Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Michał Kowalski nowym sędzią ad hoc z ramienia Polski

Dr hab. Michał Kowalski nowym sędzią ad hoc z ramienia Polski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło listę osób, które kwalifikują się do pełnienia od 1 czerwca br. urzędu sędziego ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) z ramienia Polski w latach 2018-2020. Do pełnienia tej funkcji wskazano między innymi dr. hab. Michała Kowalskiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (WPiA UJ).


Europejski Trybunał Praw Człowieka jest organem sądownictwa międzynarodowego właściwym do orzekania w sprawach dotyczących skarg na naruszenie praw zawartych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz jej Protokołach dodatkowych. Został utworzony w 1959 roku, a jego siedziba mieści się w Strasburgu.

W skład Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wchodzą sędziowie w liczbie równej liczbie państw członkowskich Rady Europy. Funkcję sędziego z ramienia Polski pełni obecnie prof. Krzysztof Wojtyczek z Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UJ.

Sędzia ad hoc jest wyznaczany do składu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jeżeli sędzia krajowy jest niezdolny do zasiadania w Izbie, wyłącza się lub zostaje zwolniony albo jeżeli brak jest takiego sędziego. Wybierany jest do udziału w rozpatrywaniu sprawy przez prezesa ETPC z listy przedłożonej uprzednio przez państwo. Do pełnienia tej funkcji od 1 czerwca br. wyznaczono również dr hab. Elżbietę Karską, prof. UKSW, prof. Janusza Szymonidesa i dr. hab. Michała Balcerzaka, prof. UMK.

Michał Kowalski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych ze specjalnością prawo międzynarodowe publiczne. Absolwent WPiA UJ, na którym również się doktoryzował. Studiował także w Trinity College Dublin. Pracuje w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego na WPiA UJ. Orzeka także w Radzie do Spraw Uchodźców IV kadencji. Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN oraz Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP. Stypendysta the Tokyo Foundation i Alexander von Humboldt Stiftung w Max-Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht w Heidelbergu. Członek Zarządu Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association) oraz European Society of International Law.

Polecamy również
Przeszłość i przyszłość Europy spotkały się w Auditorium Maximum
Badaczki z Wydziału Chemii UJ publikują w "Nature Sustainability"
Konsultacje projektu nowego Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Obchody chińskiego Nowego Roku na Uniwersytecie Jagiellońskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj