Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Senatorowie UJ dyskutowali z przedstawicielami Rady Klimatycznej UJ

Senatorowie UJ dyskutowali z przedstawicielami Rady Klimatycznej UJ

28 czerwca w auli Collegium Novum odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego i kolegium dziekańsko-rektorskiego przedstawili Radzie Klimatycznej UJ swoje uwagi dotyczące projektu "Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ do 2030 roku". Spotkanie prowadził prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Piotr Jedynak.

Koordynatorka Rady Klimatycznej UJ prof. Katarzyna Jasikowska przedstawiła zebranym przebieg dotychczasowych prac nad dokumentem i postulowany harmonogram dalszego procesu tworzenia ostatecznej wersji strategii. Głos zabrali także inni członkowie Rady. Dr hab. Paulina Kramarz omówiła pokrótce podstawy naukowe przedsięwzięcia, w tym dane badawcze, które zmuszają społeczność do namysłu nad globalną i lokalną polityką klimatyczną. Dr Michał Pałasz przekonywał, że działania przyjazne dla klimatu i przyrody są nie tylko esencjonalne etycznie i pragmatycznie dla UJ, ale też istotne w perspektywie budowania jego marki. Prof. Małgorzata Grodzińska-Jurczak podkreślała wagę popularyzacji nauki i konieczność propagowania wiedzy eksperckiej poza murami uczelni.

Dyskusja, która nastąpiła po tym wprowadzeniu do tematyki opracowywanego dokumentu miała na celu ustalenie tzw. „mapy drogowej” i ostatecznego kształtu „Strategii”. Przedstawiciele wydziałów i Senatu UJ wyrażali swoje zastrzeżenia co do proponowanych zapisów, zauważając m. in. potrzebę oszacowania kosztów wprowadzenia poszczególnych zapisów i ich zdaniem zbytni radykalizm niektórych postulatów. Wskazywano, że ambitne cele, wyznaczane prze dokument, mogą być osiągnięte tylko poprzez szukanie konsensusu, w drodze budowania umowy społecznej.

Zastanawiano się również jak pogodzić te cele warunkami narzucanymi, przez uwarunkowania gospodarcze i prawne, które zależą od czynników zewnętrznych, na które uczelnia nie ma wpływu. Pojawiły się głosy postulujące zwrócenie się do ekspertów, którzy byliby w stanie oszacować, co jest możliwe do osiągniecia w tej materii.

Podkreślano także, że stworzenie „Strategii” jest konieczne choćby z uwagi na fakt funkcjonowania UJ w otoczeniu międzynarodowym i podjętych przez uczelni zobowiązań.

Wszystkie pomysły i uwagi, których wielkość nie była możliwa do zaprezentowania podczas spotkania, mają zostać przesłane do Rady Klimatycznej UJ, która deklaruje otwartość na wszystkie głosy całej społeczności UJ.

harmonogram prac nad strategią klimatyczną UJ

Recommended
Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi