Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ zaprasza na nowy kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe

„Bezpieczeństwo narodowe” to nowy kierunek studiów licencjackich, stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uruchomienie tego kierunku w roku akademickim 2010/2011 odpowiada na potrzeby organów administracji rządowej, samorządowej oraz organów przestrzegania prawa i podmiotów gospodarczych w zakresie profesjonalnego przygotowania pracowników do pełnienia funkcji i obowiązków wiążących się z bezpieczeństwem.

Uruchomienie kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” odwołuje się do wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu Studiów Podyplomowych w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym. Absolwenci studiów spożytkowali swą wiedzę na wielu odpowiedzialnych stanowiskach w kręgach administracji rządowej, w Komisji Europejskiej, partiach politycznych oraz w instytucjach bezpieczeństwa publicznego. Wykładowcami studiów byli m.in. gen. Stanisław Koziej, były wiceminister obrony narodowej, obecnie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego; dr Andrzej Karkoszka, były wiceminister obrony narodowej; prof. Piotr Sienkiewicz, specjalista bezpieczeństwa informatycznego; prof. Roman Kulczycki, specjalista bezpieczeństwa publicznego.

Kierunek „Bezpieczeństwo narodowe” wykorzystuje wiedzę wybitnych specjalistów w dziedzinie stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa i szeroko rozumianych nauk społecznych. Wśród wykładowców znajdują się prof. Bogdan Szlachta, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ; prof. Marek Bankowicz, prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ; prof. Włodzimierz Bernacki, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ; prof. Lubomir Zyblikiewicz, autor podręcznika Zarys współczesnych stosunków miedzynarodowych; prof. Hubert Królikowski, ekspert w zakresie służb specjalnych, autor książki o wojskowej formacji specjalnej GROM; prof. Michał Chorośnicki, ekspert w sprawach terroryzmu, autor książki Terroryzm. Analizy i fakty; dr hab. Krzysztof Szczerski, były wiceminister spraw zagranicznych, ekspert Parlamentu Europejskiego.

Kierunek „Bezpieczeństwo międzynarodowe”, spełniając standardy kształcenia ustalone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oferuje wszechstronną wiedzę dotyczącą różnorodnych aspektów bezpieczeństwa w wymiarze narodowym, wewnętrznym i międzynarodowym. Zagadnienie bezpieczeństwa będzie przedstawiane w aspekcie teoretycznym, prawnym, instytucjonalnym, militarnym, ekonomicznym, kulturowym. Dużo uwagi w programie studiów poświęcono strukturom i instytucjom bezpieczeństwa narodowe: zarządzaniu kryzysowemu, zarządzaniu ryzykiem, systemowi bezpieczeństwa RP, funkcjonowaniu służb specjalnych. Szczególny walor posiadają przedmioty prowadzone przez specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa regionalnego i poszczególnych państw. Obejmują one między innymi Unię Europejską, Rosję, Niemcy, Francję, Turcję, Bałkany, Bliski Wschód. Specjalne miejsce w programie kierunku zajmują studia strategiczne, dostarczające wiedzy o współczesnych przemianach w polityce bezpieczeństwa, siłach zbrojnych oraz naturze wojen i dzisiejszych konfliktach zbrojnych. W ofercie kierunku znajdują się przedmioty zarówno o charakterze wprowadzającym (Wstęp do studiów strategicznych, Międzynarodowe stosunki militarne), jak i specjalistycznym: Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, Technologie bezpieczeństwa, Prywatyzacja bezpieczeństwa, Terroryzm współczesny a bezpieczeństwo międzynarodowe, Przestępczość transnarodowa, Państwa upadłe a bezpieczeństwo międzynarodowe.


Studia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” dają zarówno wiedzę teoretyczną, jak też umożliwia-ją nabycie umiejętności praktycznych poprzez obowiązkowe praktyki w instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Kształtują sylwetkę absolwenta mającego ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych, gospodarczych i społecznych dotyczących bezpieczeństwa, zachodzących w skali globalnej, regional-nej, państwowej i lokalnej. Absolwent studiów będzie posiadał umiejętność postrzegania, rozumienia i analizowania istoty bezpieczeństwa, jego uwarunkowań, zależności i następstw w perspektywie funkcjonalnej, instytucjonalnej i strukturalnej. Będzie potrafił analizować i stosować zasady oraz normy prawne, a także procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w ujęciu wielopozio-mowym (globalnym, regionalnym, narodowym i lokalnym). Pozna zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w ujęciu zarówno jednostkowym, jak i systemowym.

Data opublikowania: 26.05.2010
Osoba publikująca: Łukasz Stadnicki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron