Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze

Rektor

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel

więcej o

Prorektorzy

Prorektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej o

Pełnomocnicy Rektora UJ

Pełnomocnicy Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds.: współpracy międzynarodowej, kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum; ds. klinicznych w Collegium Medicum; ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum

więcej o

Dziekani

Lista dziekanów wszystkich wydziałów UJ: Prawa i Administracji, Filozoficznego, Historycznego, Filologicznego, Polonistyki, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Chemii oraz Biologii

więcej o

Senat

Skład Senatu: Władze rektorskie, dziekani wydziałów, przedstawiciele wydziałów oraz studentów

więcej o

Kanclerz

Kanclerz UJ jest odpowiedzialny za wszystkie jednostki administracji ogólnouczelnianej, w tym także administracji Collegium Medicum UJ. Kanclerzowi podlegają bezpośrednio wszystkie jednostki, które nie podlegają Rektorowi i Prorektorom oraz Kwestorowi

więcej o

Kwestor

Kwestor UJ kieruje pracą podległych jej jednostek i jest odpowiedzialna za całość pracy kwestury UJ, w tym także kwestury Collegium Medicum UJ

więcej o

Rada Uczelni

Kadencja obecnej Rady Uczelni trwa do dnia 31 grudnia 2024 roku.

 

więcej o

Rady Dyscyplin

Rady Dyscyplin są nowymi organami, które rozpoczęły funkcjonowanie w ramach uczelni na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, tzw. Ustawy 2.0.

 

więcej o

Władze w kadencji 2020-2024

Lista prorektorów, dziekanów, prodziekanów oraz dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron