Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Łukasz Sułkowski wśród mistrzów internacjonalizacji

Profesor Łukasz Sułkowski wśród mistrzów internacjonalizacji

To dzięki nim polskie uczelnie stają się coraz bardziej umiędzynarodowione. Portal Perspektywy.pl przedstawił laureatów piątej edycji Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia (International Stars). Wśród tegorocznych laureatów znalazł się prof. Łukasz Sułkowski z Wydziału Zarządzania i Komunikacji UJ. - Sukces to ludzie, z którymi się współpracuje i nawiązane z tymi ludźmi relacje - przyznaje naukowiec.

Nagroda kierowana jest do osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie internacjonalizacji polskich szkół wyższych, w szczególności do pracowników uczelni akademickich, zarówno działów i biur współpracy z zagranicą, promocji i rekrutacji, jak i dziekanatów i innych jednostek administracji oraz kadry zarządzającej, w tym władz uczelni, którzy swoją pracą, zaangażowaniem, osiągnięciami, doświadczeniem oraz umiejętnościami w sposób szczególny kształtują oblicze umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. Przyznawana jest w 7 kategoriach w ramach programu "Study in Poland" prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Prof. Łukasz Sułkowski został uhonorowany w kategorii Gwiazda Badań (Research Star). Nagradzane są w niej osoby, które prowadzą badania nad internacjonalizacją w szkolnictwie wyższym, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej, a także upowszechniają szeroko wyniki swoich badań, starając się, by stały się one inspiracją i pomocą dla pracowników uczelni zajmujących się umiędzynarodowieniem. Laureat jest absolwentem socjologii Uniwersytetu Łódzkiego (1996), który doktorat i habilitację zrobił na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Tam też uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. W 2014 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego oraz tytuł profesora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w naukach o zarządzaniu. Od 2006 r. pracuje w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego.

- Sukces to ludzie, z którymi się współpracuje i nawiązane z tymi ludźmi relacje. Nie ma jednego modelu cech, który by odpowiadał wzorcowi naukowca. Każdego motywuje coś innego: ciekawość świata - to akurat moja motywacja - ambicje, przywiązanie do wartości akademickich, chęć budowania kariery zawodowej, zamiar osiągnięcia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym - mówi prof. Łukasz Sułkowski w rozmowie z portalem Perspektywy.pl.

I choć różnorodność cech wymyka się prostej klasyfikacji, można wskazać predyspozycje wzmacniające powodzenie w pracy naukowej. Prof. Sułkowski uważa, że należy do nich przede wszystkim umiejętność współpracy z innymi, a w kontekście działalności w międzynarodowym środowisku oprócz oczywistej biegłości w języku angielskim liczy się ciekawość i chęć podejmowania wspólnych zadań z ludźmi wywodzącymi się z innych kultur. Podkreśla, że konieczne jest tu ograniczenie własnego etnocentryzmu, czyli wyeliminowanie takiej perspektywy, że to nasza kultura jest lepsza niż inne.

Badacz, który chce wypłynąć na globalne wody nauki, musi także być gotowy na coraz większą specjalizację w międzynarodowych zespołach projektowych. - Współcześnie postępuje coraz większe zróżnicowanie ról w procesie prowadzenia badań. Są ludzie od konceptualizacji, inni od strukturyzowania pomysłów w plan działań, jeszcze inni od kwerend literaturowych i prowadzenia badań itp. - podkreśla.

Ilustruje to własnym przykładem. Kiedy na początku XXI w. pisał swoją pracę habilitacyjną, recenzenci zwracali uwagę na to, ile ma indywidualnych publikacji. Dziś średnia liczba autorów prac naukowych w wiodących czasopismach wynosi ponad 3. Współcześnie rośnie liczba współautorów publikacji naukowych, istotniejsze bowiem niż indywidualne dokonania są jakość i rozpoznawalność dorobku naukowego autorów prac naukowych. Wskutek tego następuje wzrost wielkości zespołów międzynarodowych i rośnie ich znaczenie.

- Po kilkudziesięciu latach pracy naukowej mam poczucie samorealizacji. Wciąż to, co robię, przynosi mi ogromną radość. Poza tym sukces to ludzie, z którymi współpracuję, no i moi wychowankowie. A wreszcie sukcesem jest mój dorobek naukowy, czyli ta świadomość, że dołożyłem jakąś małą cegiełkę do rozwoju nauki - mówi laureat Research Star 2022.

Zainteresowania badawcze prof. Łukasza Sułkowskiego obejmują fuzje i konsolidacje uczelni wyższych, organizację i zarządzanie, a w szczególności: krytyczny nurt zarządzania, epistemologię i metodologię nauk społecznych i humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe jak również zarządzanie publiczne i zarządzanie przedsiębiorstw rodzinnych. Jest autorem ok. 400 publikacji, w tym indeksowanych z listy filadelfijskiej i 10 książek ściśle związanych z przedmiotem swoich zainteresowań. Był kierownikiem, wykonawcą kilkunastu grantów badawczych.

Polecamy również
Najmłodszy profesor w Polsce nagrodzony przez Pracodawców RP
Najmłodszy profesor w Polsce nagrodzony przez Pracodawców RP
Naukowcy z UJ docenieni przez PAN
Naukowcy z UJ docenieni przez PAN
Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rok 2021 dla naukowców z UJ
Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rok 2021 dla naukowców z UJ
Nagroda im. E. i A. Jerzmanowskich dla ks. prof. Michała Hellera
Nagroda im. E. i A. Jerzmanowskich dla ks. prof. Michała Hellera

Widok zawartości stron Widok zawartości stron