Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady przekazywania treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady przekazywania treści do publikacji w uniwersyteckich mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej UJ

Z uwagi na często pojawiające się zgłoszenia przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawierające zdjęcia, teksty, filmy, utwory wizualne i audiowizualne i inne prace graficzne wysyłane do Uniwersytetu Jagiellońskiego („UJ”) w celu publikacji ich na stronach internetowych i w mediach społecznościowych UJ, UJ ustala niniejszy Regulamin obowiązujący wszystkie osoby kierujące powyżej wymienione treści do publikacji przez Uniwersytet Jagielloński.

 

 §1

Zasady dotyczące osób niezatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim

 

1. Niniejsze zasady dotyczą osób przesyłających zdjęcia, teksty (w tym także opisy utworów), filmy i inne prace graficzne, utwory wizualne i audiowizualne (zwane dalej „Materiałami”) przeznaczone do publikacji w uniwersyteckich mediach społecznościowych, w tym w szczególności na portalach: Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube, Vkontakt, Instagram #misjaUJ i na oficjalnej stronie internetowej UJ (www.uj.edu.pl oraz www.nauka.uj.edu.pl), niezależnie od sposobu przekazania Materiałów, w tym przesyłających Materiały w wiadomościach prywatnych za pośrednictwem komunikatorów społecznościowych lub zamieszczających zdjęcia i inne prace graficzne w komentarzach do postów publikowanych na uniwersyteckich profilach na portalach społecznościowych (dalej jako: osoby wysyłające). 
 
2. UJ może opublikować tylko takie Materiały, które spełniają następujące wymagania:
 
a) nie zawierają treści:
i. bezprawnych, 
ii. powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, 
iii. zawierających pornografię, erotykę, sceny obsceniczne, 
iv. obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, 
v. przedstawiających przemoc, 
vi. o tematyce rasistowskiej, ksenofobicznej, 
vii. propagujących ideologie zakazane przez powszechnie obowiązujące przepisy, 
viii. naruszających prawo do prywatności, 
 
b) nie zawierają materiałów chronionych prawami innych podmiotów – z zastrzeżeniem przypadków posiadania przez osobę wysyłającą zgody tych uprawnionych podmiotów, 
 
c) nie naruszają dobrego imienia i wizerunku Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 
3. Wysyłając Materiały, osoba wysyłająca wskazuje: 
 
 a) swoje dane osobowe – imię i nazwisko, 
 b) autora Materiałów jeśli jest nim podmiot inny niż osoba wysyłająca, 
 c) sposób podpisania autora Materiałów przy publikacji Materiałów, 
 d) miejsce publikacji Materiałów – z zastrzeżeniem §1 pkt. 10 niniejszego Regulaminu. 
 
4. Osoby, które wysyłają do UJ Materiały deklarując chęć ich publikacji, oświadczają jednocześnie, że: 
 
a) posiadają prawa autorskie majątkowe do Materiałów i są uprawnione do decydowania o korzystaniu z Materiałów bądź odpowiednio pozyskały zgodę podmiotów, którym przysługują prawa do Materiałów na ich wykorzystanie przez UJ; 
 
b) korzystanie przez UJ z Materiałów poprzez ich publikację na zasadach określonych niniejszym Regulaminem nie będzie naruszało autorskich praw osobistych autora Materiałów; 
 
c) Materiały oraz ich przesłanie do UJ, a następnie ich wykorzystanie przez UJ na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, nie naruszają praw osób trzecich; 
 
d) Materiały nie naruszają dóbr osobistych podmiotów trzecich, 
 
e) Posiadają wymagane przez prawo zezwolenia na wykorzystanie elementów chronionych zawartych w Materiałach, w tym w szczególności zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach, zezwolenie na wykorzystanie znaków towarowych wykorzystanych w Materiałach i stosowne zezwolenia na korzystanie z elementów objętych ochroną prawnoautorską.
 
5. Osoba wysyłająca Materiały ponosi odpowiedzialność za roszczenia podmiotów trzecich dotyczące naruszenia praw autorskich, dóbr osobistych, prawa do wizerunku oraz innych praw dotyczących wykorzystania prawnie chronionych elementów w Materiałach. W razie skierowania przez podmioty trzecie roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, osoba wysyłająca Materiały zwolni UJ ze wszelkich roszczeń kierowanych przez te podmioty. 
 
6. UJ decyduje o czasie i miejscu publikacji Materiałów, z zastrzeżeniem, że osoba wysyłająca może wskazać miejsce ich publikacji poprzez podanie takiej informacji wraz z przekazaniem Materiałów (np. poprzez informację, że wyraża zgodę wyłącznie na publikację w mediach społecznościowych). 
 
7. UJ nie jest zobowiązany do publikacji przesłanych Materiałów, a osobom wysyłającym Materiały nie przysługują w stosunku do UJ żadne roszczenia z tego tytułu, zwłaszcza osobom tym nie przysługuje roszczenie o publikację Materiałów. 
 
8. UJ zastrzega sobie prawo do niewykorzystania Materiałów, które nie wpisują się w strategię komunikacyjną uniwersyteckich mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony internetowej, są niskiej jakości lub nie spełniają wymagań, w tym wymagań technicznych, określanych przez portale za pośrednictwem których następuje publikacja Materiałów, w tym w szczególności Materiałów: 
 
  a) niepodpisanych lub o trudnym do ustalenia nadawcy; 
  b) o niepełnej treści; 
  c) dostarczonych w formacie uniemożliwiającym ich odczytanie lub publikację; 
  d) niespełniających wymagań określonych niniejszym Regulaminem. 
 
9. Zamieszczenie Materiałów w komentarzu do postu opublikowanego na profilu UJ na portalu społecznościowym jest równoznaczne ze zgodą na jego ponowne udostępnienie przez administrację profilu UJ w formie odrębnego postu, zgodnie z zasadami korzystania z danego portalu społecznościowego. 
 
10. W przypadku, kiedy osoba wysyłająca Materiały nie wskaże odmiennie (w tym nie wskaże konkretnego miejsca ich publikacji bądź sposobu wykorzystania), UJ ma prawo opublikować Materiały w uniwersyteckich mediach społecznościowych i na oficjalnej stronie internetowej UJ (www.uj.edu.pl oraz www.nauka.uj.edu.pl) i korzystać z nich na następujących polach eksploatacji:
 
a) utrwalania i zwielokrotniania Materiałów - wytwarzania egzemplarzy przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (m.in. DVD, nośniki magnetooptyczne); 
 
b) w zakresie rozpowszechniania Materiałów - wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet, Intranet i w innych sieciach komputerowych, zamieszczenie i modyfikacja Materiałów na stronach internetowych, nadawanie Materiałów przy pomocy sieci multimedialnej i teleinformatycznej, modyfikacje Materiałów umożliwiające stworzenie nawigacji po stronach internetowych, publiczne udostępnianie na ogólnodostępnych wystawach lub ekspozycjach; 
 
c) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych Materiałów, w tym dalszych projektów/materiałów opartych na Materiałach lub ich poszczególnych elementach, w tym opracowanie odmiennych wersji graficznych, kolorystycznych lub formatów wizualnych lub przestrzennych i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie i na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie; 
 
d) reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy, 
 
e) prawo modyfikowania Materiałów lub ich części, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Materiałów lub ich pojedynczych elementów; 
 
f) prawo do swobodnego używania i korzystania z Materiałów oraz ich pojedynczych elementów, w tym wykorzystanie Materiałów oraz ich pojedynczych elementów dla celów reklamy i promocji lub prowadzonej przez UJ działalności na terenie kraju oraz za granicą. 
 
g) prawo do wykorzystywania Materiałów w wszelkich materiałach promocyjnych UJ – zarówno w wersji cyfrowej, jak i papierowej. 
 
11. Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo do zmiany opisów towarzyszących przesyłanym materiałom wizualnym i audiowizualnym w celu dostosowania ich do przyjętej strategii komunikacji. Przez zmianę opisu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym rozumie się przede wszystkim takie sformułowanie opisu towarzyszącego Materiałom, aby odpowiadało ono zwyczajom i sposobom komunikacji w mediach społecznościowych. 
 
12. Materiały w celu opublikowania ich w poszczególnych mediach społecznościowych należy przekazywać drogą e-mailową odpowiednio na poniższe adresy mailowe: 
- Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter: fb@uj.edu.pl 
- YouTube: youtube@uj.edu.pl 
- VKontakte: promocja@uj.edu.pl 
- Instagram @misjaUJ: dziejesienauj@uj.edu.pl 
- Strona www.uj.edu.pl: info@uj.edu.pl 
- Strona www.nauka.uj.edu.pl oraz Facebook Cafe Nauka: nauka@uj.edu.pl 
 
 

§2

Zasady dotyczące jednostek i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

1. Jednostka UJ zwracająca się do Centrum Promocji i Komunikacji UJ o publikację Materiałów obowiązana jest zadbać o dopełnienie formalności określonych w niniejszym Regulaminie. Zadaniem Centrum Promocji i Komunikacji UJ jest wyłącznie publikacja Materiałów.

2. Materiały, a także wszelkie zgody na wykorzystanie elementów prawnie chronionych wskazanych w §1 powyżej archiwizuje jednostka UJ zwracająca się do Centrum Promocji i Komunikacji UJ o publikację Materiałów.

3. W pozostałym zakresie do publikacji Materiałów przekazanych przez jednostki UJ stosuje się odpowiednio postanowienia §1, z tym, że tam gdzie mowa jest o osobie wysyłającej, jej uprawnienia i obowiązki wykonuje jednostka UJ.

 

§3

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna dla osób wysyłających materiały do publikacji

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

3. Pani/Pana dane osobowe podane w związku z przesłaniem Materiałów przetwarzane będą w związku z akceptacją Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu opublikowania Materiałów zgodnie z Regulaminem i oznaczenia ich autorstwa.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

5. Dane osobowe osób wysyłających w zakresie przez nie wskazanym i w celu honorowania praw autorskich zostaną zamieszczone w miejscu publikacji Materiałów – tj. odpowiednio na stronie internetowej UJ oraz/lub w mediach społecznościowych UJ. W związku z tym dane te będą dostępne dla nieograniczonej liczby osób. Jeśli nie życzy sobie Pan/Pani udostępniania informacji o autorstwie Materiałów to prosimy wskazać to przesyłając Materiały bądź w razie braku takiego wskazania na etapie wysyłania Materiałów, poinformować UJ o życzeniu usunięcia informacji o autorstwie Materiałów.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

7. Dane osobowe osoby wysyłającej Materiały będą przetwarzane przez czas niezbędny do honorowania autorskich praw osobistych bądź do czasu zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

8. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jednocześnie UJ zwraca uwagę, że administratorami danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z portali społecznościowych są także podmioty administrujące tymi serwisami. W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych przez te podmioty zalecamy zapoznanie się z Regulaminami i zasadami przetwarzania danych dostępnymi na stronach internetowych tych podmiotów.

Obowiązek zapewnienia transkrypcji materiałów wideo

W związku z obowiązywaniem ustawy o „Dostępności cyfrowej” (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych) i przepisach, które wyszły w życie 23 września 2020 roku informujemy, że wszystkie filmy tworzone i zamieszczane na profilach jednostek publicznych m. in. w social mediach (FB, Instagram, YT), na stronach www muszą posiadać transkrypcję. Nie chodzi tylko o podanie napisów wypowiadających się w materiałach wideo osób, ale także o opisanie „ważniejszych” dźwięków np. muzyki, odgłosów etc . Nie trzeba tworzyć transkrypcji do relacji na żywo – streamingów, chyba, że planowane jest jej utrwalenie i zamieszczenie na stałe na stronie www lub w social mediach. W takim przypadku jest ona traktowana jako materiał wideo i również musi posiadać napisy. Szczegóły dot. wdrażania przepisów ustawy znajdą Państwo w podanych poniżej linkach lub mogą kontaktować się z Centrum Dostępności UJ: cd.uj.edu.pl/kontakt.

W związku z powyższym Centrum Promocji i Komunikacji UJ (CPiK) informuje, że od 1 stycznia 2022 r. materiały wideo przesyłane przez jednostki UJ w celu zamieszczenia ich na Uniwersyteckim profilu na kanale YouTube, Instagram, Facebook oraz stronie www.uj.edu.pl muszą spełniać wymogi ustawy i posiadać napisy zamieszczone już na filmie. Napisy powinny być ulokowane u dołu ekranu, wyśrodkowane i wyświetlać się max. w dwóch wersach. Transkrypcja nie może zawierać błędów i powinna być zgodna z zasadami ortograficznymi i interpunkcyjnymi języka polskiego lub języka w którym są nagrane wypowiedzi. Jeśli wystąpienie, wypowiedź jest w języku obcym to napisy na materiale wideo są również w danym języku. Można przygotować tłumaczenie w języku polskim, wtedy jednak zarówno transkrypcja w języku obcym, jak i polskim powinna być zakodowana i przesłana osobno w pliku o rozszerzeniu .srt, a nie zamieszczana bezpośrednio na filmie. Napisy do materiałów wideo na profil UJ na kanałach YT i FB sugerujemy stworzyć po uprzedniej konsultacji z CPiK.

Przydatne linki:

Pliki do pobrania
pdf
Zasady przekazywania treści do publikacji w uniwersyteckich mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron