Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ministerialne wsparcie dla kół naukowych UJ CM

Ministerialne wsparcie dla kół naukowych UJ CM

Innowacyjne projekty 3 kół naukowych działających na Wydziale Lekarskim UJ CM i Wydziale Farmaceutycznym UJ CM zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach 4. konkursu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje" organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Program "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje" został ustanowiony we wrześniu 2020 roku. Jego celem jest wsparcie studentów w realizacji innowacyjnych projektów, podniesienie jakości działalności kół naukowych, a także usprawnienie mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych do sfery gospodarczej. W ramach przedsięwzięcia możliwy jest także zakup certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. W ramach programu koła naukowe mogą uzyskać finansowanie albo dofinansowanie projektu, które nie przekracza 70 tys. zł.

Grant w programie otrzymało Studenckie Koło Naukowe Patofizjologów działające w Katedrze Patofizjologii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Nadrzędnym celem projektu "Badania dotyczące wpływu spożycia żywności wysoko przetworzonej przez matki na ryzyko rozwoju zaburzeń odżywiania u potomstwa" jest ocena wpływu spożycia diety wysoko przetworzonej przez matki w okresie prokoncepcyjnym, prenatalnym i w trakcie laktacji na występowanie nieprawidłowości metabolicznych u potomstwa w modelu zwierzęcym. Studenci zaangażowani w realizację projektu zostaną wyposażeni w kompetencje, dzięki którym w przyszłości stworzą wykwalifikowaną, interdyscyplinarną grupę naukowców popularyzujących odżywianie oparte na faktach. Ponadto, celem dodatkowym przedsięwzięcia jest organizacja warsztatów i popularyzacja wiedzy żywieniowej wśród dzieci w wieku przedszkolnym i ich opiekunów. Kierownikiem projektu jest dr Magdalena Kurnik-Łucka

Finansowanie w ministerialnym programie otrzymali też członkowie Studenckiego Koła Naukowego Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych UJ CM, którzy będą prowadzić badania nad rakiem trzustki - nowotworem złośliwym o jednym z najgorszych rokowań wśród guzów litych. W Polsce stanowi on 2,2 proc. ogółu zachorowań. Nowotwór ten cechuje agresywny przebieg, duża inwazyjność, szybka progresja i oporność na stosowane leczenie. Mimo ciągłego poszukiwania nowych, skuteczniejszych metod terapii wyniki leczenia tego nowotworu są niezadowalające. Dla większości pacjentów ze względu na znaczny stopień zaawansowania nowotworu jedyną metodą leczenia pozostaje paliatywna chemioterapia. Z tego względu studenci pod opieką dr Małgorzaty Lasoty przeprowadzą analizę oddziaływań pomiędzy inhibitorami kinaz tyrozynowych a wybranymi nanocząsteczkami wraz z oceną in vitro ich wpływu zarówno na prawidłowe, jak i na nowotworowe ludzkie komórki trzustki. Dzięki zastosowaniu tego typu innowacyjnym związkom możliwe będzie nie tylko dostarczanie leków docelowo do komórki, zmniejszenie lub całkowita eliminacja toksyczności, ale także poprawienie kinetyki uwalniania leku. Projekt realizowany będzie w Pracowni Inżynierii Komórkowej i Diagnostyki Izotopowej Katedry Fizjologii UJ CM.

Trzecim projektem finansowanym przez resort nauki jest "MechaTek - przyjazna dla środowiska mechanochemiczna synteza tekowirymatu", który będzie realizowany przez członków Studenckiego Koła Naukowego Syntezy Organicznej działającego w Katedrze Chemii Organicznej UJ CM pod opieką dr. Vittorio Canale i dr. Przemysława Szafrańskiego. Celem badań jest opracowanie zrównoważonego procesu syntezy tekowirymatu, leku przeciwwirusowego, z wykorzystaniem metod mechanochemicznych. Zaproponowane przez studentów nowe podejście syntetyczne powinno ograniczyć ilości rozpuszczalników organicznych, skrócić czas reakcji, uprościć procedury izolacji i oczyszczania intermediatów oraz zwiększyć wydajność procesu otrzymywania tekowirymatu. "Zielona" synteza tekowirymatu pozwoli rozszerzyć wachlarz zastosowań mechanochemicznych metod otrzymywania leków oraz potwierdzić gotowość technologii do dalszych prac o charakterze rozwojowym.

logotyp konkursu i ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego

 

Polecamy również
Młodzi goście odwiedzili Uniwersytet Jagielloński

Młodzi goście odwiedzili Uniwersytet Jagielloński

Małopolskie Centrum Biotechnologii świętuje 10-lecie powstania

Małopolskie Centrum Biotechnologii świętuje 10-lecie powstania

Informacja ws. komunikatu Krakowskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej

Informacja ws. komunikatu Krakowskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej

Oświadczenie OZZ IP przy UJ w sprawie DS Kamionka

Oświadczenie OZZ IP przy UJ w sprawie DS Kamionka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron