перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Studenci

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Stypendia, kredyty, akademiki

Oferta stypendialna Uniwersytetu Jagiellońskiego: o jakie stypendia i na jakich zasadach może ubiegać się student 1 roku studiów.

Читати ще o

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego to prestiżowe wyróżnienie, które stanowi propozycję pozwalającą najzdolniejszym osobom podejmującym studia na UJ realizować swoje pasje i plany naukowe, a także rozwijać różnorodne talenty w atmosferze poszanowania swobody twórczej i wolności badań naukowych oraz przy znaczącym wsparciu finansowym i instytucjonalnym (indywidualna opieka pracownika naukowego). Stypendium w kwocie 2000 zł miesięcznie przyznawane jest na czas trwania studiów.

Читати ще o

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Читати ще o

Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub/i posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Na I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich stypendium przyznawane jest za osiągnięcia w olimpiadach oraz wysokie wyniki sportowe.

Читати ще o

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Читати ще o

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Trudną sytuację życiową należy udokumentować, w tym jej wpływ na studiowanie i sytuację materialną wnioskodawcy.

Читати ще o

Informacje o kredytach studenckich: komu przysługują, jak złożyć wniosek oraz jaki jest okres i warunki spłaty.

Читати ще o

O stypendium ministra może ubiegać się student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Читати ще o

Stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej otrzymuje co do zasady każdy doktorant nieposiadający stopnia doktora.

Читати ще o

Celem Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka jest udzielenie pomocy materialnej w formie stypendium wyróżniającym się studentom filologii ukraińskiej, filologii klasycznej i prawa, a także doktorantom prowadzącym badania w zakresie filologii ukraińskiej.

Читати ще o

Fundusz zapewnia finansowe wsparcie wyróżniającym się w nauce studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego i doktorantom Collegium Medicum z Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Rosji i Ukrainy, którzy legitymują się Kartą Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia.

Читати ще o

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i spełniają warunki określone w Regulaminie Funduszu.

Читати ще o

Celem Funduszu Stypendialnego im. prof. Franciszka Ziejki jest umożliwienie podjęcia studiów w języku polskim na Uniwersytecie Jagiellońskim osobom, które – pomimo uzyskania wybitnych wyników w nauce lub posiadania osiągnięć naukowych – nie mają ze względu na sytuację polityczną możliwości, aby kształcić się w ojczystym kraju.

Читати ще o

O zapomogę z Funduszu wsparcia mogą ubiegać się studenci i doktoranci (UJ i CM), którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej związanej m.in. z konfliktem zbrojnym, pandemią Covid-19 lub sytuacją gospodarczą, a nie są uprawnieni do otrzymania zapomogi z Funduszu Stypendialnego.

Читати ще o

Informacje o domach studenckich UJ i UJ CM oraz Domu Doktoranta: zasady przyznawania miejsc, terminy i opłaty:

Wykaz najważniejszych aktów prawnych, które dotyczą studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Читати ще o

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту