Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ akredytowanym członkiem międzynarodowej organizacji EAQUALS

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ akredytowanym członkiem międzynarodowej organizacji EAQUALS

Jagiellońskie Centrum Językowe (JCJ) UJ jako pierwsza jednostka akademicka w Polsce otrzymało akredytację międzynarodowej organizacji EAQUALS. Certyfikat jakości przyznany został po audycie obejmującym różne aspekty działalności dydaktycznej Centrum. To prestiżowe wyróżnienie stawia JCJ w międzynarodowej elicie instytucji zajmujących się nauczaniem języków obcych.

Co to jest EAQUALS

Eksperci EaqualsEuropejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości Usług Językowych (www.eaquals.org ) tworzą politykę językową w Europie oraz wyznaczają standardy jakości w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Zaangażowani byli w tworzenie i wdrożenie m.in. stosowanego dziś powszechnie w Europie oraz poza nią referencyjnego systemu opisu kształcenia językowego (Common European Framework of Reference – CEFR), który definiuje umiejętności językowe na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Eaquals jest organizacją niekomercyjną działającą pod auspicjami Rady Europy (gdzie ma głos doradczy) i może być określona jako „ISO w edukacji językowej".

System akredytacji EAQUALS

Eaquals określa międzynarodowe standardy efektywnej edukacji językowej i nadaje instytucjom, które je spełniają prestiżowy certyfikat jakości. Warunkiem otrzymania akredytacji Eaquals jest spełnienie 50 standardów i uzyskanie pozytywnego wyniku we wszystkich 12 kategoriach  inspekcji, która weryfikuje min.: skuteczność programów nauczania, profesjonalizm w zarządzaniu akademickim i administracyjnym oraz w obsłudze Słuchaczy.

Akredytacja EAQUALS dla JCJ UJ

W listopadzie 2015 r. w Jagiellońskim Centrum Językowym odbył się audyt instytucjonalny przeprowadzony przez inspektorów tej organizacji, który wykazał, że JCJ spełnia standardy jakości wymagane do akredytacji. Zajęcia dydaktyczne, programy kursów, zasady zarządzania, zasoby materiałów dydaktycznych, a także metody testowania umiejętności Słuchaczy zostały uznane za zgodne z wymaganymi normami jakości. Stwierdzono także, że treści w materiałach informacyjnych są precyzyjne i zgodne z prawdą.

Korzyści dla Uniwersytetu wypływające z akredytacji EAQUALS

Certyfikat jakości przyznany JCJ przez międzynarodowy panel akredytacyjny Eaquals jest pierwszym tego rodzaju wyróżnieniem przyznanym centrum językowemu w uczelni wyższej w Polsce. Oznacza to nie tylko prestiż dla Uniwersytetu i dla JCJ, ale także zwiększa atrakcyjność Uczelni przez gwarancję jakości oferowanych kursów. Ponadto plasuje UJ oraz Jagiellońskie Centrum Językowe w elitarnej lidze instytucji, dla których nauczanie języków obcych stanowi ważną kwestię (dla przykładu wymieńmy członków stowarzyszonych i wspierających Eaquals takich jak: British Council, Goethe-Institute HQ, Instituto Cervantes czy Oxford Univesrity Press).  Akredytacja Eaquals dla JCJ UJ oznacza ponadto możliwość zabrania głosu na forum polskim i międzynarodowym w dyskusji nt. kształtu edukacji językowej – tematu niewątpliwie wymagającego dziś namysłu.

Komentarz dyrektora JCJ dr Moniki Stawickiej

Akredytacja to stan umysłu. To także proces, a nie jednorazowe przedsięwzięcie, które nie tylko wymaga namysłu co do celowości i sposobu przeprowadzania – to oczywiste, ale wymaga od każdego z nas ciągłego nabywania i rozwoju nowych nawyków dydaktycznych, aby zespołowo osiągnąć ambitny cel strategiczny jakim jest sprostanie zewnętrznym międzynarodowym normom. W naszym wypadku normy te określa rygorystyczny system akredytacyjny Eaquals. Dla przybliżenia dodam, że Eaquals to jakby ISO w dydaktyce języków.

Zaczęliśmy się przygotowywać do akredytacji ponad 2 lata temu. Koncepcja przeprowadzenia ambitnych zmian w Centrum uzyskała wsparcie władz Uczelni. Sukces zespołu JCJ i sukces UJ wynika w części właśnie z tego, że czuliśmy poparcie władz rektorskich, dziekanów i stałe zaangażowanie prorektora UJ profesora A. Mani w kontaktach z Eaquals i z nami – z zespołem JCJ. To zaowocowało opracowaniem i wdrożeniem takiego modelu nauczania, który bardziej odpowiada potrzebom studentów różnych Wydziałów UJ, z którymi staramy się współpracować w konkretnych kwestiach natury merytorycznej, a nie tylko administracyjnej.

Wizytę akredytacyjną przeprowadzoną w  listopadzie 2015 r., poprzedziła bardzo intensywna praca całego zespołu JCJ – w fazie przygotowań przeszliśmy dwie wizyty doradcze Eaquals – w celu opracowania i co ważniejsze konsekwentnego wdrożenia systemów gwarantujących spójność i przejrzystość naszych działań. Normy, które oferuje Eaquals nie są natury preskryptywnej, choć podstawowe wymagania są precyzyjnie określone. Oznacza to możliwość ich adaptacji do konkretnego kontekstu edukacyjnego, czyli, w naszym przypadku, do systemu uniwersyteckich lektoratów języków obcych. Zadaniem naszym było przedstawienie inspektorom dowodów poświadczających spełnienie podstawowych wymagań. Inspektorzy zatem nie tylko patrzą na przedstawioną dokumentację, np. treści w witrynie JCJ, ale przede wszystkim weryfikują ich zgodność z praktyką. Akredytacja to proces rozwoju jednostki i każdego z nas pracujących i uczących się z nami języków; to nowe programy nauczania i wystandaryzowane egzaminy, to system obserwacji zajęć, to szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pracowników, to także współdziałanie i współodpowiedzialność studentów i nauczycieli za proces uczenia się i nauczania. Wszystkie te czynniki składają się na lepszą jakość wykonywanej pracy.

Ponieważ jakość nie jest wartością stałą zatem teraz, gdy zrobiliśmy ten odważny i ambitny krok poddając się zewnętrznemu audytowi jako pierwsze uniwersyteckie centrum językowe w Polsce, zadaniem JCJ będzie utrzymanie osiągniętych norm i dalszy rozwój jednostki. I tu liczymy na dalsze wsparcie władz uczelni, dalszą współpracę z Wydziałami UJ,
z Samorządem Studenckim czy Towarzystwem Doktorantów ponieważ kształcenie językowe, które jest częścią edukacji uniwersyteckiej jest naszą wspólną sprawą. A sukces zobowiązuje! Nie mówiąc o wzrastającej konkurencyjności!

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu!

dr Monika Stawicka, dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ (autor całego artykułu)

Polecamy również
Instytut Zdrowia Publicznego UJ z grantem w ramach kampanii "This Is Public Health"
Instytut Zdrowia Publicznego UJ z grantem w ramach kampanii "This Is Public Health"
Uczone z UJ stypendystkami L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki
Uczone z UJ stypendystkami L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki
Zwycięstwo studentów WPiA UJ w międzynarodowym turnieju mediacyjnym
Zwycięstwo studentów WPiA UJ w międzynarodowym turnieju mediacyjnym
UJ najaktywniejszym polskim wnioskodawcą do Europejskiego Urzędu Patentowego
UJ najaktywniejszym polskim wnioskodawcą do Europejskiego Urzędu Patentowego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj