Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badacz z UJ CM odebrał akt nominacyjny w Pałacu Prezydenckim

Badacz z UJ CM odebrał akt nominacyjny w Pałacu Prezydenckim

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim w Warszawie akty nominacyjne 33 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych jest prof. Grzegorz Gajos, prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM ds. rozwoju i badań naukowych.

 


Prof. Grzegorz Gajos jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. W 1999 roku obronił pracę doktorską Wpływ zabiegowej rewaskularyzacji mięśnia serca metodą przezskórnej śródnaczyniowej koronaroplastyki na wybrane czynniki ryzyka nagłej śmierci sercowej, której promotorem była prof. Wiesława Piwowarska. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego medycyny na podstawie Reaktywność płytek krwi u pacjentów z chorobą wieńcową leczonych przezskórną interwencją wieńcową i przeciwpłytkowo z uwzględnieniem markerów stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego oraz wpływu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3. W tym samym roku otrzymał również nagrodę Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za publikację Effects of polyunsaturated omega-3 fatty acids on responsiveness to dual antiplatelet therapy in patients undergoing percutaneous coronary intervention (OMEGA-PCI), która ukazała się na łamach "Journal of American College of Cardiology".

W 2017 roku został pełnomocnikiem dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi oraz koordynatorem Programu Erasmus+. Obecnie jest prodziekanem ww. wydziału ds. rozwoju i badań naukowych. Pełni też funkcję przewodniczącego Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP

Polecamy również
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki o zdrowiu
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki o zdrowiu
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki farmaceutyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki farmaceutyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki fizyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki fizyczne
Uroczyste promocje habilitacyjne dwóch kolejnych dyscyplin
Uroczyste promocje habilitacyjne dwóch kolejnych dyscyplin

Widok zawartości stron Widok zawartości stron