Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statut

Statut

Uniwersytet Jagielloński - Alma Mater Iagellonica - założony przez Kazimierza Wielkiego, za sprawą Królowej Jadwigi odnowiony przez Władysława Jagiełłę, kontynuuje swoje wielowiekowe dziedzictwo w służbie nauki i nauczania przez prowadzenie badań naukowych, poszukiwanie prawdy i jej głoszenie w poczuciu odpowiedzialności moralnej wobec Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej.

W swojej działalności Uniwersytet kieruje się zasadą PLUS RATIO QUAM VIS.

Uniwersytet jest powołany do prowadzenia badań naukowych, kształcenia i wychowania. Przez swoją działalność i osobisty przykład członków społeczności uniwersyteckiej przygotowuje ludzi dojrzałych do rozwiązywania problemów, jakie stwarza współczesne życie, zdolnych do dalszego samokształcenia i stałego rozwoju. Kształci studentów i doktorantów, a także kadrę naukową zgodnie z ideami humanizmu, tolerancji, w duchu szacunku dla prawdy, poszanowania praw i godności człowieka, demokracji, patriotyzmu, honoru, uczciwości i sumiennej pracy oraz odpowiedzialności za losy całej wspólnoty ludzkiej, społeczeństwa i Ojczyzny.

Uniwersytet jest świadomy znaczenia obecności w europejskiej i światowej przestrzeni akademickiej i podziela wartości wyrażone w Magna Charta Universitatum. Wykonuje swoje zadania współpracując w szczególności z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami, instytucjami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi, kulturalnymi, oświatowymi, podmiotami gospodarczymi oraz leczniczymi. Działa w myśl zasady wolności badań naukowych i nauczania.

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 r. (z uwzględnieniem późniejszych zmian)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 2002.

więcej o

Spis wydanych zarządzeń.

więcej o

Sprawozdania roczne.

więcej o

Lista Komisji Rektorskich, Senackich i Dyscyplinarnych.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron