Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na finansowanie projektów badawczych

KOMUNIKAT PROREKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
z dnia 22 marca 2011 roku
W sprawie składania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Informuję, że na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617) Koordynatorzy Dyscyplin ogłosili konkursy na finansowanie projektów badawczych w następujących kategoriach:

  • projekty badawcze, obejmujące finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora,
  • projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Tym samym podział na projekty badawcze własne, habilitacyjne i promotorskie przestaje obowiązywać.
Wnioski należy przygotowywać wg zasad określonych w uchwałach z dn. 10 marca 2011 Rady Narodowego Centrum Nauki :Nr 8/2011, Nr 9/2011 i Nr 10/2011 oraz ogłoszeniach Narodowego Centrum Nauki dostępnych na stronie internetowej NCN: www.ncn.gov.pl.

Wnioski będą przyjmowane w Dziale Programów Badawczych (Collegium Novum, pokój 26, tel. 663 1107, 1550)

do dnia 26 maja 2011 roku,
do godz. 15.30

Proszę o dotrzymanie wyznaczonego terminu.

Narodowe Centrum Nauki wymaga składania wniosków w elektronicznym systemie OSF (Obsługi Strumieni Finansowania), dostępnym pod adresem Ośrodka Przetwarzania Informacji osf.opi.org.pl.

W związku z tym uprzejmie proszę o wypełnienie wniosków w systemie OSF za pośrednictwem internetu. Zamieszczone na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki formularze to wzory wniosków. Służą one wyłącznie do zapoznania się z konstrukcją wniosków.

 

Informuję równocześnie, że poza wypełnieniem wniosku w systemie OSF, konieczne jest również dostarczenie do Narodowego Centrum Nauki wniosku wydrukowanego (z systemu OSF) podpisanego przez osoby reprezentujące jednostkę naukową.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów na wersji wygenerowanej (wydrukowanej) z systemu.

Wydruki wniosków należy dostarczyć do Działu Programów Badawczych w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich zostanie wysłany do Narodowego Centrum Nauki, drugi pozostanie w Uniwersytecie.
Uwagi dotyczące wypełniania wniosków:

Na obu egzemplarzach wymagane są oryginalne podpisy kierownika projektu, dziekana wydziału oraz głównych wykonawców (w ankietach). W punkcie A - „Dane wnioskodawcy" – "Nazwa i adres jednostki naukowej" proszę podać dane Uniwersytetu Jagiellońskiego i konkretnego Wydziału. W rubryce „Kierownik jednostki" należy wpisać: prorektor UJ prof. dr hab. Szczepan Biliński (tel. 0-12 663 11 42, fax: 0-12 422-63-06, email: bpilch@adm.uj.edu.pl.

W części finansowej wniosku, kwoty powinny być wpisane w pełnych złotych (bez uwzględnienia groszy). Uzasadniając wysokość planowanych innych kosztów bezpośrednich (część E pkt 2, ppkt 3) uprzejmie proszę o uwzględnienie przewidywanych kosztów: zakupów materiałów i przedmiotów nietrwałych, usług obcych, współpracy zagranicznej (przyjazdów zagranicznych wykonawców i planowanych wyjazdów zagranicznych) oraz delegacji krajowych, organizacji konferencji naukowych i uczestnictwa w nich na terenie Polski. Stosownie do Rozporządzenia Rektora nr 28 z dn. 29.04.2010 r. koszty pośrednie wynoszą 30%. Koszty pośrednie należy naliczać od całości kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem aparatury. Połowa kosztów pośrednich, to tak zwane koszty Wydziału. Środki te kierowane są na konto Wydziału, w którym realizowane są badania.

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. badań i współpracy międzynarodowej
Prof. dr hab Szczepan Biliński

Data opublikowania: 29.03.2011
Osoba publikująca: Magdalena Cielecka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron