Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Piotr Richter w Radzie Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA

Prof. Piotr Richter w Radzie Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA

Prof. Piotr Richter został powołany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji w skład Rady Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. Rada jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym instytutu w zakresie jego działalności oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Do zadań Rady Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA, w skład której wchodzi 36 osób, należy m.in.: zatwierdzanie kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej oraz opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu, opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych, ustalanie programu kształcenia prowadzonej przez Instytut szkoły doktorskiej.

Prof. Piotr Richter jest absolwentem Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie. Od początku kariery zawodowej związany ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, obecniepełni obowiązki kierownika I Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM oraz kierownika Oddziału Klinicznego Klinik Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej SU.

Doskonały chirurg i endoskopista, specjalizuje się w inwazyjnym leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego, w laparoskopowej chirurgii jelita grubego, zajmuje się również operacyjnym leczeniem otyłości. Od 1992 r. jest członkiem programu transplantacji nerek w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej SU. Szkoli się w zagranicznych klinikach, m.in. USA, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Francji i Holandii.

Zaangażowany w prace polskich i zagranicznych towarzystw naukowych: Polskiego Klubu Koloproktologii (od 2016 pełni funkcję prezesa), Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiej Unii Onkologii, European Association for Endoscopic Surgery, European Surgical Society oraz International Society of Surgery (National Delegate od 2018).

W Collegium Medicum prowadzi wykłady z zakresu chirurgii ogólnej, a także zajęcia dla lekarzy odbywających obowiązkowe szkolenia z chirurgii ogólnej do specjalizacji organizowane przez Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego CM. Jest kierownikiem specjalizacji chirurgów-rezydentów realizujących program szkolenia w dziedzinie chirurgii ogólnej w I Katedrze Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej UJ CM.

Pełnił  m.in. funkcję pełnomocnika rektora UJ ds. ogólnych w Collegium Medicum, był także członkiem Stałej Rektorskiej Komisji ds. Collegium Medicum. Obecnie jest członkiem Rady Uczelni i przedstawicielem Uniwersytetu Jagiellońskiego do Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.

Odznaczony m.in. Srebrnym Medalem im. L. Rydygiera (1989), Srebrnym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej (2006), Srebrnym Medale za Długoletnią Służbę (2010).

Autor i współautor kilkuset publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, doniesień i prezentacji na zjazdach i konferencjach naukowych polskich i zagranicznych, kilku rozdziałów w podręcznikach.

Polecamy również
Promocje habilitacyjne w dyscyplinach: nauki o sztuce oraz literaturoznawstwo

Promocje habilitacyjne w dyscyplinach: nauki o sztuce oraz literaturoznawstwo

Promocje habilitacyjne w dyscyplinach: nauki fizyczne oraz astronomia

Promocje habilitacyjne w dyscyplinach: nauki fizyczne oraz astronomia

Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Sześcioro naukowców z UJ odebrało nominacje profesorskie

Sześcioro naukowców z UJ odebrało nominacje profesorskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron