Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady przyznawania patronatów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady przyznawania i formularz

Informacje dla ubiegających się o Patronat Honorowy lub udział Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Komitecie Honorowym


1. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego patronuje licznym wydarzeniom naukowym i kulturalnym. Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą być objęte przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla Uniwersytetu, a także dla nauki i kultury polskiej.


2. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego ani organizacyjnego.


3. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego nie obejmuje Honorowym Patronatem inicjatyw o charakterze komercyjnym.


4. Prośbę o objęcie przedsięwzięcia Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego należy składać przesyłając drogą mailową formularz (patronaty@uj.edu.pl) lub w formie pisemnej do Centrum Promocji i Komunikacji UJ nie później niż na 4 tygodnie przed planowaną datą wydarzenia.


5. Prośba powinna zawierać następujące informacje:

 • nazwa i data przedsięwzięcia,
 • krótki opis przedsięwzięcia,
 • pełną nazwę organizatora,
 • dane teleadresowe organizatora,
 • uzasadnienie prośby o objęcie przedsięwzięcia Honorowym Patronatem.


6. W przypadku otrzymania Honorowego Patronatu organizator zobowiązany jest do stosownego oznakowania logotypem UJ wszelkich druków i materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych (zaproszeń, plakatów, ulotek i in.). Centrum Promocji i Komunikacji UJ zobowiązuje organizatorów do przedstawiania projektów materiałów promocyjnych dotyczących przedsięwzięć przed ich ostateczną realizacją. Konsultacji należy dokonać drogą elektroniczną na adres: patronaty@uj.edu.pl.


7. Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest także do:

 • zamieszczenia informacji o Honorowym Patronacie bądź udziale w Komitecie Honorowym Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o stosownej treści (np. wydarzenie pod Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego) na wszelkich materiałach związanych z wydarzeniem;
 • zamieszczenia w stosownych miejscach (druki, strona www) logotypu Uniwersytetu Jagiellońskiego zgodnie z wytycznymi Systemu Identyfikacji Wizualnej.


8. Organizator może przesłać dodatkowe informacje o przedsięwzięciu dla wzbogacenia wpisu i pełniejszego przedstawienia przedsięwzięcia czytelnikowi na stronie www.uj.edu.pl nie później niż na 2 tygodnie przed datą realizacji przedsięwzięcia.
Powinny one być przesłane:

 • wyłącznie w formie elektronicznej;
 • zawierać najważniejsze informacje dotyczące zaplanowanych wydarzeń;
 • oraz ewentualne uzupełnienie danych w wersji podstawowej.

Wymogi dotyczące tekstu:

 • objętość od połowy do jednej pełnej strony A4;
 • czcionka: rozmiar 12, Times New Roman, pojedynczy odstęp między wersami;
 • zredagowany w formacie doc., ewentualne znaki graficzne w formacie gif., zdjęcia w formacie jpg.

Przy redagowaniu treści można wzorować się na notatkach o przedsięwzięciach pod patronatem już zamieszczonych na stronie www.uj.edu.pl.


9. Informacja o otrzymanym Honorowym Patronacie powinna zostać uwzględniona także w przekazach dotyczących przedsięwzięcia skierowanych do mediów.


10. Herb i logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zasady ich użycia są dostępne na stronie: www.promocja.uj.edu.pl/system-identyfikacji-wizualnej/pliki-do-pobrania.


11. Informacje o objęciu przedsięwzięcia Honorowym Patronatem i udziale w Komitecie Honorowym lub o odmowie przekazywane są odbiorcom w formie elektronicznej.


12. Odmowa udzielenia honorowego patronatu lub członkostwo w Komitecie Honorowym jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.


13. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat Honorowy  przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

 

14. W przypadku imprez objętych Honorowym Patronatem Rektora UJ, na które obowiązują wejściówki lub bilety, Organizator zobowiązany jest do dostarczenia do Centrum Promocji i Komunikacji UJ zaproszeń (w liczbie ustalonej między Organizatorem a Centrum).


15. Sprawy dotyczące Honorowego Patronatu lub udziału w Komitecie Honorowym prowadzone są przez Centrum Promocji i Komunikacji UJ, ul. Michałowskiego 9/3, 31-126 Kraków
e-mail: patronaty@uj.edu.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron