Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla 20 naukowców z UJ

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla 20 naukowców z UJ

Centrum Inteligentnego Rozwoju podało laureatów Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii naukowiec przyszłości. Uhonorowano nią 20 badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju przyznawana jest przez Centrum Inteligentnego Rozwoju i od 5 lat wyróżnia innowatorów i inwestorów, osoby i organizacje, których sposób działania i myślenia wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki. Jest to wyjątkowa i bardzo prestiżowa nagroda w środowisku biznesowym i naukowym popularyzująca, promująca i doceniająca autorów innowacji. Większość wyróżnionych projektów znajduje się w fazie realizacji. Nagroda jest wyrazem szacunku dla pomysłu, a także planu na przyszłość realizowanego projektu i podejścia do jego promocji.

Laureaci z UJ 5. edycji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju prowadzący badania aplikacyjne z grupy nauk o życiu:

 • dr inż. Agnieszka Kamińska (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) za realizację projektu „Zaprojektowanie oraz budowa urządzenia do wychwytywania mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych oraz oceny ich składu molekularnego do zastosowania w diagnostyce powikłań cukrzycy”,
 • dr Aleksander Grabiec (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) za realizację projektów „Epigenetics of periodontitis: DNA methylation in disease development and as a potential therapeutic target” oraz „Epigenetics of periodontitis: alterations in the host protein acetylation system as a potentially fundamental mechanism for disease development”,
 • dr Anna Dobrut (Wydział Lekarski) za realizację projektów „Innowacyjny test diagnostyczny do wykrywania antygenów wybranych gatunków bakterii wywołujących mastitis u bydła” oraz „Innowacyjny test diagnostyczny do wykrywania zakażeń Streptococcus agalactiae i nosicielstwa wśród ciężarnych”.

Laureaci z UJ 5. edycji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju prowadzący badania podstawowe z grupy nauk o życiu:

 • dr Anna Jagusiak (Wydział Lekarski) za realizację projektu „Związki o charakterze supramolekularnym i ich kompleksy z nanorurkami węglowymi jako potencjalne układy nośnikowe dla docelowego dostarczania leków”,
 • dr Veronika Aleksandrovych (Wydział Lekarski) za realizację projektu „Badania nad zaburzeniami komórek śródmiąższowych typu Cajala (telocytów) w macicy, jako potencjalnym czynniku niepłodności u pacjentek z mięśniakowatością macicy”,
 • dr Paulina Koczurkiewicz-Adamczyk (Wydział Farmaceutyczny) za realizację projektu „Nowe amidowe pochodne kwasu cynamonowego jako inhibitory reduktaz karbonylowych, modulujące aktywność doksorubicyny - nowa perspektywa w terapii nowotworów”,
 • dr Sylwia Bobis-Wozowicz (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) za realizację projektu „Wpływ hipoksji na charakterystykę molekularną oraz potencjał biologiczny, w tym zdolność do regeneracji serca, pęcherzyków zewnątrzkomórkowych wydzielanych przez ludzkie indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste”,
 • dr Przemysław Grudnik (Małopolskie Centrum Biotechnologii) za realizację projektów „Molekularne podstawy hypuzynacji” oraz „Strukturalna charakterystyka ADPGK i GPD2 - enzymów zaangażowanych w zmodyfikowany metabolizm glukozy intensywnie proliferujących komórek”,
 • dr Marcin Zagórski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) za realizację projektów „Principles of information decoding in developmental systems” oraz „Mechanizmy regulacyjne w powtarzalnej specyfikacji wzoru nerwowego w rozwoju rdzenia kręgowego”,
 • dr Paweł Ferdek (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) za realizację projektów „Co sprawia, że zaktywowane komórki stelarne powodują zwłóknienie trzustki?” oraz „Alkoholowe zwłóknienie trzustki - rola komórek stelarnych, wewnątrz-komórkowych sygnałów wapniowych oraz białek z rodziny Bcl-2”,
 • dr Monika Marcinkowska (Wydział Farmaceutyczny) za realizację projektów „Ocena potencjału terapeutycznego nowych pozytywnych allosterycznych modulatorów receptora GABA-A w udarze niedokrwiennym mózgu” oraz „Synteza i badania farmakologiczne nowych pochodnych benzizoksazolopropylopirolidyny jako wielkofunkcyjnych ligandów o potencjalnych właściwościach prokognitywnych i przeciwpsychotycznych”,
 • prof. Marcin Majka (Wydział Lekarski) za działalność naukową podjętą w ramach projektu „Znaczenie czynników transkrypcyjnych związanych z przejściem epitelialno mezenchymalnym i miogenezą w rozwoju mięsaka prążkowanokomórkowego”,
 • Daniel Dziob (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) za realizację projektów „Sterowanie migracją komórek z użyciem magnetycznego manipulatora jąder komórkowych”, „Trójwymiarowa mikroskopia superrozdzielcza do badania zmian struktury chromatyny komórek nerwowych pod wpływem stresu epileptycznego” oraz IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Eksperyment Łańcuchowy”,
 • dr Katarzyna Szczepańska (Wydział Farmaceutyczny) za realizację projektów „Dualne ligandy receptorów H3 histaminowych oraz sigma-1 jako nowe narzędzia farmakologiczne w terapii schorzeń ośrodkowego układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem bólu neuropatycznego” oraz „Pochodne piperazyny jako aktywne ligandy receptorów H3 histaminowych - modelowanie molekularne, synteza, ewaluacja farmakologiczna”,
 • dr Anna Czarna (Małopolskie Centrum Biotechnologii) za realizację projektów „Nowatorskie podejście do leczenia cukrzycy poprzez blokadę kinazy DYRK1A oraz zastosowanie komórek macierzystych”, „Przywrócenie funkcji komórek beta poprzez hamowanie kinomu cukrzycowego” oraz „Toksyna i Antytoksyna”,
 • dr Katarzyna Wójcik-Pszczoła (Wydział Farmaceutyczny) za realizację projektów „7,8-dipodstawione pochodne teofiliny będące silnymi inhibitorami wybranych izoenzymów PDE, jako nowe związki o potencjale ograniczającym przebudowę drzewa oskrzelowego w astmie - badania w modelach in vitro i in vivo” oraz „Określenie wpływu inhibitora fosfodiesterazy 4, roflumilastu, na indukowane TGF-β i zależne od kinazy białkowej A różnicowanie fibroblastów płucnych w miofibroblasty”.

Laureaci z UJ 5. edycji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju prowadzący badania podstawowe z nauk ścisłych i technicznych:

 • dr Eryk Czerwiński (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) za realizację projektów „Wyznaczanie asymetrii ładunkowej i badanie symetrii CPT w półleptonowych rozpadach mezonów K”, „Investigations of quantum Interferometry with KLOE detector and calibration studies of inner tracker for KLOE-2 setup” oraz „Badanie kwantowej interferometrii mezonów K”,
 • dr hab. Szymon Pustelny (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) za realizację projektów „Magnetyczny rezonans jądrowy w bardzo słabym i zerowym polu magnetycznym”, „Zero- and ultra-low nuclear magnetic resonance” oraz „Nieniszcząca tomografia stanu kwantowego i pomiar oddziaływań spinowych”,
 • dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny, prof. UJ (Wydział Chemii) za realizację projektów „Toksykinetyka ksenobiotyków w ludzkich tkankach: zintegrowane badania nad zachowaniem substancji psychoaktywnych w szpiku kostnym i alternatywnych materiałach sekcyjnych”, „Wykorzystanie nowoczesnego instrumentarium analitycznego dla potrzeb zwalczania przestępstw przeciwko dokumentom” oraz „Tabletki gwałtu jako wyzwanie społeczne i analityczne opracowanie metodologii szybkiego wykrywania substancji psychotropowych w pigułkach gwałtu oraz materiale biologicznym pobranym od ofiar”,
 • dr hab. Szymon Godlewski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) za realizację projektów „Od acenów do obiektów nanografenowych: tworzenie, struktura i właściwości elektronowe”, „Rozwinięcie syntezy na powierzchni poprzez zastosowanie atomowych i molekularnych reagentów gazowych” oraz „Wzbudzenie elektronowe i wibracyjne w nanostrukturach zbudowanych z niewysyconych wiązań i w molekułach”.

Uroczysta gala wręczenia Polskich Nagród Inteligentnego Rozwoju 2020 odbędzie się podczas V Forum Inteligentnego Rozwoju zaplanowanego na wiosnę br.

Polecamy również
Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Trzech naukowców z UJ z Nagrodą Duncana Blacka
Trzech naukowców z UJ z Nagrodą Duncana Blacka
Clinical Research Award dla zespołu naukowców z WBBiB UJ
Clinical Research Award dla zespołu naukowców z WBBiB UJ
Nagroda "Studiów Źródłoznawczych" dla prof. Stanisława Sroki
Nagroda "Studiów Źródłoznawczych" dla prof. Stanisława Sroki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj