Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Równe szanse osób niepełnosprawnych w centrum uwagi na UJ

Równe szanse osób niepełnosprawnych w centrum uwagi na UJ

16 kwietnia 2018 r. w Auditorium Maximum UJ odbyła się konferencja „Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój” poświęcona problematyce edukacji włączającej w szkolnictwie wyższym. W wydarzeniu uczestniczyli liczni przedstawiciele nauki, a także świata biznesu, w tym Kapituły Biznesu UJ, zgodnie z założeniem, że następstwem dobrego kształcenia powinno być zatrudnienie.


Zdaniem organizatorów konferencji, osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na coraz lepsze wsparcie w procesie kształcenia, wciąż jednak istnieje zjawisko zbyt dużego ich wykluczenia na otwartym rynku pracy. Uczestnicy spotkania zastanawiali się wspólnie, jak współpraca nauki z biznesem mogłaby tę niekorzystną sytuację zmienić.

W trakcie otwarcia konferencji głos zabrali m. in. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak, prorektor UJ ds. rozwoju prof. Dorota Malec, zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk oraz przewodnicząca Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP prof. Janina Filek.

W swoim wystąpieniu rektor UJ podkreślił, że dzięki pracy całego zespołu Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, pod kierownictwem Ireneusza Białka, sprawa współuczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu uczelni stała się bliższa całej społeczności akademickiej. Rektor podkreślił, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat zostało w tej dziedzinie osiągnięte bardzo dużo, nie ma bowiem obecnie na uczelni takiej inwestycji, w której potrzeby osób niepełnosprawnych nie są brane pod uwagę, pozostaje jednak nadal sporo do zrobienia.

Prorektor UJ ds. rozwoju prof. Dorota Malec wyraziła radość z faktu, że konferencja zgromadziła tak wiele osób, którym bliska jest kwestia edukacji włączającej oraz nadzieję, że obrady umożliwią dalsze przełamywanie barier w celu lepszego wykorzystania potencjału osób z niepełnosprawnościami na uczelni.

Zwracając się do zebranych, zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk z wielkim uznaniem wypowiedział się o postępie, który w dziedzinie będącej tematem konferencji dokonał się w polskim szkolnictwie wyższym. Podkreślił przy tym dysproporcję pomiędzy światem akademickim i innymi obszarami życia publicznego, w których Polska nadal nie spełnia wielu istotnych standardów, zawartych m.in. w Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

W kontekście przystosowywania szkolnictwa wyższego do potrzeb osób niepełnosprawnych, podsumowanie działań podjętych przez Komisję ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP, przedstawiła przewodnicząca tejże komisji prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Janina Filek, która pokrótce omówiła również dalsze istniejące w tym obszarze wyzwania oraz plany na przyszłość.

Podczas konferencji, w imieniu ośmiu uczelni Krakowa skupionych w Porozumieniu na rzecz edukacji włączającej, została wręczona nagroda główna „Integralia 2018” dla Barbary Imiołczyk i Anny Błaszczak-Banasiak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich jako wyróżnienie za działania na rzecz włączenia społecznego w Polsce osób z mniejszymi szansami, a w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Dziękując za wyróżnienie, Anna Błaszczak-Banasiak podkreśliła, że gdy rozpoczynała swoją działalność, Uniwersytet Jagielloński, w tym Ireneusz Białek oraz jego współpracownicy  stanowili dla niej podstawowe źródło wiedzy o potrzebach studentów niepełnosprawnych.

Kolejne nagrody wręczone zostały osobom zasłużonym w działalności na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na poszczególnych krakowskich uczelniach wyższych. Wśród uhonorowanych znalazł się m.in.  zastępca kanclerza UJ ds. techniczno-inwestycyjnych Gerard Żychowicz.

W dalszej części konferencji odbył się panel dyskusyjny „Włączenie społeczne – skok cywilizacyjny Polski”, który moderował kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ Ireneusz Białek.

Konferencja odbyła się w ramach XI Krakowskich Dni Integracji.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Jak tworzono podstawy ustrojowe III Rzeczypospolitej
Szczytny cel po raz szósty połączył studentów UJ i AGH
Gala Laurów Uniwersyteckich w Krakowie
Rozstrzygnięto 2. edycję konkursu fotograficznego Camera Jagellonica

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj