Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowe studia II stopnia: krytyka literacka

Wydział Polonistyki UJ otwiera nowe studia II stopnia, filologię polską ze specjalnością krytyka literacka. Na polskim rynku edukacyjnym takich ofert jest jedynie kilka. Uniwersytet Jagielloński od dawna kojarzył się z krytyką literacką poprzez osoby wybitnych specjalistów - literaturoznawców i krytyków, których autorytet i sława przekraczają mury uczelni i których teksty i krytyczne opinie kształtują polską kulturę. Rozwijająca się od lat Katedra Krytyki Współczesnej proponowała interesujące zajęcia. W tej chwili powstała możliwość otrzymania dyplomu magistra takiej specjalności.

Dwuletnie studia skierowane są do osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu najnowszej literatury, życia literackiego i kulturalnego oraz zdobyć umiejętności krytycznego uczestnictwa w tym życiu kulturalnym.

W ramach przedmiotów obowiązkowych przedstawione zostaną istotne zjawiska i najważniejsze osobowości polskiej krytyki literackiej (wykład Historia krytyki literackiej w Polsce), a także zagraniczne ujęcia kategorii krytyki (wykład Nurty i strategie krytyczne XX i XXI wieku). Znakomitą okazję do pogłębienia wiadomości na temat literatury współczesnej stanowią: kurs Najnowszej polskiej literatury współczesnej (wykład i ćwiczenia) oraz konwersatorium Współczesna literatura światowa. Ważne miejsce w programie studiów zajmuje również kształcenie praktycznych umiejętności analizy dyskursu krytycznego (ćwiczenia), a przede wszystkim umiejętności uprawiania różnorodnych gatunków wypowiedzi krytycznoliterackiej (Warsztaty krytyczne oraz część ćwiczeń Współczesne życie literackie, poświęcona projektowaniu numeru czasopisma literackiego).

W ramach przedmiotów opcjonalnych można poznać podstawowe zagadnienia krytyki filmowej, teatralnej, muzycznej i plastycznej oraz kwestie związane z nowymi mediami i nowymi sposobami funkcjonowania literatury.

Studenci specjalności krytyka literacka będą mieć też okazję przyglądania się, i uczenia zarazem, pracy redaktorskiej na łamach dwumiesięcznika „Dekada Literacka” oraz innych czasopism literackich.

Katedra Krytyki regularnie organizuje otwarte spotkania z interesującymi krytykami - gośćmi byli m.in. Tomasz Burek, Włodzimierz Bolecki, Przemysław Czapliński, Jacek Gutorow, Inga Iwasiów, Jacek Łukasiewicz, Joanna Orska, Leszek Szaruga, Piotr Śliwiński, Krzysztof Uniłowski.

Wśród prowadzących zajęcia znajdą się: prof. dr hab. Jerzy Jarzębski, dr hab. Maciej Urbanowski, dr hab. Krzysztof Biedrzycki, dr hab. Joanna Zach-Rońda, dr Jarosław Fazan, dr Dorota Kozicka, dr Tomasz Cieślak-Sokołowski, dr Artur Grabowski, dr Andrzej Zawadzki, dr Jakub Momro, dr Aneta Załazińska, dr Dorota Kozicka.

Absolwent otrzymuje tytuł magistra filologii polskiej o specjalności krytyka literacka. Na podstawie wykształcenia spełniającego standardy ustalone dla kierunku filologia polska uzyskuje specjalistyczną wiedzę z zakresu najnowszej literatury, życia literackiego i kulturalnego; funkcjonowania instytucji kulturalnych i czasopism; a przede wszystkim z zakresu krytyki literackiej i artystycznej. Absolwenci studiów o specjalności krytyka literacka uzyskują kwalifikacje do samodzielnego uprawiania krytyki literackiej, redagowania tekstów i podejmowania inicjatyw kulturalnych. Mogą się starać o pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, instytucjach kulturalnych.

Nowa oferta Wydziału Polonistyki znakomicie uzupełnia takie z powodzeniem funkcjonujące studia jak dziennikarskie,  podyplomowe studia retoryczne i literacko-artystyczne. Zakresem swoich ofert uczelnia ogarnia tak pole twórczości literackiej, oratorskiej jak i teraz, w pełniejszym niż dotąd wymiarze, krytyki tekstu. Jeśli do tego dodać możliwość zdobywania wiedzy o dramacie i filmie można mówić o bardzo bogatej ofercie dla ludzi zainteresowanych sztuką słowa, która przekłada się na praktyczne umiejętności i kierunkuje na twórze wykorzystanie zdobytej wiedzy.

więcej o ofercie

rekrutacja
 

Data opublikowania: 09.06.2010
Osoba publikująca: Łukasz Stadnicki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron