40,
e‑mail: patrycja.dabrowska@uj.edu.pl

Aneta Fausek,
tel. 12 663 38 07,
e-mail: aneta.fausek@uj.edu.pl

 • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych i w promocji ich wyników,
 • transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
 • nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
 • zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami,

Opiekunowie konkursu w Dziale Nauki CM UJ:

Alicja Rybka, tel. 12 37 04 347, alicja.rybka@uj.edu.pl;

Agnieszka Musiał, tel. 12 37 04 374, aga.musial@uj.edu.pl;

Iwona Liber tel. 12 37 04 374, iwona.liber@uj.edu.pl.

– w celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Podstawowe informacje o konkursie:

 • okres realizacji projektów może wynosić maksymalnie 12 miesięcy;
 • wysokość finansowania lub dofinansowania projektu wynosi maksymalnie 70 000 zł (dopuszcza się możliwość wniesienia wkładu własnego, który nie jest obligatoryjny);
 • wnioski o finansowanie mogą być złożone przez koła naukowe, które:

uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowotechnicznej, do udziału, w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach,

nie uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowotechnicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach.

Forma składania wniosków:

Wnioski składane są w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (ZSUN/OSF), przy czym wygenerowana z systemu „Część A” wniosku, wymaga zatwierdzenia przez władze UJ lub CMUJ. Wniosek w systemie ZSUN/OSF należy wysłać dopiero po uzyskaniu wymaganych podpisów na ostatecznej wersji wniosku oraz części A wniosku. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez władze UJ lub CMUJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu:

 • w Centrum Wsparcia Nauki w przypadku projektu składanego przez koło naukowe z UJ,
 • w Dziale Nauki w przypadku projektu składanego przez koło naukowe z CMUJ.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Z uwagi na fakt, że w ramach konkursu uczelnia może złożyć maksymalnie 13 wniosków (odrębnie dla każdego z 13 kół, w tym 10 wniosków dla kół z doświadczeniem w międzynarodowych konkursach oraz 3 wnioski dla kół bez takiego doświadczenia), proszę o złożenie w terminie do 17 października 2022 r. do godz. 12.00. deklaracji dotyczących aplikowania w konkursie przygotowanych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do niniejszego Komunikatu. Koło naukowe może złożyć jedną propozycję projektu.

Propozycje wniosków można składać w formie elektronicznej - dokument w formie pliku PDF podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu odręcznie podpisanej propozycji wraz z jej wersją edytowalną). Wymagane podpisy: autor wniosku, opiekun koła naukowego oraz kierownik jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekan, Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej), w której realizowany będzie projekt.

Propozycje wniosków dla kół naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego proszę przesyłać na adres opiekuna konkursu w CWN: patrycja.dabrowska@uj.edu.pl, natomiast dla kół z Collegium Medicum UJ na adres Działu Nauki CMUJ: spk_cm@uj.edu.pl. Na podstawie przesłanych deklaracji, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmą decyzję o dalszym trybie procedowania wniosków. Opiekun konkursu w CWN i Dziale Nauki CMUJ poinformuje o decyzji Władz UJ.

Po uzyskaniu akceptacji dla planowanego projektu:

 • w przypadku kół naukowych z UJ zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, proszę o przekazanie do opiekuna konkursu w CWN:
  • do dnia 3 listopada 2022 r.:
   • roboczej wersji wniosku przesłanej w postaci pliku PDF wygenerowanej z systemu ZSUN/OSF w celu sprawdzenia i weryfikacji pod względem formalnym;
   • Formularza zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularza kwalifikowalności podatku VAT wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/;
  • do dnia 9 listopada 2022 r. podpisanej ostatecznej wersji wniosku (wymagane podpisy: autor wniosku, opiekun koła naukowego oraz kierownik jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekan, Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej, w której realizowany będzie projekt) w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF - opcja „Drukuj PDF – Aktualny stan wniosku” o nazwie pliku wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_Koła Naukowe_09-11-2022) oraz części A wniosku opcja „Drukuj PDF – do podpisu” (bez podpisów) o nazwie pliku wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, część A, data dokumentu (Kowalski_Jan_Koła Naukowe_czescA_09-11-2022);
 • w przypadku kół naukowych z CMUJ Opiekun konkursu w Dziale Nauki skontaktuje się z przedstawicielem koła w celu ustalenia indywidualnych terminów przekazywania dokumentów projektowych (tj. Formularza zgłoszenia projektu badawczego, Formularza kwalifikowalności podatku VAT, Danych statystycznych o projekcie oraz wersji roboczej i ostatecznej wniosku).

Więcej informacji:

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту