Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uroczyste podsumowanie drogi naukowej prof. Janiny Błachut

Uroczyste podsumowanie drogi naukowej prof. Janiny Błachut

8 września, podczas odbywającego się na Wydziale Prawa i Administracji UJ 2. Kongresu Kryminologicznego, współpracownicy oraz wychowankowie prof. Janiny Błachut zarówno z UJ, jak i innych ośrodków akademickich ofiarowali Jubilatce księgę jubileuszową zawierającą dedykowane jej prace naukowe. Tom pt. "Polityka kryminalna: między teorią a praktyką" ukazał się pod redakcją dr Magdaleny Grzyb i prof. Krzysztofa Krajewskiego.

Obecny na uroczystości rektor UJ prof. Jacek Popiel złożył prof. Janinie Błachut gorące podziękowania za dotychczasową pracę naukową i owocną współpracę podczas pełnienia funkcji uniwersyteckich oraz wręczył list gratulacyjny. Gratulacje Jubilatce składali także m. in. prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej prof. Dorota Malec, były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński, reprezentująca Zakład Kryminologii Uniwersytetu Warszawskiego prof. Monika Płatek. W uroczystości wzięli udział m.in. prof. Andrzej Zoll, prof. Stanisław Waltoś i prof. Krystyna Chojnicka oraz władze dziekańskie Wydziału Prawa i Administracji UJ na czele z prof. Jerzym Pisulińskim.

Janina Błachut w 1974 r. ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji, stopień doktorski uzyskała w 1978 r. w Instytucie Państwa i Prawa (jak wówczas nazywał się dzisiejszy Instytut Nauk Prawnych) Polskiej Akademii Nauk na podstawie rozprawy pt. „Kobiety recydywistki w świetle badań kryminologicznych”. Był to wynik odbycia przez nią w latach 1974–1978 studiów doktoranckich prowadzonych wówczas w Warszawie w Zakładzie Kryminologii PAN.

- Ukończenie studiów doktoranckich z zakresu kryminologii czyni profesor Janinę Błachut jedynym dotychczas pracownikiem Katedry Kryminologii UJ, który odbył nie tylko studia prawnicze, ale także w zakresie kryminologii – podkreślił w laudacji prof. Krzysztof Krajewski.

W 1978 r. Janina Błachut rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w nowo utworzonym wówczas Zakładzie Kryminologii. Z uczelnią pozostała związana przez cały okres swojej aktywności zawodowej.

W następnych latach kontynuowała swoje zainteresowania badawcze w obszarze przestępczości kobiet i prawnokarnej na nią reakcji. Jej zainteresowania w tym obszarze w latach 80. skoncentrowały się na problematyce polityki karnej realizowanej przez sądy wobec sprawczyń przestępstw. Pogłębienie znajomości tej problematyki, zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami badawczymi w tym obszarze w literaturze światowej oraz zaprojektowanie własnych badań empirycznych umożliwiło jej uzyskanie stypendium Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Dzięki niemu odbyła w latach 1985–1986 oraz w 1989 r. dwa staże naukowe w Instytucie Maxa-Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim. W oparciu o obszerne i w ówczesnych warunkach nowatorskie metodologicznie badania empiryczne przygotowała rozprawę habilitacyjną pt. „Sądowy wymiar kary wobec kobiet”, w oparciu o którą uzyskała w 1988 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ stopień naukowy doktora habilitowanego.

Pierwsza dekada obecnego stulecia przyniosła pojawienie się nowego obszaru zainteresowań badawczych Janiny Błachut - teoretycznych i praktycznych zagadnień pomiaru zjawiska społecznego przestępczości i interpretacji oficjalnych danych statystycznych w tym obszarze. Plonem tych zainteresowań stała się wydana w 2007 r. monografia pt. „Problemy związane z pomiarem przestępczości. W oparciu o tę monografię w 2008 r. uzyskała tytuł naukowy profesora.

Profesor Janina Błachut ma na swoim koncie nie tylko liczne osiągnięcia naukowe. Przez cały okres swojej kariery akademickiej była cenionym przez studentów dydaktykiem. Od szeregu lat prowadzi na Wydziale Prawa i Administracji UJ cieszący się dużą popularnością wśród studentów wykład pt. „Polityka kryminalna”, którego tematyka stała się inspiracją dla tytułu ofiarowanej jej dzisiaj księgi jubileuszowej.

Na uznanie zasługuje także działalność organizacyjna, którą prof. Błachut prowadziła na Uniwersytecie Jagiellońskim i jego Wydziale Prawa i Administracji. Wymienić należy przede wszystkim pełnioną przez nią w latach 2008–2016 funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Napisane na podstawie słowa wstępnego do księgi jubileuszowej, którego autorem jest prof. Krzysztof Krajewski.

Autorami artykułów zamieszczonych w księdze są: Maciej Bocheński, Paweł Czarnecki, Edyta Drzazga, Adam Górski, Magdalena Grzyb, Ewa Habzda-Siwek, Piotr Kardas, Witold Klaus, Tomasz Kozioł, Krzysztof Krajewski, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Mikołaj Małecki, Mirosława Melezini, Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Monika Płatek, Janusz Raglewski, Irena Rzeplińska, Barbara Stańdo-Kawecka, Grażyna B. Szczygieł, Andrzej Światłowski, Szymon Tarapata, Jan Widacki, Justyna Włodarczyk-Madejska, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Józef Wójcikiewicz, Włodzimierz Wróbel, Dominik Wzorek.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Dwie szkoły doktorskie UJ mają nową siedzibę

Dwie szkoły doktorskie UJ mają nową siedzibę

Dr Przemysław Mróz otrzymał Nagrodę im. Franka Wilczka

Dr Przemysław Mróz otrzymał Nagrodę im. Franka Wilczka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron