Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersyteccy naukowcy otrzymają ponad 32 mln zł na realizację badań podstawowych

Uniwersyteccy naukowcy otrzymają ponad 32 mln zł na realizację badań podstawowych

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8. Badacze pracujący w polskich jednostkach naukowych otrzymają ponad 366 mln zł na realizację badań podstawowych.

We wszystkich trzech konkursach do NCN złożono 5200 wniosków opisujących projekty badawcze ze wszystkich dyscyplin naukowych. Wnioski oceniały zespoły ekspertów z pomocą recenzentów zewnętrznych. Ostatecznie finansowanie przyznano 861 projektom.

Najwięcej środków na badania otrzymają naukowcy, którzy złożyli wnioski w konkursie OPUS 8 – aż 280 mln zł. Pieniądze te mogą wykorzystać na sfinansowanie różnorodnej aktywności badawczej, począwszy od zatrudnienia zespołu współpracowników, poprzez zakup specjalistycznej aparatury, a skończywszy na pokryciu kosztów wyjazdów badawczych.

Drugi z rozstrzygniętych konkursów, PRELUDIUM, jest skierowany do badaczy, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę naukową. Osoba składająca wniosek w tym konkursie nie musi posiadać stopnia naukowego doktora, dlatego od początku najliczniejszą grupę wnioskodawców stanowią studenci studiów doktoranckich.

W konkursie SONATA 8 środki na prowadzenie badań otrzyma 130 naukowców, którzy posiadają stopień naukowy doktora nie dłużej niż od pięciu lat. Narodowe Centrum Nauki przekaże im ponad 55 mln zł m.in. na zakup nowoczesnej aparatury badawczej, która umożliwi im prowadzenie innowacyjnych badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub oryginalnego rozwiązania teoretyczno-metodologicznego.

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego do wszystkich trzech konkursów złożyli 398 wniosków, z czego 88 zakwalifikowano do finansowania, którego łączna kwota wyniosła 32 021 509 zł.

Lista nazwisk kierowników projektów z UJ zakwalifikowanych przez NCN

W konkursie OPUS 8 finansowanie otrzymali:

 • dr Alicja Nowak, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Kapłan w ruskich naukach dla duchowieństwa w metropolii kijowskiej (Rzeczpospolita XVI -XVII w.) - 96 200 zł;
 • dr Weronika Chańska, Wydział Nauk o Zdrowiu, Etyczne aspekty przedurodzeniowego poradnictwa genetycznego - kompleksowe badanie polskiej praktyki medycznej – 294 238,00 zł;
 • dr hab. Jakub Krzysztof Niedźwiedź, Wydział Polonistyki,  Związki literatury polskiej i kartografii w XVI i I poł. XVII w. - 233 764 zł;
 • dr Marcin Szyma, Wydział Historyczny, Architektura i wyposażenie zespołu klasztornego Dominikanów w Krakowie - od I połowy XIII w. do czasów współczesnych - 674 498 zł;
 • dr Paweł Zarychta, Wydział Filologiczny, Spuścizna i pamięć. Strategie przekazu i utrwalania kultury w I połowie XIX w. na przykładzie archiwum Rosy Marii i Davida Assingów w zbiorach Varnhagena w Krakowie - 206 320 zł;
 • prof. dr hab. Paweł Władysław Valde-Nowak, Wydział Historyczny, Ostatni neandertalczycy w Jaskini Ciemnej - 497 250 zł;
 • dr hab. Piotr Biliński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Władysław Konopczyński (1880-1952). Dzienniki. - 213 486 zł; 
 • dr hab. Adam Krawiec, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Cykle wzrostu - dynamiczne modele koniunktury i wzrostu gospodarczego - 315 850 zł;
 • prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, Wydział Prawa i Administracji, Namiestnictwo galicyjskie (1867-1914). Struktura. Zadania. Ludzie. Z dziejów administracji rządowej w austriackiej monarchii konstytucyjnej - 122 300 zł;
 • dr hab. Łukasz Wordliczek, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Wykorzystanie sieci neuronowych w badaniach politologicznych - 206 882 zł;
 • dr Marta Smagacz-Poziemska, Wydział Filozoficzny,  Różnice i granice w procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich. Studium społeczno-przestrzenne - 356 654 zł;
 • dr Mirosław Tomasz Wyczesany, Wydział Filozoficzny, Mózgowe mechanizmy kontroli emocjonalnej. Integracyjna rola kory przedczołowej w automatycznych i wolicjonalnych procesach modulacji afektu - 434 314 zł;
 • dr Rafał P. Piprek, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,  Rola adhezji komórkowej w płciowym różnicowaniu się gonad - zastosowanie myszy nokautowych w badaniach mechanizmów gonadogenezy - 816 318 zł;
 • prof. dr hab. Elżbieta Małgorzata Pyza, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Rola peptydu MANF w plastyczności neuronalnej i neuroprotekcji - 991 452 zł;
 • dr hab. Tomasz Jakub Błasiak, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Rytm theta w jądrze niepewnym szczura - neuronalny mechanizm powstawania - 698 480 zł;
 • dr hab. Jerzy Zbigniew Soja, Wydział Lekarski, Rola mięśni gładkich w przebudowie ściany oskrzeli w ciężkiej astmie - 1 344 538 zł;
 • dr hab. Grażyna Bochenek, Wydział Lekarski, Ocena profilu immunologicznego i molekularnego dolnych dróg oddechowych u chorych na astmę z nadwrażliwością na aspirynę - w poszukiwaniu biomarkerów choroby - 828 617 zł;
 • dr hab. Jarosław Tomasz Baran, Wydział Lekarski, Indukcja apoptozy ludzkich komórek raka jelita grubego in vitro i in vivo przez Tumour Necrosis Factor-Related Apoptosis-Inducing Ligand (TRAIL) produkowany i wydzielany przez bakterie Lactococcus lactis - 770 225 zł;
 • prof. dr hab. Piotr Bogumił Heczko, Wydział Lekarski, Badania nad mechanizmami powstawania sepsy gronkowcowej związanej z cewnikami u noworodków z bardzo niską wagą urodzeniową - 405 886 zł;
 • dr hab. Elżbieta Maria Kołaczkowska, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Paradoks otyłości w sepsie: udział IL-33, elastazy neutrofilowej i neutrofilowych sieci zewnątrzkomórkowych (NETs) - 1 398 900 zł;
 • prof. dr hab. Maciej Henryk Pawłowski, Wydział Farmaceutyczny, Nowe dualne inhibitory PDE4 i PDE7 w grupie pochodnych puryny i deazapuryny - perspektywa dla terapii chorób o podłożu autoimmunologicznym - 595 200 zł;
 • prof. dr hab. Bogusława Budziszewska, Wydział Farmaceutyczny, Określenie mechanizmu neurotoksycznego działania benzofenon-3, 997 200 zł;
 • dr Ewa Monika Szymańska, Wydział Farmaceutyczny, Nowe selektywne ligandy jonotropowych receptorów kwasu glutaminowego AMPA/KA - 718 730 zł;
 • dr hab. Katarzyna Anna Kulig, Wydział Farmaceutyczny, Pochodne aminokwasów - inhibitory wychwytu zwrotnego GABA o aktywności przeciwbólowej - 691 943 zł;
 • dr inż. Maciej Ejsmond, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,  Wpływ stochastycznej zmienności środowiska na ewolucję historii życia zooplanktonu w ekosystemach morskich strefy okołobiegunowej - 339 630 zł;
 • dr Dariusz Dziga, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Analiza alternatywnych mechanizmów biodegradacji toksyn sinicowych - 611 750 zł;
 • prof. dr hab. Wojciech Janusz Kucharz, Wydział Matematyki i Informatyki, Nowe trendy w rzeczywistej geometrii algebraicznej - 137 800 zł;
 • prof. dr hab. Elżbieta Maria Richter-Wąs, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Precyzyjne pomiary własności cząstki Higgsa w rozpadzie na leptony tau przy energiach LHC - 494 500 zł;
 • prof. dr hab. Jerzy Smyrski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Modułowy detektor słomkowy do rejestracji śladów cząstek naładowanych w Spektrometrze Przednim eksperymentu PANDA  - 681 246 zł;
 • dr hab. Paweł Piotr Staszel, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Budowa detektora wierzchołka oraz pomiar mezonów z otwartym powabem w eksperymencie NA61/SHINE - 717 217 zł;
 • prof. dr hab. Marcin Marian Wójcik, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Poszukiwania bezpośrednich oddziaływań cząstek ciemnej zimnej materii  - 1 190 558 zł;
 • prof. dr hab. Barbara Elżbieta Sieklucka, Wydział Chemii, Poszukiwanie multifunkcjonalnych magnesów molekularnych - 1 292 740 zł;
 • dr Wiesław Jerzy Roth, Wydział Chemii, Materiały nanostrukturalne jako platforma syntezy i dostarczania substancji leczniczych - 902 720 zł;
 • dr hab. Robert Podgajny, Wydział Chemii, Nowe podejście do oddziaływań typu anion-pi: addukty supramolekularne z udziałem anionowych kompleksów jonów metali d-elektronowych i cząsteczek organicznych z niedoborem gęstości elektronowej pi - 679 980 zł;
 • dr hab. Mariusz Kędzierski, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Model paleoceanograficzny północnego obrzeżenia Tetydy na pograniczu kampanu i mastrychtu  - 371 055 zł;
 • prof. dr hab. inż. Marek Józef Michalik, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wpływ termicznego przekształcania odpadów na obieg pierwiastków metalicznych w przyrodzie - 689 648 zł.

W konkursie PRELUDUIM 8 środki na prowadzenie badań otrzymali:

 • mgr Małgorzata Anna Sułek, Wydział Historyczny, Muzyka Witolda Lutosławskiego w "teatrze wyobraźni"; jej funkcja i znaczenie w słuchowiskach radiowych - 128 416 zł;
 • mgr Marcin Andrzej Czarnowicz, Wydział Historyczny, Analiza porównawcza wczesnobrązowych przedmiotów miedzianych pochodzących z terenów Egiptu oraz Południowego Lewantu z uwzględnieniem wpływów z terenów Półwyspu Arabskiego oraz Mezopotamii - 111 256 zł;
 • mgr Joanna Durlik-Marcinowska, Wydział Filozoficzny, Jak poziom kompetencji oraz immersja w drugim języku modulują interferencję między językami? Mechanizmy kontrolne leżące u podstaw rozumienia języka przez osoby dwujęzyczne - 101 480 zł;
 • mgr Joanna Pilarczyk, Wydział Filozoficzny, Angażowanie uwagi przez obrazy emocjonalne: rola kluczowych obiektów i kontekstu - 103 600 zł;
 • mgr Marcin Magierowski, Wydział Lekarski, Tlenek węgla (CO) jako fizjologiczny czynnik gastroprotekcyjny i modulujący aktywność enzymów szlaku syntezy siarkowodoru (H2S) w eksperymentalnym modelu aspirynowych uszkodzeń błony śluzowej żołądka - 66 660 zł;
 • lek. Roger Marek Krzyżewski, Wydział Lekarski, Zmiany immunologiczne po krwotoku podpajęczynówkowym: związek ze stresem oksydacyjnym i opóźnionym niedokrwieniem mózgu  - 91 680 zł;
 • lek. Natalia Anna Celejewska-Wójcik, Wydział Lekarski, Eikozanoidy w plwocinie indukowanej oraz kondensacie powietrza wydychanego w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc - 150 000 zł;
 • mgr Elżbieta Buczek, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET), Charakterystyka roli płytek krwi w procesie przerzutowania oraz ocena skuteczności leczenia przeciwpłytkowego na zahamowanie przerzutów w doświadczalnym modelu przerzutowości mysiego raka gruczołu sutkowego - 99 980 zł;
 • mgr Tomasz Kobos, Wydział Matematyki i Informatyki, Kompakty Banacha-Mazura - 59 520 zł;
 • mgr Jakub Jończyk, osoba fizyczna, Wydział Farmaceutyczny, Nowy model homologiczny receptora H3 histaminowego - budowa, oddziaływanie z ligandami - 149 984,00 zł;
 • mgr Katarzyna Kucwaj-Brysz, osoba fizyczna, Wydział Farmaceutyczny, Aminowe pochodne hydantoiny jako selektywne ligandy receptora 5-HT7. Modelowanie molekularne, synteza oraz ewaluacja farmakologiczna - 96 562,00 zł;
 • mgr Ilona Nowak, osoba fizyczna, Wydział Lekarski, Wpływ ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem regionalnej antykoagulacji cytrynianowej u chorych z ciężką sepsą na stężenia leków najczęściej stosowanych z Oddziale Intensywnej Terapii - 116 880,00 zł;
 • mgr Małgorzata Durbas, osoba fizyczna, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wyjaśnienie roli szlaku autofagii w śmierci komórkowej indukowanej przez przeciwciała skierowane przeciwko gangliozydowi GD2 na komórkach neuroblastoma - 99 600 zł.

W konkursie SONATA 8 finansowanie otrzymali:

 • dr Anna Tomaszewska, Wydział Filozoficzny, Oświeceniowe idee wolności myśli i sumienia a współczesny sekularyzm 216 710 zł;
 • dr Krzysztof Posłajko, Wydział Filozoficzny, Formy antyrealizmu mentalnego - 134 600 zł;
 • dr Magdalena Zdrodowska, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Telefon, kino i cyborgi. Relacje rozwoju technologii i społeczności niesłyszących w XX i XXI wieku - 206 002 zł;
 • dr Marek Pawlak, Wydział Historyczny, Polscy Migranci w Islandii. Mobilne i Niemobilne Strategie Reakcji na Następstwa Kryzysu Ekonomicznego - 109 778 zł;
 • dr Justyna Łabuz, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ, Mechanizmy i znaczenie regulacji ekspresji fototropin przez światło w Arabidopsis thaliana - 799 000 zł;
 • dr Danuta Mizgalska, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wykorzystanie techniki SELEX do otrzymania aptamerów jako narzędzi w badaniu, diagnostyce i potencjalnie leczeniu paradontozy - 457 300 zł;
 • dr Monika Emilia Marcinkowska, Wydział Farmaceutyczny, Synteza i badania farmakologiczne nowych pochodnych benzizoksazolopropylopirolidyny jako wielofunkcyjnych ligandów o potencjalnych właściwościach prokognitywnych i przeciwpsychotycznych - 585 700 zł;
 • dr Monika Kubacka, Wydział Farmaceutyczny, Antagoniści receptora alfa1-adrenergicznego oraz 5-HT2A serotoninergicznego o niechinazolinowej budowie i plejotropowych efektach jako nowa perspektywa leczenia nadciśnienia i zespołu metabolicznego - 377 800 zł;
 • dr Ewelina Pośpiech, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Badania nad genetycznymi podstawami różnic w morfologii włosów u człowieka  - 452 200 zł;
 • dr Łukasz Kosiński, Wydział Matematyki i Informatyki, Przestrzenie Dirichleta oraz problem Nevanlinny-Picka a metody Geometrycznej Teorii Funkcji  - 179 700 zł;
 • dr Szymon Godlewski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wzbudzenia elektronowe i wibracyjne w nanostrukturach zbudowanych z niewysyconych wiązań i w molekułach - 340 450 zł;
 • dr Marlena Gryl, Wydział Chemii, Inżynieria krystaliczna materiałów optycznie liniowych i nieliniowych - od własności atomowych i cząsteczkowych do trójwymiarowej struktury krystalicznej - 518 000 zł.
Pliki do pobrania
xlsx
Lista nazwisk kierowników projektów z UJ zakwalifikowanych przez NCN
Polecamy również
Mózg jest jeszcze bardziej plastyczny
Mózg jest jeszcze bardziej plastyczny
Pierwsze obrazy rentgenowskie z linii POLYX w NCPS Solaris
Pierwsze obrazy rentgenowskie z linii POLYX w NCPS Solaris
Studenci UJ wśród pierwszych laureatów programu "Perły nauki"
Studenci UJ wśród pierwszych laureatów programu "Perły nauki"
Pionierska operacja w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
Pionierska operacja w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym

Widok zawartości stron Widok zawartości stron