Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody Premiera RP dla pracowników naszej uczelni

Od 1994 roku Prezes Rady Ministrów przyznaje naukowcom prestiżowe nagrody za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz za działalność naukową. Także w tym roku w gronie wyróżnionych nie zabrakło pracowników naszej uczelni.

Nagrody za rozprawy habilitacyjne otrzymali:

  • dr hab. Wojciech MACYK

za rozprawę Funkcjonalizowane półprzewodniki szerokopasmowe jako fotokatalizatory heterogeniczne.

Rozprawa habilitacyjna dr hab. Wojciecha Macyka jest wynikiem badań szerokiej grupy fotomateriałów i procesów odgrywających kluczową rolę w fotokatalizie heterogenicznej. W rozprawie opisano wpływ modyfikacji (funkcjonalizacji) fotokatalizatorów (najczęściej TiO2), na najistotniejsze właściwości tych materiałów, do których należą: spektralny zakres aktywności fotokatalitycznej, stabilność i fotostabilność uzyskango materiału, właściwości redoks stanów podstawowych i wzbudzonych. Prace badawcze opisane w rozprawie koncentrują się wokół nowych fotomateriałów wykazujących dużą aktywność fotokatalityczną w warunkach naświetlania światłem widzialnym, aktywność w procesach generowania tlenu singletowego oraz ciekawe właściwości fotoelektrochemiczne, w szczególności związane z efektem przełączania fotoprądu. Wyniki badań mają istotne znaczenie praktyczne, a opracowane materiały były testowane pod kątem ich aplikacji w ochronie środowiska, medycynie, a także optoelektronice.

  • dr hab. n. med. Ewa ZUBA-SURMA

za rozprawę Technologia ImageStream jako metoda wspierająca klasyczną cytometrię przepływową w analizie prymitywnych populacji komórek macierzystych.

Badania prowadzone przez dr Zubę-Surmę i jej współpracowników dotyczyły zastosowania unikatowej technologii obrazowania komórkowego – systemu ImageStream, w analizie wczesnych rozwojowo populacji komórek macierzystych. Po raz pierwszy wykazano, że w tej populacji obecne są komórki macierzyste o charakterze embrionalnym (VSELs). Badania i odkrycie komórek VSELs to przełom w skali światowej. Komórki VSELs są pluripotencjalne i stanowią alternatywę terapeutyczną dla komórek macierzystych embrionalnych izolowanych z zarodków. Na dorobek naukowy dr Zuby-Surmy składa się 38 publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych (sumaryczny IF 123), w tym 13 pierwszoautorskich.

Nagrodę za rozprawę doktorskią otrzymał::

  • dr Sławomir DINEW

za rozprawę Zespolone równanie Monge'a-Ampere'a i jego zastosowania w geometrii.

Informacja o wszystkich laureatach Nagród PRM.

 

O Nagrodzie Prezesa Rady Ministrów

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową zostały ustanowione w 1994 r. Gremium kwalifikującym do nagród jest Zespół do Spraw Nagród Prezesa Rady Ministrów, któremu przewodniczy obecnie prof. Piotr Węgleński, były rektor Uniwersytetu Warszawskiego. W składzie zespołu Uniwersytet Jagielloński jest reprezentowany przez prof. Franciszka Ziejkę.

Zespół do Spraw Nagród Prezesa Rady Ministrów, działa na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczna lub artystyczną.

Zespół powoływany jest przez prezesa Rady Ministrów na trzyletnią kadencję. W skład Zespołu wchodzi 26 naukowców. Prezes Rady Ministrów desygnuje do Zespołu 5 osób, Prezydium Polskiej Akademii Nauk – 7 osób (po jednym przedstawicielu poszczególnych wydziałów Polskiej Akademii Nauki), minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego –  7 osób, minister właściwy do spraw nauki – 7 osób. Przewodniczącego Zespołu mianuje prezes Rady Ministrów.

Zespół rozpatruje nadsyłane przez jednostki naukowe wnioski o nagrody. Wnioski te wcześniej są opiniowane przez odpowiednie komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk lub przez ministra właściwego do spraw nauki. Wnioski o przyznanie nagród mogą dotyczyć osób posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców, którzy w okresie pobytu
w Polsce uzyskali osiągnięcia naukowe.

Prezes Rady Ministrów może przyznać: 25 nagród za doktoraty, 10 za rozprawy  habilitacyjne, 4 za wybitny dorobek naukowy, 4 za wybitne osiągnięcie naukowe oraz 5 nagród za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne.  

Data opublikowania: 01.12.2010
Osoba publikująca: Łukasz Stadnicki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron