Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie Ukrainy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pytania w sprawach dydaktycznych, w szczególności: rekrutacji oraz przenoszenia się przez obywateli Ukrainy na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim należy kierować na adres welcome@uj.edu.pl lub pod numery telefonu:

 • +(48) 12 663 26 63,
 • +(48) 12 663 26 60.

Informacja w sprawie kursów języka polskiego - tel. 12 663 29 29.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zachęcamy do finansowego wsparcia działań pomocowych, które Uniwersytet Jagielloński kieruje do studentów i doktorantów poszkodowanych wskutek agresji na Ukrainę.

Numery kont do wpłat:

PL 11 1240 4722 1111 0000 4859 1533
z dopiskiem: Ukraina – z przeznaczeniem na doraźną pomoc

PL 36 1240 4722 1111 0000 4855 9849
z dopiskiem: Ukraina – z przeznaczeniem na stypendia

Odbiorca: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Szczegółowe informacje o możliwościach wsparcia działań UJ przez Darczyńców
stypendia.uj.edu.pl/wlasne-fundusze/zostan-darczynca.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zatrudnienie badaczy z Ukrainy w zespołach realizujących granty NCN w UJ [AKTUALIZACJA]

Zatrudnienie badaczy z Ukrainy w zespołach realizujących granty NCN w UJ [AKTUALIZACJA]

W związku z ogłoszoną przez Narodowe Centrum Nauki, dodatkową możliwością wsparcia naukowczyń i naukowców uciekających przed rosyjską agresją w Ukrainie, kierownicy grantów NCN mogą w ramach posiadanych środków zatrudnić w zespole badaczy z Ukrainy.

O takie zatrudnienie mogą starać się osoby, które mają co najmniej stopień naukowy doktora (w ukraińskim systemie kandydat nauk) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach.

Ich działalność i zainteresowania muszą być związane z tematyką projektów.

Poniżej znajduje się lista projektów realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim, w których istnieje możliwość zatrudnienia naukowczyń i naukowców z Ukrainy.

Lista będzie na bieżąco uzupełniana, na podstawie zgłoszeń przesyłanych od naukowców z UJ.

Naukowców zainteresowanych podjęciem współpracy badawczej w wymienionych projektach, prosimy o bezpośredni kontakt na adresy e-mail podane poniżej.

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 • 1. Kierownik Projektu:  Prof. dr hab. Joanna Cichy

Tytuł projektu: Rola naskórkowego białka Regnazy-1 w patogenezie przewlekle swędzących  chorób zapalnych

Numer umowy: UMO-2019/35/B/NZ6/03357

Dziedzina nauki: nauki biologiczne (z zakresu neurobiologii, biologii komórki, immunologii, biologii molekularnej, biochemii lub dziedzin pokrewnych)

Tematyka badań: Projekt dotyczy interakcji pomiędzy komórkami naskórka, komórkami układu immunologicznego i komórkami układu nerwowego w kontroli przewlekle swędzących chorób zapalnych skóry.

Planowane zatrudnienie: 1 osoba / 12 miesięcy

E-mail do kontaktu: katarzyna.szmyd@uj.edu.pl

 

 • 2. Kierownik Projektu:  dr Agata Szade

Tytuł projektu: Komórkowe i molekularne mechanizmy indukcji cytokin mobilizujących

Numer umowy: UMO-2019/35/D/NZ3/04406

Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Tematyka badań: Hematologia, immunologia, komórki macierzyste. mobilizacja komórek

Planowane zatrudnienie: 2 osoby / 12 miesięcy

e-mail do kontaktu: agata.szade@uj.edu.pl

 

Wydział Biologii

 • 1. Kierownik Projektu:  dr hab. Joanna Rutkowska, prof. UJ

Tytuł projektu: Ekofizjologia uczenia się: Wpływ krótko- i długo-terminowych wahań temperatury otoczenia na uczenie się u modelowego gatunku ptaka śpiewającego

Numer umowy: UMO-2018/31/B/NZ8/02388

Dziedzina nauki: biologia

Tematyka badań: Ekologia ewolucyjna - konkretnie poszukuję  osoby która potrafi analizować śpiew ptaków.

Planowane zatrudnienie: 1 osoba / 2-4 miesięcy

E-mail do kontaktu: joanna.rutkowska@uj.edu.pl

 

 • 2. Kierownik Projektu: 1) Prof. dr hab. Paweł Koteja / 2) dr dr Anni Hämäläinen

Tytuł projektu:

1) Eksperymentalna ewolucja adaptacji fizjologicznych i behawioralnych u nornicy rudej: podłoże molekularne i symbiotyczne bakterie układu pokarmowego.

2) Rola czynników środowiskowych w utrzymaniu adaptacyjnej zmienności tempa życia u ssaczego holobiontu: badania oparte o ewolucję eksperymentalną.

Numer umowy: 1) UMO 2016/23/B/NZ8/00888; 2) UMO-2018/29/B/NZ8/01924

Dziedzina nauki: biologia

Tematyka badań: Ekologiczna i ewolucyjna fizjologia zwierząt, ewolucja eksperymentalna, ewolucja adaptacji fizjologicznych, znaczenie tempa metabolizmu i symbioz z mikroorganizmami w funkcjonowaniu zwierząt.

Planowane zatrudnienie: 1 osoba do 7 miesięcy lub krócej

E-mail do kontaktu: pawel.koteja@uj.edu.pl

 

Wydział Chemii

 • 1. Kierownik Projektu:  dr hab. Mariusz Paweł Mitoraj, prof. UJ

Tytuł projektu: Od struktury do reakcji odwodornienia - teoretyczna charakterystyka homopolarnych wiązań dwuwodorowych w układach o potencjalnym znaczeniu la magazynowania wodoru oraz w innych nanomateriałach.

Numer umowy: UMO-2017/26/E/ST4/00104

Dziedzina nauki: chemia

Tematyka badań: Teoretyczny opis homopolarnych wiązań dwuwodorowych w układach o potencjalnym znaczeniu la magazynowania wodoru oraz w innych nanomateriałach.

Planowane zatrudnienie: 1 osoba / 12 miesięcy

E-mail do kontaktu: mariusz.mitoraj@uj.edu.pl

 • 2. ​Kierownik Projektu:  Prof. dr hab. Krzysztof Szczubiałka

Tytuł projektu: Przełączalne światłem widzialnym analogi cisplatyny i kompleksy wybranych metali przejściowych – właściwości fotochemiczne i działanie przeciwnowotworowe in vitro

Numer umowy: UMO-2021/41/B/NZ7/02484

Dziedzina nauki: chemia

Tematyka badań: Celem projektu jest otrzymanie serii nowych fotoprzełączalnych kompleksów metali przejściowych i zbadanie możliwości ich zastosowania w kontrolowanej za pomocą światła terapii, w szczególności przeciwnowotworowej.

Planowane zatrudnienie: 1 naukowiec, 3-12 miesięcy

E-mail do kontaktu:   k.szczubialka@uj.edu.pl

Wydział Filologiczny

 • Kierownik Projektu:  dr Marta Ruda

Tytuł projektu: Teoria wariancji językowej w świetle realizacji cech osoby, liczby i rodzaju podmiotu w gramatyce polskiej, kaszubskiej i śląskiej/Theory of language variation in light of the realisation of the person, number, and gender features of the subject in Polish, Kashubian, and Silesian grammar.

Numer umowy: UMO-2018/31/D/HS2/00130

Dziedzina nauki: językoznawstwo/linguistics

Tematyka badań: teoria podmiotów domyślnych, teoria wariancji językowej, teoria elipsy/theory of null subjects, theory of language variation, theory of ellipsis

Planowane zatrudnienie:  do uzgodnienia z kandydatami

E-mail do kontaktu:  marta.ruda@uj.edu.pl

 

Wydział Filozoficzny

 • 1. Kierownik Projektu:  dr hab. Dariusz Asanowicz, prof. UJ

Tytuł projektu: Mózgowy mechanizm interakcji neuronalnych sieci uwagi. Badania z pomiarem EEG/ERP i optycznym obrazowaniem mózgu za pomocą funkcjonalnego spektroskopu w bliskiej podczerwieni fNIRS.

Numer umowy: UMOW-2016/22/E/HS6/00139

Dziedzina nauki: człowiek i życie społeczne

Tematyka badań: Mózgowe mechanizmy uwagi.

Planowane zatrudnienie: 1 osoba / 8 miesięcy

E-mail do kontaktu: d.asanowicz@uj.edu.pl

 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 • 1. Kierownik Projektu:  dr Aleksandra Wrońśka

Tytuł projektu: Online monitoring of dose distribution in proton therapy using heavy scintillating fibers.

Numer umowy: UMO-2017/26/E/ST2/00618

Dziedzina nauki: fizyka jądrowa, fizyka medyczna

Tematyka badań: Our group is constructing a detection setup, based on heavy scintillator fibers, for online monitoring of proton therapy.

Planowane zatrudnienie: 1 osoba / max 12 miesięcy

E-mail do kontaktu: aleksandra.wronska@uj.edu.pl

 

 • 2. Kierownik Projektu:  dr Marcin Zagórski

Tytuł projektu: Mechanizmy regulacyjne w powtarzalnej specyfikacji wzoru nerwowego w rozwoju rdzenia kręgowego.

Numer umowy: UMO-2017/26/D/NZ2/00454

Dziedzina nauki: nauki o życiu

Tematyka badań: Biologia systemowa, biologia obliczeniowa, biologia rozwojowa.

Planowane zatrudnienie: 1 osoba / 12 miesięcy

E-mail do kontaktu: marcin.zagorski@uj.edu.pl

 

Wydział Geografii i Geologii

 • 1. Kierownik Projektu: dr Katarzyna Ostapowicz

Tytuł projektu: Trajektorie, przyczyny i skutki zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi w Europie Środkowej (TRACE).

Numer umowy: UMO-2018/29/B/ST10/02979

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tematyka badań: teledetekcja, GIS, modelowanie przestrzenne, zmiany użytkowania ziemi, biogeografia, ekologia, zmiany różnorodności biologicznej, obieg węgla.

Planowane zatrudnienie: 1 osoba / 8 miesięcy (maj-grudzień 2022)

E-mail do kontaktu: katarzyna.ostapowicz@uj.edu.pl

 

 • 2. Kierownik Projektu:  dr hab. Michał Skiba, prof. UJ

Tytuł projektu: 1) Interakcja cezu z dioktaedrycznymi pęczniejącymi krzemianami warstwowymi o wysokim ładunku pakietu; 2) Mechanizmy wietrzenia glaukonitu w glebach klimatu umiarkowanego.

Numer umowy: UMO-2018/31/B/ST10/02192; UMO-2016/23/B/ST10/02000

Dziedzina nauki: nauki o ziemi i środowisku, (ew. chemia analityczna, radiochemia)

Tematyka badań: Badania nad mechanizmami wietrzenia glinokrzemianów Fe i K z szeregu glaukonit-nontronit, a także interakcją krzemianów i glinokrzemianów warstwowych z Cs w tym 137-Cs, badanie selektywności sorpcji Cs przez minerały ilaste pęczniejące o wysokim ładunku pakietu (smektyt i wermikulit).

Planowane zatrudnienie: 1 osoba / 12 miesięcy

E-mail do kontaktu: michal.skiba@uj.edu.pl

 

Wydział Matematyki i Informatyki

 • 1. Kierownik Projektu: dr  Sylwester Arabas

Tytuł projektu: Modelowanie składu izotopowego opadów atmosferycznych przy użyciu lagranżowskiej reprezentacji mikrofizyki chmur.

Numer umowy: DEC-2020/39/D/ST10/01220 (umowa od 06.2022)

Dziedzina nauki: informatyka

Tematyka badań: Modelowanie chmur atmosferycznych, termodynamika, hydrodynamika, metody numeryczne, mikrofizyka chmur, frakcjonowanie izotopowe wody.

Planowane zatrudnienie: 1 osoba / 12 miesięcy

E-mail do kontaktu: sabina.batko-jakubiak@uj.edu.pl

 

 • 2. Kierownik Projektu:  dr hab. Leokadia Białas-Cież, prof. UJ

Tytuł projektu: Konstruktywna aproksymacja na zbiorach algebraicznych.

Numer umowy: UMO-2017/25/B/ST1/00906

Dziedzina nauki: matematyka

Tematyka badań: Aproksymacja wielomianowa, nierówności wielomianowe i konstruktywna teoria funkcji głównie na zbiorach algebraicznych, ale nie tylko.

Planowane zatrudnienie: 1 osoba / ok. 6 miesięcy

E-mail do kontaktu: sabina.batko-jakubiak@uj.edu.pl

 

 • 3. Kierownik Projektu: dr hab. Grzegorz Kapustka, prof. UJ

Tytuł projektu: Rozmaitości hiperkahlerowskie.

Numer umowy: UMO-2018/30/E/ST1/00530

Dziedzina nauki: matematyka

Tematyka badań: geometria algebraiczna, algebra, geometria, analiza

Planowane zatrudnienie: 1 osoba / 12 miesięcy lub 2 osoby / 8 miesięcy

E-mail do kontaktu: sabina.batko-jakubiak@uj.edu.pl

 

 • 4. Kierownik Projektu:  Prof. dr hab. Marian Mrozek

Tytuł projektu: Dynamika topologiczna w problemie Big Data

Numer umowy: . UMO-2019/35/B/ST1/00874

Dziedzina nauki: matematyka

Tematyka badań: Combinatorial topological dynamics: design and implementation of algorithms for the topological analysis of dynamical systems directly from finite samples (time series, clouds of vectors), in particular computation of topological invariants: Morse decompositions, Morse-Conley graphs, Conley indexes. Applications to computer assisted proofs, in particular proofs of chaotic behavior. Theoretical research around these and related concepts, in particular discrete Morse theory, Conley theory, persistent homology, finite topological spaces, sampled dynamics.

Planowane zatrudnienie: 1 osoba / 12 miesięcy

E-mail do kontaktu: sabina.batko-jakubiak@uj.edu.pl

 

 • 5. Kierownik Projektu:  Prof. dr hab.  Jacek Tabor

Tytuł projektu: Głębokie samoorganizujące się grafy neuronowe.

Numer umowy: UMO-2021/41/B/ST6/01370

Dziedzina nauki: informatyka, informatyka techniczna

Tematyka badań: Metody uczenia maszynowego ze szczególnym uwzględnieniem głębokich sieci neuronowych i interpretowalnej sztucznej inteligencji.

Planowane zatrudnienie: 1 osoba / 12 miesięcy

E-mail do kontaktu: sabina.batko-jakubiak@uj.edu.pl

 

 • 6. Kierownik Projektu:  dr hab. Łukasz Kosiński, prof. UJ

Tytuł projektu: Analiza Zespolona Wielu Zmiennych a Teoria Operatorów.

Numer umowy:  UMO-2017/26/E/ST1/00723

Dziedzina nauki: matematyka

Tematyka badań: Ogólnie analiza (najlepiej zespolona, funkcjonalna lub teoria operatorów).

Planowane zatrudnienie: zatrudnienie elastyczne w zależności od zgłoszonych kandydatów

E-mail do kontaktu: sabina.batko-jakubiak@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron